Menu boczne

Treść strony

Procedura recenzowania prac

Procedura recenzowania prac zgłaszanych do opublikowania w Pomeranian Journal of Life Sciences, dawniej Annales Academiae Medicae Stetinensis – Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie*

 

1.      Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

2.      W przypadku publikacji w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej mającej siedzibę w innym państwie niż państwo pochodzenia autora publikacji.

3.      Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swojej tożsamości; w innych rozwiązaniach recenzent musi posiadać deklarację o niewystąpieniu konfliktu interesu, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste, relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowywania recenzji.

4.      Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

5.      Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.

6.      Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów bez wskazania prac ocenianych.

7.      Recenzenci otrzymują zlecenie – prośbę w formie zunifikowanego druku wraz z ilościowo-punktową zobiektywizowaną oceną.

 * Na podstawie wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Powrót
do góry