Menu boczne

Treść strony

Regulamin publikowania prac

REGULAMIN PUBLIKOWANIA PRAC

w Pomeranian Journal of Life Sciences, dawniej Annales Academiae Medicae Stetinensis – Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

Redakcja Pomeraniam Journal of Life Sciences, dawniej Annales Academiae Medicae Stetinensis – Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie przyjmuje przez cały rok oryginalne prace naukowe, w tym skróty doktoratów, krótkie doniesienia, prace poglądowe i opisy przypadków. Publikujemy artykuły ze wszystkich dziedzin nauk medycznych.

Materiał powinien mieć nie więcej niż 25 stron formatu A4, łącznie z ograniczonymi do minimum rycinami, tabelami, podpisami i piśmiennictwem (tylko tym cytowanym w artykule) oraz streszczeniami (w języku polskim i angielskim). Tekst artykułu powinien być zapisany w programie MS Word, 12-punktową czcionką, z zachowaniem podwójnego odstępu między wierszami, natomiast ryciny w jak najlepszej rozdzielczości (300 dpi w skali 1:1), w formacie JPEG (bez kompresji) PNG lub TIFF (rozszerzenia pliku: jpg, png lub tiff). Strony numerować kolejno, zaczynając od tytułowej.

Artykuł powinien być w języku polskim, angielskim lub zarówno w polskim, jak i angielskim. Skróty użyte w tekście po raz pierwszy należy podać w pełnym brzmieniu. Nie należy rozpoczynać zdania od skrótu. Liczbowe wartości i symbole wszystkich wielkości powinny być podane według międzynarodowego układu jednostek SI. Odnośniki do cytowanego w tekście piśmiennictwa powinny być umieszczone w nawiasach kwadratowych. Należy zachować kolejność układu: strona tytułowa, tekst podstawowy, materiał ilustracyjny (w miejscu powołania lub na końcu artykułu).

Szczegółowy opis zawartości artykułu

Strona tytułowa

Imię i nazwisko autora/autorów; tytuł pracy w języku polskim i angielskim; miejsce pracy autora/autorów (pełna nazwa oraz adres placówki naukowej, tytuł i stopień naukowy oraz imię i nazwisko jej kierownika); a także w przypadku skrótu doktoratu szczegółowe dane dotyczące dysertacji (nazwa wydziału i uczelni, w której doktorat został obroniony, tytuł i stopnie naukowe oraz imię i nazwisko promotora, liczba: stron, rycin, tabel oraz pozycji piśmiennictwa). Należy też podać dane osoby/autora/współautora, z którą/-ym redakcja ma się kontaktować w sprawie artykułu, to jest numer telefonu komórkowego i adres e-mail.

Tekst podstawowy

Streszczenie/Summary: Streszczenie powinno być w języku polskim, natomiast Summary w języku angielskim. Każde z nich powinno zawierać podział strukturalny (wstęp i/lub cele pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski), być kwintesencją tego, co jest w tekście, i zawierać się w 200–250 słowach. Należy podkreślić nowe i istotne aspekty pracy.

Słowa kluczowe/Key words: 3–6 terminów, wymienianych w katalogu MeSH, które nie powinny powtarzać słów zawartych w tytule pracy.

Wstęp: To wprowadzenie do tematu artykułu z podanym uzasadnieniem wykonanego badania lub obserwacji i z możliwością przywołania piśmiennictwa. Na koniec należy koniecznie podać cel pracy.

Materiał i metody: Należy opisać w sposób łatwo zrozumiały dobór materiału badawczego oraz zastosowanych metod i statystyki.

Wyniki: W tekście należy przedstawić wyniki w logicznej kolejności. Nie powtarzać wszystkich danych z tabel i rycin, natomiast podkreślić i podsumować tylko ważne obserwacje.

Dyskusja: Należy podkreślić nowe oraz ważne aspekty badania i wynikające z nich wnioski, przy czym nie powtarzać szczegółowo danych przedstawionych w rozdziałach Wstęp i Wyniki. Porównać własne obserwacje z innymi autorami z piśmiennictwa, którzy wykonali zbliżone badania.

Wnioski: Należy powiązać wnioski z celami pracy z Wstępu i przedstawić je w sposób zwięzły.

Piśmiennictwo: Numerując piśmiennictwo, należy je podawać w kolejności cytowania. Każdy numer piśmiennictwa zapisywać od nowej linii. Pozycji nie wolno powtarzać. Obowiązuje anglojęzyczny styl bibliografii Vancouver. Należy podać nazwisko autora/-ów z pierwszą/-ymi literą/-ami imienia/imion. Przytaczamy wszystkich autorów, jeśli jest ich sześciu. Powyżej tej liczby – pierwszych sześciu autorów z dopiskiem et al. Tytuły periodyków powinny być skracane zgodnie ze sposobem przyjętym w Index Medicus (Medline).

Materiał ilustracyjny

Obejmuje ryciny (wykresy, diagramy oraz zdjęcia), tabele, tablice, opatrzone tytułami (pod rycinami, nad tabelami). Powinny być uszeregowane zgodnie z kolejnością numeracji według odwołań w środku tekstu (przy odnośniku) lub na jego końcu. Osobną numerację posiadają ryciny i osobną tabele. Fotografie mikroskopowe powinny posiadać wewnętrzną skalę, a stosowane symbole, strzałki lub litery – być wyraźnie uwidocznione na tle. Kolorów należy używać tylko wtedy, jeśli barwa czarno-biała nie odda istoty przekazu. Tytuły oraz inne informacje wewnętrzne na rycinach i w tabelach podaje się w języku podstawowym artykułu, czyli polskim lub angielskim (jeśli praca jest dwujęzyczna, wówczas zarówno w języku polskim, jak i angielskim). Ryciny i tabele powinny zawierać pod spodem objaśnienia użytych skrótów.

Artykuł w wersji elektronicznej może być dostarczony do redakcji pocztą, e-mailem lub osobiście. Należy także dostarczyć oryginał dokumentu Oświadczenie autora wypełnionego i ręcznie podpisanego osobno przez każdego autora publikacji. Każdy autor wypełnia swoje oświadczenie, zatem do każdego artykułu będzie tyle oświadczeń, ilu będzie autorów. Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów.

Powrót
do góry