Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2005; 51, Suppl 1, 129-133

DOROTA STRECKER

ZAWARTOŚĆ MIEDZI W ORGANIZMIE CHORYCH NA REUMATOIDALNE
ZAPALENIE STAWÓW

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego i Rehabilitacyjnego Pomorskiej Akademii Medycznej
ul. Powstańców Wlkp. 72, 70–110 Szczecin
Kierownik: dr n. med. Anna Hajduk

Streszczenie
Celem pracy była ocena zawartości miedzi w surowicy, erytrocytach i włosach osób chorych na reumatoidalne zapalenie stawów oraz ustalenie ewentualnej zależności pomiędzy zawartością miedzi a aktywnością procesu chorobowego.
Badaniami objęto 58 osób z reumatoidalnym zapaleniem stawów (grupa badana – GB) oraz 27 osób zdrowych, które stanowiły grupę kontrolną (GK). Oznaczeń miedzi dokonano za pomocą spektroskopii absorpcji atomowej. Otrzymane wyniki wykazały istotnie wyższe (p < 0,001) średnie stężenia miedzi w surowicy osób chorych na rzs (19,1 ± 4,5 µmol/L) niż u osób zdrowych (14,2 ± 2,7 µmol/L). Podobnie istotnie wyższe (p < 0,01) stężenie miedzi stwierdzono we włosach osób z GB (14,30 ± 4,21 µg/g s.m.) w porównaniu z GK (10,43 ± 3,66 µg/g s.m.), przy jednocześnie znacznie niższym średnim stężeniu w erytrocytach (GB – 67,56 ± 13,42 µg/dL, GK – 84,23 ± 8,17 µg/dL; p < 0,001). Ponadto stwierdzono: 1) dodatnie korelacje pomiędzy stężeniem miedzi w surowicy, a odczynem opadania krwinek czerwonych (r = 0,48, p < 0,001) i wskaźnikiem Ritchiego (r = 0,36, p < 0,01), 2) ujemną korelację z poziomem hemoglobiny (r = -0,41, p < 0,01), 3) zawartość miedzi w organizmie nie zależała od płci, wieku i czasu trwania choroby.

H a s ł a: reumatoidalne zapalenie stawów – miedź – surowica – erytrocyty – włosy.

Powrót
do góry