Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2005; 51, Suppl 1, 29-33

MAREK BRYŁA

MEDYCYNA OPARTA NA DOWODACH NAUKOWYCH A EKONOMIKA ZDROWIA - ICH MIEJSCE I ROLA W ZDROWIU PUBLICZNYM

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź
Dyrektor: dr n. med. Włodzimierz Stelmach

Streszczenie
Celem opracowania jest zarysowanie wspólnych i rozłącznych cech ekonomiki zdrowia i medycyny opartej na dowodach naukowych. Cel ten osiągnięto przez przybliżenie obu wymienionych dziedzin, zarówno co do ujęć definicyjnych, jak i zakresu przedmiotowego (zainteresowań badawczych). W dyskusji przywołano opinię, według której rozwój medycyny opartej na dowodach naukowych wywołuje wzrost zainteresowania problematyką badań, uwzględniających analizy ekonomiczne, w tym techniki badań ewaluacyjnych. W podsumowaniu stwierdzono m.in., że ekonomika zdrowia i medycyna oparta na dowodach naukowych, rozwijają się niezwykle szybko, są powszechniej dostrzegane i znajdują coraz szersze zastosowanie w praktyce klinicznej.

H a s ł a: medycyna oparta na dowodach naukowych – ekonomika zdrowia – zdrowie publiczne.

Powrót
do góry