Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl 3, 49-52

LILIANNA KONOPSKA

 

DORSALNY UKŁAD JĘZYKA PODCZAS REALIZACJI POLSKICH FONEMÓW SPÓŁGŁOSKOWYCH U OSÓB Z PROGNATYZMEM ŻUCHWY

Zakład Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Szczecińskiego

al. Wojska Polskiego 107/109, 70-483 Szczecin

Kierownik: dr hab. prof. US Teresa Żółkowska

 

Streszczenie

Wstęp: Praca przedstawia wyniki badań nad jakością wymowy osób z wadą zgryzu. Omówiono częstość występowania wady wymowy, wadliwych realizacji polskich fonemów spółgłoskowych oraz niepożądanych cech fonetycznych w pozanormatywnych realizacjach fonemów.

Materiał i metody: Materiał badawczy pochodzi od 23 pacjentów z prognatyzmem żuchwy.

Wyniki: Wadę wymowy stwierdzono u wszystkich badanych. W omawianej grupie wystąpiły wadliwe realizacje polskich fonemów spółgłoskowych /s, z, c, dz/, /ś, ź, ć, dź, ń, j/, /t, d, n/, /sz, ż, cz, dż, l, r/ oraz /f, w/. Najczęstszym niepożądanym sposobem realizacji fonemów jest brak artykulacyjnej pionizacji języka. Wadliwym realizacjom fonemów u osób z doprzednią wadą zgryzu mogą sprzyjać zmiany morfologiczno-czynnościowe w obrębie zespołu twarzowo-szczękowego, a także doprzednie przemieszczenie masy języka i kości gnykowej.

Wnioski: Ze względu na powszechność występowania u osób z prognatyzmem żuchwy wady wymowy w zespole specjalistów zajmujących się leczeniem tej wady powinien być uwzględniony logopeda.

H a s ł a: prognatyzm żuchwy – wada wymowy.
Powrót
do góry