Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl 2, 75-79

DANUTA BOBROWSKA-SNARSKA, LIDIA OSTANEK, EDYTA PŁOŃSKA*, MAREK BRZOSKO

 

TETRAPAREZA SPASTYCZNA I SKRZEPLINA WEWNĄTRZSERCOWA U MĘŻCZYZNY JAKO PIERWSZE OBJAWY ZESPOŁU ANTYFOSFOLIPIDOWEGO

Klinika Reumatologii Pomorskiej Akademii Medycznej

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

Kierownik: dr hab. n. med. Marek Brzosko

* Klinika Kardiologii Pomorskiej Akademii Medycznej

al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Zdzisława Kornacewicz-Jach

 

Streszczenie

Wstęp: Zespół antyfosfolipidowy (APS) jest jednostką chorobową, w przebiegu której obecności przeciwciał antykardiolipinowych (aCL) i/lub antykoagulanta toczniowego (LA) towarzyszą powikłania zakrzepowo-zatorowe albo nawracające niepowodzenia położnicze. Przedstawiamy przypadek 50-letniego chorego, u którego na podstawie obrazu klinicznego, odchyleń w badaniach serologicznych oraz badań obrazowych ustalono rozpoznanie zespołu antyfosfolipidowego.

Materiał i metody: Od 2 lat występowały objawy neurologiczne pod postacią zaburzeń pamięci, orientacji oraz obustronnego niedowładu połowiczego typu piramidowego z przewagą kończyn lewych. W badaniu tomografii rezonansu magnetycznego (MRI) mózgowia stwierdzono obecność licznych ognisk o charakterze naczyniowym i lokalizacji korowo-podkorowej, a w badaniu echokardiograficznym (UKG) dużą, nieregularną skrzeplinę na brzegach zmienionej zapalnie zastawki mitralnej. W surowicy stwierdzono obecność: aCL (w wysokim mianie w obu klasach), LA oraz przeciwciał przeciw beta2-glikoproteinie I (a-β2GPI), a w płynie mózgowo-rdzeniowym a-β2GPI i przeciwciała przeciw nDNA.

Wyniki: Zastosowane skojarzone leczenie przeciwkrzepliwe i leczenie antyagregacyjne były nieskuteczne. Zdecydowano się na leczenia immunosupresyjne cyklofosfamidem oraz metylprednizolonem dożylnie, w postaci pulsów powtarzanych co 4 tygodnie (VII cykli leczenia). W kontrolnym badaniu UKG stwierdzono wyraźne zmniejszenie skrzepliny z utrzymującym się pogrubieniem brzegów płatków zastawki mitralnej, natomiast w wykonanym badaniu MRI mózgowia progresję wcześniej opisywanych zmian.

Wnioski: Na podstawie dotychczas wykonanych badań u chorego należy aktualnie rozpoznać wtórny zespół antyfosfolipidowy, najprawdopodobniej w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego, jakkolwiek kryteria pozwalające na rozpoznanie TRU pokrywają się częściowo z kryteriami APS.

H a s ł a: zespół antyfosfolipidowy – powikłania kardiologiczne – powikłania neurologiczne.
Powrót
do góry