Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2005; 51, Suppl 1, 79-82

EMILIA KOLARZYK, JACEK KWIATKOWSKI, JAGODA JAWORSKA-SZYC

OBRAZ SIEBIE - W OCENIE KRAKOWSKICH UCZNIÓW I STUDENTÓW

Zakład Higieny i Ekologii Collegium Medicum UJ
ul. Kopernika 7, 31-034 Kraków
Kierownik: dr hab. n. med. Emilia Kolarzyk

Streszczenie
Prawidłowy, wielokierunkowy rozwój osobowości młodego człowieka wymaga akceptacji własnej osoby z umiejętnością budowania indywidualnej tożsamości i zachowania autonomii. W przypadku nieumiejętności sprostania tym wymogom dochodzić może do rozwoju syndromu nabytego braku odporności emocjonalnej. Młody człowiek traci zaufanie do siebie, nie umie znosić porażek, omija ryzyko i nie podejmuje działań wymagających uporu i wytrzymałości.
Badaniami objęto 857 osób (457 uczniów z drugich i trzecich klas krakowskich liceów ogólnokształcących) oraz 400 studentów Collegium Medicum UJ w Krakowie. W oparciu o wysekcjonowane pytania z kwestionariusza „Inwentarz zaburzeń jedzenia” (EDI), będącego częścią ankiety „Woman Self Image and Social Ideal” stwierdzono:
1. Około 1/3 badanych unikała rozczarowania własnych rodziców, ale do bezpieczeństwa dzieciństwa chce wrócić (zawsze lub zwykle) tylko 10% uczniów i 8% studentów – częściej kobiety niż mężczyźni. Połowa badanych, zarówno uczniów jak i studentów, rzadko lub nigdy nie wykazuje takich pragnień.
2. 13% badanych uważa, że wymagania dorosłości są za wielkie – częściej mężczyźni niż kobiety.
3. Średnio 8% badanych życzyłoby sobie być kimś innym. Życzeń takich nie ma 56% badanych kobiet oraz 83% badanych mężczyzn.
4. Wysoką poprzeczkę stawia sobie średnio 26% uczniów i studentów, nieco mniej deklaruje przeciwstawną odpowiedź. Badania nie wykazały istotnych różnic w podejściu do analizowanych problemów między uczniami i studentami.

H a s ł a: Kwestionariusz „Inwentarz zaburzeń jedzenia” – ankieta „Woman Self Image and Social Ideal” – uczniowie – studenci. 

Powrót
do góry