Menu boczne

Treść strony

Ann Acad Med Stetin, 2005; 51, Suppl 1, 87-91

ALICJA KRZYŻANIAK

EPIDEMIOLOGIA ANTROPOLOGICZNA NA PRZYKŁADZIE OCENY TRENDU ZMIAN CIŚNIENIA TĘTNICZEGO U DZIECI I MŁODZIEŻY

Zakład Epidemiologii Katedry Medycyny Społecznej Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego
ul. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań
Kierownik: dr hab. n. med. Alicja Krzyżaniak

Streszczenie
Tradycyjny kierunek epidemiologii, zajmujący się badaniami najczęściej występujących chorób, podlega ciągłym zmianom. Złożoność problemów z zakresu oceny stanu zdrowia powoduje rozwój nowych działów tej nauki. Ocena stanu zdrowia w pediatrii jest najczęściej wykonywana w oparciu o pozytywne mierniki stanu zdrowia. Celem pracy była ocena trendu zmian ciśnienia tętniczego z uwzględnieniem czynników morfologicznych (wysokości i masy ciała).
Badaną populację stanowiły dzieci w wieku 10–18 lat z przekrojowych poznańskich badań ciśnienia wykonanych w latach 1986, 1991 i 1996. Przeprowadzone badania wykazały obniżenie ciśnienia tętniczego przy jednoczesnej deceleracji wskaźników antropologicznych.
Przedstawiony kierunek zmian cech morfologicznych i fizjologicznych wskazuje na potrzebę aktualizacji norm rozwoju dzieci i młodzieży.

H a s ł a: epidemiologia antropologiczna – dzieci – młodzież – ciśnienie krwi.

Powrót
do góry