Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2005; 51, Suppl 1, 65-69

BARBARA JĘDRZEJEWSKA, PAWEŁ KALINOWSKI, AGNIESZKA STACHOWICZ

WIEDZA O ZACHOWANIACH PROZDROWOTNYCH MŁODZIEŻY WYBRANYCH SZKÓŁ LUBELSZCZYZNY

Katedra i Zakład Epidemiologii Akademii Medycznej im. F. Skubiszewskiego
ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Irena Dorota Karwat

Streszczenie
Wiadomo, że ochrona zdrowia człowieka w największym stopniu uzależniona jest od wiedzy na jego temat i postępowania jemu sprzyjającego lub szkodzącego. Dzieciństwo i młodość są okresami życia, w których oddziaływania edukacyjne mają szansę przynieść największe rezultaty. Celem pracy była ocena poziomu wiedzy młodzieży na temat zachowań prozdrowotnych. Badaniami objęto grupę 100 uczniów wybranych szkół średnich Lubelszczyzny. Przeprowadzono je metodą wywiadu standaryzowanego. Stwierdzono, że poziom wiedzy uczniów na temat poszczególnych zachowań prozdrowotnych jest zróżnicowany. O zaniedbaniach w edukacji zdrowotnej świadczy duży odsetek odpowiedzi błędnych na pytania dotyczące wiedzy dotyczącej aktywności fizycznej, higieny i stresu. Świadomość zdrowotna młodzieży kształtowana jest głównie przez mass media oraz rówieśników. Większość badanych uczniów ocenia swój poziom wiedzy jako niepełny. Ponieważ udział rodziny w przekazywaniu wiedzy o zdrowiu jest bardzo mały, a szkoła w niedostatecznym stopniu uwzględnia je w programie nauczania, pożądanym byłoby wprowadzenie „wychowania zdrowotnego” jako odrębnego przedmiotu nauczania.

H a s ł a: edukacja zdrowotna – młodzież – promocja zdrowia.

Powrót
do góry