Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2005; 51, Suppl 1, 41-44

MAŁGORZATA GROMADECKA-SUTKIEWICZ, JOANNA CHRAPLEWSKA

RYTM ŻYCIA STUDENTÓW AKADEMII MEDYCZNEJ W POZNANIU W ŚWIETLE NORM HIGIENICZNYCH

Pracownia Socjologii Medycznej Katedry Medycyny Społecznej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego
ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
Kierownik: dr n. biol. Małgorzata Gromadecka-Sutkiewicz

Streszczenie
W ostatnich latach wiele mówi się na temat wpływu stylu życia człowieka na stan jego zdrowia. Ażeby jednostka mogła cieszyć się dobrym zdrowiem fizycznym i psychicznym, konieczne jest prowadzenie przez nią w miarę systematycznego rytmu życia, w którym znajduje się czas na pracę (naukę), wypoczynek i sen. W niniejszej pracy omówiono problematykę rytmu życia studentów AM w Poznaniu z uwzględnieniem kwestii: ilości czasu poświęcanego na naukę i na sen, ilości czasu wolnego badanych. Uzyskane w badaniach dane porównano z odpowiednimi normami higienicznymi. Stwierdzono, że zachowania studentów AM odbiegają od przyjętych norm higienicznych, a ich rytm życia nie sprzyja zachowaniu i polepszaniu zdrowia.

H a s ł a: styl życia – rytm dnia – normy higieniczne.

Powrót
do góry