Menu boczne

Treść strony

2005; 51, 2, 97-104

AGNIESZKA KOSIŃSKA**, ANHELLI SYRENICZ, MAŁGORZATA SYRENICZ*, BOGUSŁAW KOSIŃSKI***, TOMASZ MIAZGOWSKI, BARBARA GARANTY-BOGACKA*

WPŁYW LECZENIA SUBSTYTUCYJNYMI I SUPRESYJNYMI DAWKAMI TYROKSYNY NA ZACHOWANIE SIĘ MARKERÓW PRZEBUDOWY KOSTNEJ

Klinika Endokrynologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Przemiany Materii PAM
ul. Arkońska 4, 71-445 Szczecin
Kierownik: prof. dr hab. n. med. Krystyna Pilarska
* Samodzielna Pracownia Propedeutyki Chorób Dzieci PAM
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
Kierownik: dr n. med. Barbara Garanty-Bogacka
** Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Policach, Oddział Chorób Wewnętrznych i Oddział Chirurgii
ul. Siedlecka 2, 72-010 Police
Ordynator: dr. n. med. Alicja Depczyńska
*** Regionalny Szpital Onkologiczny
ul. Strzałkowska 22, 71-730 Szczecin
Ordynator: dr n. med. Michał Uciński

Streszczenie
W pracy oceniono wpływ rocznego leczenia tyroksyną kobiet z niedoczynnością tarczycy (dawki substytucyjne) i z wolem obojętnym (dawki supresyjne) na stężenia frakcji kostnej fosfatazy zasadowej (BAP) w surowicy i stężenia dezoksypirydoliny (DPR) w moczu. Badaniami objęto łącznie 67 kobiet w wieku 30–60 lat. Stężenia markerów kostnych surowicy i moczu dobowym oraz stężenia TSH, FT3 i FT4 w surowicy oceniano w 0, 1, 3, 6, 9 i 12 miesiącu leczenia tyroksyną. Uzyskane wyniki wskazują, że leczenie tyroksyną, szczególnie w dawkach supresyjnych, prowadzi do nasilenia metabolizmu kostnego. U kobiet pomenopauzalnych leczonych tyroksyną proces kościoniszczenia jest bardziej nasilony niż u kobiet przedmenopauzalnych.

H a s ł a: dawki substytucyjne i supresyjne tyroksyny – biochemiczne markery obrotu kostnego.

Powrót
do góry