Menu boczne

Treść strony

2005; 51, 2, 23-26

WŁODZIMIERZ SAMBORSKI, MAGDALENA SOBIESKA, PRZEMYSŁAW PIĘTA*, KRZYSZTOF DREWS**, MAREK BRZOSKO***

PRAWIDŁOWE STĘŻENIA HORMONÓW PŁCIOWYCH U KOBIET Z PIERWOTNĄ FIBROMIALGIĄ

Clinic for Physiotherapy, Rheumatology and Rehabilitation, University of Medical Sciences
ul. 28 Czerwca 1956 roku 135/147, 61-545 Poznań, Poland
Head: Prof. Włodzmierz Samborski M.D., D.M.Sc.Habil.
* Obstetrics and Gynecology Ward, F. Raszeja Public Hospital
ul. Mickiewicza 1, 60-834 Poznań, Poland
Head: Jacek Koźlik M.D., D.M.Sc.Habil.
** Perinatology Clinic, University of Medical Sciences
ul. Polna 33, 60-535 Poznań, Poland
Head: Prof. Krzysztof Drews M.D., D.M.Sc.Habil.
*** Clinic of Rheumatology, Pomeranian Medical University
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-242 Szczecin, Poland
Head: Marek Brzosko M.D., D.M.Sc.Habil.

Streszczenie
Cel badań: Jedna z częściej pojawiających się hipotez dotyczących patogenezy fibromialgii podnosi problem zaburzonej regulacji osi podwzgórze–przysadka–nadnercza. Jednym z następstw takiego zakłócenia jest obniżenie stężenia hormonu wzrostu, obniżenie stężenia serotoniny i obniżone ilości wydalanych z moczem metabolitów glikokortykoidów, jakie opisywano u chorych na fibromialgię w porównaniu z osobami zdrowymi. W oparciu o pomiary przeprowadzone u niewielu chorych opisywano, że zakłócenia w osi podwzgórze–przysadka–nadnercza mogą także powodować zmiany stężeń hormonów płciowych.
Materiał i metody: Badania zostały przeprowadzone u 19 kobiet w wieku od 23 do 46 lat, u których rozpoznano fibromialgię zgodnie z kryteriami ACR. Jako grupę kontrolną przebadano 18 zdrowych kobiet w wieku od 21 do 41 lat. W obu grupach przeprowadzono badanie nasilenia bólu i jakości snu metodą analogowej wizualnej (VAS). Liczbę punktów bolesnych, tzw. „tender points” badano metodą dolorymetrii.
Kobiety w okresie poprzedzającym badania nie przyjmowały żadnych preparatów hormonalnych, w tym leków antykoncepcyjnych. W surowicach otrzymanych z próbek krwi pobieranej w 8–9 dniu cyklu menstruacyjnego oznaczano stężenie estradiolu i progesteronu przy użyciu metody Microparticle Enzyme Immunoassay i odczynników AxSYM firmy ABBOTT (USA).
Wyniki: U chorych na FB stwierdzono porównywalne średnie wartości estradiolu i progesteronu w stosunku do grupy kontrolnej, różnice nie były znamienne statystycznie. Natomiast badania nasilenia bólu i jakości snu, a także liczby punktów bolesnych wykazały znamienne różnice między grupą badaną a kontrolną.
Wniosek: Uzyskane wyniki nie wskazują na to, aby deficyt hormonów płciowych mógł być głównym czynnikiem odpowiedzialnym za objawy fibromialgii.

H a s ł a: fibromialgia – etiopatogeneza – hormony płciowe.

Powrót
do góry