Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl 2, 95-99

KATARZYNA FISCHER, MAREK BRZOSKO, ANNA WALECKA*, LIDIA OSTANEK, MARCIN SAWICKI*

 

PRZECIWCIAŁA PRZECIW KOMÓRKOM ENDOTELIALNYM – CZYNNIK RYZYKA MIAŻDŻYCY U CHORYCH NA TOCZEŃ RUMIENIOWATY UKŁADOWY

Klinika Reumatologii Pomorskiej Akademii Medycznej

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

Kierownik: dr hab. n. med. Marek Brzosko

* Zakład Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Pomorskiej Akademii Medycznej

ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin

Kierownik: dr hab. n. med. Anna Walecka

 

Streszczenie

Wstęp: Zdolność przeciwciał przeciw komórkom endotelialnym (AECA) do bezpośredniego oddziaływania na śródbłonek naczyń oraz ich udział w patogenezie zapalenia naczyń zostały potwierdzone w badaniach eksperymentalnych. Pojawia się również coraz więcej dowodów dokumentujących udział AECA w patogenezie zmian miażdżycowych.

Celem badania była ocena, czy istnieje korelacja między pogrubieniem kompleksu błony wewnętrznej i środkowej (IMT) u chorych na toczeń rumieniowaty układowy (TRU) a podwyższonym mianem AECA.

Materiał i metody: U 103 chorych na TRU oraz u 30 zdrowych osób stanowiących grupę kontrolną wykonano badanie ultrasonograficzne w prezentacji B tętnic szyjnych, dokonując pomiaru IMT. U wszystkich badanych oznaczono AECA metodą immunofluorescencji pośredniej, wykorzystując jako substrat ludzkie komórki z żyły pępkowej. Analizę statystyczną przeprowadzono przy użyciu testów chi2 Pearsona, chi2 z poprawką Yatesa, korelacji rank Spearmana, zastosowano również metodę regresji logistycznej.

Wyniki: Grubość kompleksu IMT w zakresie wartości prawidłowych (≤ 0,65 mm) stwierdzono u 34, wartości średnich (0,66–0,86 mm) u 52, a w zakresie wartości wysokich (> 0,86 mm) – u 17 chorych na TRU i w porównaniu z grupą kontrolną była to różnica istotna (p = 0,0002). Podwyższone miano AECA wykazano u 46 chorych i u 2 osób z grupy kontrolnej, i również była to różnica istotna (p = 0,0001). Stwierdzono, że obecność podwyższonego miana AECA u chorych na TRU wiąże się istotnie z pogrubieniem kompleksu błony wewnętrznej i środkowej w zakresie wartości wysokich (OR = 6,61; 95% CI: 1,6–28,3).

Wniosek: Obecność przeciwciał przeciw komórkom śródbłonka u chorych na toczeń rumieniowaty układowy jest czynnikiem ryzyka rozwoju wczesnych, subklinicznych zmian miażdżycowych.

H a s ł a: toczeń rumieniowaty układowy – miażdżyca – przeciwciała przeciw komórkom endotelialnym – grubość kompleksu błony wewnętrznej i środkowej.
Powrót
do góry