Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2005; 51, Suppl 1, 75-78

EMILIA KOLARZYK, MAŁGORZATA JAGLARZ, JAGODA JAWORSKA-SZYC

PROBLEMY INTERPERSONALNE W ŚWIADOMOŚCI LICEALISTÓW I STUDENTÓW

Zakład Higieny i Ekologii Collegium Medicum UJ
ul. Kopernika 7, 31-034 Kraków
Kierownik: dr hab. n. med. Emilia Kolarzyk

Streszczenie
Celem pracy było określenie relacji międzyludzkich w wybranej grupie licealistów krakowskich oraz studentów kierunków medycznych poprzez przeprowadzone systemem audytoryjnym badania z zastosowaniem ankiety „Woman Self Image and Social Ideal”. Badaniami objęto 713 osób przynależnych do 2 grup: grupa I – 313 uczniów, w tym 128 chłopców oraz 185 dziewcząt, uczęszczających do drugich i trzecich klas dwóch krakowskich liceów ogólnokształcących; grupa II – 400 studentów Wydziału Lekarskiego oraz Wydziału Ochrony Zdrowia CM UJ w Krakowie – 106 studentów oraz 294 studentki.
W obecnej analizie poddawane były ocenie odpowiedzi udzielone na 64 pytania kwestionariusza „Inwentarz problemów interpersonalnych”. Przy każdym pytaniu znajdowało się 5 możliwości do wyboru: nie, trochę, średnio, dosyć, bardzo. Hierarchię problemów ustalono metodą regresji krokowej w oparciu o uzyskaną częstość odpowiedzi skrajnych na poszczególne pytania. Młodzi ludzie twierdzili najczęściej (74%–63%), że nigdy nie jest im ciężko zrobić prezent innej osobie, cieszyć się szczęściem innych ludzi oraz okazywać innym swoją sympatię. Około połowa badanych (60%–47%) uważała, że nigdy nie są zbyt agresywni wobec innych, nie stawiają swoich potrzeb na pierwszym miejscu oraz nie odczuwają lęku przed kontaktami z innymi osobami.
W pytaniach dotyczących określenia swojej własnej osobowości częstość odpowiedzi na poszczególne dystraktory była niezbyt wyraźnie zaznaczona, np:
– jest mi ciężko być samą: nie (39I/35II), trochę (18%I/16%II), średnio (13%I/11%II) dosyć (13%I/18%II), bardzo (17%I/20%II);
– jestem zbyt łatwowierna: nie (46I/37II), trochę (26%I/26%II), średnio (12%I/18%II) dosyć (9%I/12%II), bardzo (7%I/7%II).
Częstość wyboru skrajnych odpowiedzi o znaczeniu negatywnym z reguły nie przekraczała 5% badanych, przy czym rozwój nieprawidłowych relacji międzyludzkich nieznacznie bardziej zaznaczony był wśród studentów niż wśród uczniów.

H a s ł a: relacje interpersonalne – fałszywa tożsamość – personalne uzależnienie – studenci, licealiści.

Powrót
do góry