Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl 2, 39-43

KRZYSZTOF PRAJS, JACEK FLICIŃSKI, IWONA BRZOSKO, HANNA PRZEPIERA-BĘDZAK, LIDIA OSTANEK, MAREK BRZOSKO

 

JAKOŚĆ ŻYCIA I AKTYWNOŚĆ CHOROBY U CHORYCH NA REUMATOIDALNE ZAPALENIE STAWÓW

Klinika Reumatologii Pomorskiej Akademii Medycznej

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

Kierownik: dr hab. n. med. Marek Brzosko

 

Streszczenie

Wstęp: Celem pracy była ocena jakości życia u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) w zależności od wieku, stopnia aktywności choroby, czasu jej trwania oraz okresu zaawansowania radiologicznego.

Materiał i metody: Badaniu poddano 151 kobiet i 45 mężczyzn chorych na RZS. Średnia wieku i średni czas trwania choroby wynosił odpowiednio u mężczyzn 55,0 lat (19–75) i 9,1 lat (1–49), a u kobiet 56,3 lat (20–81) i 9,4 lat (1–37). Badanie przeprowadzono u chorych na RZS z poradni reumatologicznej SPSK-1 w Szczecinie. Rozpoznanie choroby ustalono na podstawie kryteriów ARA z 1987 r. Okres zaawansowania radiologicznego choroby ustalono wg zmodyfikowanych kryteriów Steinbrockera. W ocenie jakości życia zastosowano Kwestionariusz Oceny Zdrowia (Health Assessment Questionnaire – HAQ). W ocenie aktywności choroby uwzględniono wskaźnik aktywności choroby Disease Activity Score – DAS 28. Do opracowania wyników w badanej grupie użyto testu korelacji rank Spearmana oraz analizy regresji wielokrotnej.

Wyniki: Stwierdzono istotną korelację (współczynnik korelacji – R = 0,38, p < 0,001) między oceną jakości życia a aktywnością RZS. Także wiek (R = 0,31, p < 0,001) oraz okres zaawansowania radiologicznego (R = 0,26, p < 0,001) miały istotny wpływ na jakość życia chorych na RZS.

Wnioski: Na ocenę jakości życia mierzoną kwestionariuszem HAQ u chorych na RZS istotny wpływ wywierają starszy wiek, wyższy stopień aktywności choroby oraz zaawansowanie zmian stwierdzanych w badaniu radiologicznym.

H a s ł a: jakość życia – HAQ – DAS 28 – reumatoidalne zapalenie stawów.
Powrót
do góry