Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2006; 52, Suppl 3, 65-68

MICHAŁ MARCINKOWSKI, LESZEK LEWANDOWSKI

 

ODCZUCIA WRAŻLIWOŚCI SMAKOWEJ PO LECZENIU NEURALGII III GAŁĘZI NERWU TRÓJDZIELNEGO I NERWU JĘZYKOWEGO BLOKADAMI ALKOHOLOWYMI

Katedra i Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej w Poznaniu

ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Leszek Lewandowski

 

Streszczenie

Wstęp: Celem badania było obiektywne sprawdzenie, czy wyłączenie strefy czuciowej języka po blokadach alkoholowych powoduje spadek wrażliwości smakowej.

Materiał i metody: Materiał obejmuje 15 chorych leczonych w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Poznaniu z powodu neuralgii, w wieku średnio 60 lat, u których należało zablokować alkoholem przewodnictwo czuciowe nerwu żuchwowego i dodatkowo gałąź językową. Wśród leczonych pacjentów było 6 kobiet i 9 mężczyzn.

Wyniki: Obiektywne badania elektrogustometryczne metodą Pruszewicza wykazały pogorszenie wrażliwości smakowej u 86,7% chorych po stronie alkoholizowanego nerwu językowego, natomiast u pozostałych odczucia wrażliwości smakowej mieściły się w górnych granicach normy.

Wnioski: Pogorszenie odczuć smakowych nie wiąże się z uszkodzeniem włókien struny bębenkowej, lecz jest skutkiem zniesienia czucia powierzchniowego w obszarze unerwienia przez nerw językowy po jego alkoholizacji.

H a s ł a: neuralgia nerwu trójdzielnego – leczenie – gustometria.
Powrót
do góry