Menu boczne

Treść strony

2005; 51, 2, 115-124

IZABELA GUTOWSKA

INTERAKCJE METALI W TKANCE KOSTNEJ OKREŚLONE NA PODSTAWIE PROGRAMU STATISTICA NEURAL NETWORK

Katedra i Zakład Biochemii i Chemii Pomorskiej Akademii Medycznej
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. Dariusz Chlubek

Streszczenie
Wstęp: Celem pracy była analiza interakcji zachodzących między metalicznymi składnikami kości oraz określenie warunków, w jakich atom Ca związany z grupami hydroksylowymi hydroksyapatytu może być wymieniony na inny pierwiastek.
Materiał i metody: Materiałem było 59 żuchw zwierzyny płowej (jelenie i rogacze), pochodzących z Bogdańca, Ośna Lubuskiego, Rzepina, Szczecinka. Stężenie Ca, Cu, Zn oznaczono za pomocą metody ASA, stężenie Cr, Fe, Mg, Mn – metody ICP. Do obliczeń zastosowano programy: Statistica Neural Networks i HyperChem (modelowanie molekularne). Wnioski: Zawartość Ca istotnie korelowała z wiekiem tylko w kościach rogaczy.
Wnioski: Przy analizowaniu składu mineralnego tkanki kostnej należy brać pod uwagę interakcje między kumulowanymi pierwiastkami. Inne czynniki środowiskowe miały duży wpływ na zawartość różnych pierwiastków w kościach. Wymiana heterojonowa może być przyczyną zmienionego składu i zniekształcenia kryształów hydroksyapatytu.

H a s ł a: metale – interakcje – zwierzyna płowa – sieci neuronowe.

Powrót
do góry