Wymagane dokumenty


Informacje dla osób składających wniosek do Komisji Bioetycznej PUM w Szczecinie o zaopiniowanie eksperymentu medycznego:

 • Wniosek o wydanie opinii dot. badań naukowych, należy pobrać ze strony internetowej Komisji Bioetycznej, wypełnić wyłącznie komputerowo i wydrukować nie dokonując modyfikacji poszczególnych elementów wniosku. Strony wniosku oraz załączników muszą być ponumerowane.
 • Wnioskodawcami mogą być: sponsor badania, pracownicy Uczelni reprezentujący jej jednostki oraz doktoranci Szkoły Doktorskiej, studiów doktoranckich lub trybu eksternistycznego Uczelni.
 • Wnioski dotyczące prac licencjackich i magisterskich składają promotorzy tych prac.
 • Wnioski dotyczące prac wykonywanych w ramach studenckiego ruchu naukowego składają opiekunowie Studenckich Kół Naukowych.
 • Wszystkie wnioski muszą być sygnowane przez kierownika jednostki, oraz dyrektora  w której badanie ma być przeprowadzone.
 • Wniosek oraz załączniki, składa się w języku polskim, w postaci papierowej w 1 egzemplarzu.
 • Jednocześnie wypełniony wniosek (bez załączników) -  w wersji WORD należy przesłać na adres e-mail: bioetyka@pum.edu.pl
 • Wniosek o wyrażenie opinii o projekcie eksperymentu medycznego wraz z dokumentacją należy złożyć nie później niż trzy tygodnie przed planowanym posiedzeniem Komisji.
 • Na posiedzeniu Komisja rozpatruje ograniczoną liczbę wniosków, decyduje kolejność złożenia kompletnej dokumentacji.
 • W przypadku projektu, który ma być podstawą uzyskania stopnia naukowego doktora w posiedzeniu Komisji uczestniczy promotor, zgodnie z regulaminem Komisji Bioetycznej PUM.
 • Wnioski, które wpłyną po terminie, będą rozpatrywane na następnym posiedzeniu Komisji Bioetycznej.
 • Na rozpatrzenie wniosku Komisja Bioetyczna ma 3 miesiące od dnia złożenia kompletnej dokumentacji.
 • W przypadku, gdy złożony wiosek jest niekompletny, wypełniony na nieaktualnych drukach, wypełniony odręcznie, w zmienionej formie, jak również gdy nie jest on zgodny z właściwością miejscową lub rzeczową Komisji, podlega zwrotowi wnioskodawcy, z jednoczesnym uzasadnieniem przyczyny zwrotu.

Obowiązujące formularze dokumentów:

 

Zaświadczenie
Przewodniczący Komisji Bioetycznej może wydać pisemne oświadczenie w przypadku kiedy  badanie nie nosi cech eksperymentu medycznego i nie wymaga opinii Komisji Bioetycznej -  Druk o zaświadczenie

Aneks
Wniosek o wyrażenie opinii o wprowadzanych zmianach do projektu eksperymentu medycznego - Druk o aneks


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886