Menu boczne

Treść strony

2005; 51, 2, 5-9

DAMIAN CZEPITA

PODSTAWY NOWOCZESNEGO LECZENIA KRÓTKOWZROCZNOŚCI

Katedra i Klinika Okulistyki Pomorskiej Akademii Medycznej
al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Danuta Karczewicz

Streszczenie
Cel: Celem pracy jest przedstawienie oraz omówienie poglądów na temat nowoczesnego leczenia krótkowzroczności.
Materiał i metody: Dokonano przeglądu najnowszych prac dotyczących postępowania w krótkowzroczności.
Wyniki: Opisano historię badań nad krótkowzrocznością doświadczalną. Scharakteryzowano przemiany anatomiczne i biochemiczne zachodzące w gałce ocznej z krótkowzrocznością doświadczalną. Omówiono działanie następujących substancji hamujących postęp krótkowzroczności doświadczalnej: atropina, oxyfenonium, pirenzepina, chlorpyrifos, apomorfina, rezerpina, 6-hydroksydopamina, dextrometorfan, MK-801, APV, bikukulina, SR95531, CACA, TPMPA, dextrorfanol, leworfanol, D- i L-naloksan, L-NAME, formoguanamina, β-ksylozyd, centralny i obwodowy antagonista VIP, zasadowy czynnik wzrostu fibroblastów. Wskazano na możliwości wykorzystania wyników najnowszych badań doświadczalnych w leczeniu krótkowzroczności. Szczególną uwagę zwrócono na wyniki badań klinicznych nad wprowadzeniem pirenzepiny do leczenia krótkowzroczności.

H a s ł a: krótkowzroczność doświadczalna – leczenie. 

Powrót
do góry