Menu boczne

Treść strony

Informacje Wydawnictwa PUM

 • Propozycje publikacji do planu wydawniczego na 2011 r.

  Senacka Komisja ds. Wydawnictw PUM przygotowuje plan wydawniczy na 2011 r. W związku z tym uprzejmie proszę o przeprowadzenie w Katedrze, Klinice, Zakładzie analizy potrzeb w zakresie planowanych do wydania w 2011 r. publikacji naukowych, dydaktycznych i informacyjnych. Propozycje należy przedłożyć/przesłać do Działu Wydawnictw w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2010 r.

  Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
  - autora/autorów i tytuł dzieła
  - uzasadnienie celu wydania drukiem, przeznaczenie, odbiorcy
  - orientacyjną liczbę stron maszynopisu
  - liczbę rycin i ich format, a zwłaszcza podział na rysunki i fotografi
  - proponowany nakład
  - termin dostarczenia kompletu materiałów do Działu Wydawnictw.

 Rozprawy habilitacyjne mogą być zgłaszane do planu pod warunkiem:
- spełnienia wymogów określonych przez dziekanat (dot. całokształtu dorobku habilitanta, potwierdzenie dziekana wydziału)
- pełnego przygotowania tytułu do druku.

 W zakresie uczelnianych publikacji dydaktycznych, w szczególności podręczników, obowiązują następujące zasady:
- powinny być opracowane przede wszystkim do tych przedmiotów, do których nie ma aktualnych podręczników, a istniejące są nieodpowiednie, zbyt obszerne, przestarzałe czy za trudne dla studentów
- powinny zawierać materiał objęty programem nauczania danego przedmiotu i być dostosowane do wymiaru zajęć dydaktycznych, przewidzianych w planie studiów.

Zgłoszenia niewydanych publikacji dydaktycznych oraz rozpraw habilitacyjnych ujętych w planie wydawniczym na 2010 r. nie są automatycznie przenoszone do planu na 2011 r. (nie dotyczy prac już złożonych w Wydawnictwie).

Jednocześnie uprzejmie informuję, że w wyniku reorganizacji związanych między innymi ze zmianą statusu Uczelni Annales Academiae Medicae Stetinensis – Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie wraz z suplementami habilitacyjnymi zostają w 2011 r. przekształcone w inne czasopismo uczelniane, którego redaktorem naczelnym został pan prof. Andrzej Ciechanowicz – prorektor ds. nauki.

przewodniczący Senackiej Komisji ds. Wydawnictw

prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kojder

 

 • 2 grudnia 2010 r. w wieku 94 lat zmarł prof. Tadeusz Słowik - wieloletni kierownik Kliniki Neurochirurgii PAM. W Biuletynie Informacyjnym nr 3 (65) z 2009 r. ukazał się artykuł prof. Ireneusza Kojdera na temat nadania blokowi operacyjnemu Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej imienia Tadeusza Słowika.
Powrót
do góry