Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2005; 51, Suppl 1, 51-59

JADWIGA R. HELBIN

MOŻLIWOŚĆ OCZYSZCZANIA ŚRODOWISKA NATURALNEGO Z WYBRANYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM MODYFIKOWANYCH SKAŁ SMEKTYTOWYCH POLSKI

Zakład Higieny i Ekologii CM UJ
ul. Kopernika 7, 31-034 Kraków
Kierownik: dr hab. n. med. Emilia Kolarzyk

Streszczenie
Związki organiczne (fenol, anilina, naftalen i benzyna) stanowią grupę najczęściej spotykanych zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Już niewielkie ich ilości mogą stanowić poważne zagrożenie dla organizmów żywych. Wśród wielu sposobów oczyszczania środowiska z tych substancji i zapobiegania ich rozprzestrzenianiu się znane są m.in. metody adsorpcyjne.
Celem pracy było określenie aktywności organosmektytów względem fenolu, aniliny, naftalenu i benzyny. W charakterze sorbentów zastosowano minerały ilaste. W stanie naturalnym pochłaniają one z roztworów wodnych tylko niektóre związki organiczne, głównie kationy i substancje o charakterze zasadowym. Natomiast związki niejonowe (fenol, benzen, dioksyny) są pochłaniane przez te minerały w ilościach śladowych. W celu zwiększenia chłonności sorpcyjnej minerałów ilastych względem takich związków wprowadzono – na ich pozycje wymienne – długołańcuchowe kationy amoniowe o różnej długości łańcucha węglowodorowego. Spowodowało to hydrofobizację powierzchni i wzrost organofilności minerału. Jako materiały wyjściowe do otrzymywania sorbentów zastosowano bentonity i iły smektytowe pochodzące z głównych złóż na terenie Polski (z Chmielnika, Milowic, Męcinki, Adamowa, Dylągówki).
Z badań wynika, że wszystkie smektyty w reakcji z solami amoniowymi tworzą kompleksy organiczno-mineralne. Po modyfikacji hydrofilny charakter powierzchni smektytu zmienia się na hydrofobowy wraz ze wzrostem długości kationu. Otrzymane organosmektyty wykazują bardzo dobre własności sorpcyjne względem tych związków organicznych.

H a s ł a: smektyty – sorbenty – związki organiczne.
Powrót
do góry