UniwersytetKatedra Fizjopatologii


Kierownik jednostki:

Prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński


Zespół:

 • dr hab. n. med. Magdalena Baśkiewicz-Hałasa
 • dr hab. n. med. Miłosz Kawa
 • dr hab. n. med. Edyta Paczkowska
 • dr n. med. Ewa Pius-Sadowska
 • dr n. med. Karolina Łuczkowska
 • dr n. med. Sławomir Milczarek
 • dr n. med. Bogumiła Osękowska
 • dr n. med. Zofia Ulańczyk

Wydział w strukturze PUM:

Wydział Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie


Opis działalności jednostki:

Działalność dydaktyczna:

Patofizjologia dla III roku kierunków: Lekarski, Lekarsko-dentystyczny
Patofizjologia dla III roku studentów anglojęzycznych kierunków: Lekarski, Lekarsko-Dentystyczny
Patofizjologia dla kierunków: Analityka Medyczna, Biotechnologia, Farmacja, Kosmetologia, Ratownictwo Medyczne, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Fizjoterapia


Działalność naukowo-badawcza:
Aktualnie realizowane projekty badawcze:
„Innowacyjne zastosowanie komórek macierzystych oraz biokompatybilnych polielektrolitowych nanocząstek uwalniających neurotrofiny w leczeniu adjuwantowym chorób neurodegeneracyjnych”, projekt realizowany przez konsorcjum NeOStem - finansowany ze środków Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na działalność badawczo - rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych, nr 1/2020
„Polish Chimeric Antigen Receptor T-cell Network” projekt realizowany przez konsorcjum - finansowany przez Agencję Badań Medycznych w ramach konkursu ABM/2020/4 pt. „Opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T) z wykorzystaniem komórek immunokompetentnych modyfikowanych genetycznie”
"Ocena bezpieczeństwa i skuteczności berubicyny w leczeniu chłoniaków ośrodkowego układu nerwowego"- finansowany przez Agencję Badań Medycznych realizowany przez Zakład Patologii Ogólnej we współpracy z Kliniką Hematologii i Transplantologii

Stosowane techniki badawcze:

 • hodowle komórkowe i tkankowe
 • PCR, qRT-PCR
 • mikromacierze RNA, mikromacierze miRNA
 • cytometria przepływowa
 • przyżyciowe sortowanie komórek za pomocą sortera komórkowego
 • izolacja komórek metodą immunomagnetyczną
 • ELISA
 • Luminex
 • mikroskopia immunofluorescencyjna
 • mikroskopia konfokalna
 • histopatologia, cytomorfologia, cytochemia, immunofluorescencja
 • Western blot


Podległe jednostki:

 • Zakład Patologii Ogólnej
 • Samodzielna Pracownia Terapii Komórkowej


Nota kierownika jednostki:

Prof. dr hab. n. med. Bogusław Machaliński

Profesor nauk medycznych od 2005 r., specjalista chorób wewnętrznych I i II stopnia (1995, 2001), transplantologii klinicznej (2011) oraz hematologii (2015)
Kierownik Katedry Patofizjologii PUM w Szczecinie

Główne zainteresowania naukowe:
Biologia komórek macierzystych – mechanizmy proliferacji i różnicowania pod wpływem interakcji z czynnikami troficznymi i hormonalnymi; Terapia komórkowo-genowa jako terapeutyczna metoda adjuwantowa w leczeniu chorób degeneracyjnych i uwarunkowanych genetycznie. Rozwój inżynierii genetycznej i nanotechnologii dla celów terapii komórkowo-genowej. Czynniki wzrostowe, cytokiny i chemokiny jako biomarkery chorób neurodegeneracyjnych i cywilizacyjnych. Rola czynników neurotroficznych w patologii i regeneracji układu nerwowego. Opracowanie i optymalizacja metod regeneracji wrodzonych i nabytych defektów siatkówki oka. Opracowanie strategii terapeutycznych z zastosowaniem komórek macierzystych i progenitorowych wykorzystywanych do leczenia pacjentów cierpiących na choroby układu krążenia oraz choroby neurodegeneracyjne, w tym na choroby siatkówki oka (AMD) oraz stwardnienie zanikowe boczne (ALS). Molekularne mechanizmy leukemogenezy i angiogenezy w przebiegu białaczek i chłoniaków.

Funkcje pełnione na uczelni:
Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w kadencjach 2016-2020 oraz 2020-2024.

Stypendia zagraniczne:
Stypendium podoktorackie (1995-1997) Department of Pathology University of Pennsylvania School of Medicine, USA

Członkostwo w towarzystwie naukowym:

 • Od 1993 – Towarzystwo Internistów Polskich
 • Od 1999 – Polskie Towarzystwo Fizjologiczne
 • Od 1999 – Polskie Towarzystwo Histochemików i Cytochemików
 • Od 1999 – Polskie Towarzystwo Biologii Komórki
 • W 1999 – New York Academy of Science
 • Od 1999 – International Society for Fluoride Research
 • 1999-2002 – Polska Akademia Nauk (Komitet Patologii Komórkowej i Molekularnej Wydziału Nauk Medycznych PAN – Komisja Hodowli, Proliferacji i Różnicowania Komórek)
 • Od 2002 – Szczecińskie Towarzystwo Naukowe
 • 2003-2006 – Polska Akademia Nauk (Komitet Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej Wydziału Nauk Medycznych PAN – Komisja Hematologii Doświadczalnej)
 • 2007-2015 – Polska Akademia Nauk – Komitet Cytobiologii
 • Od 2011 – Polskie Towarzystwo Medycyny Regeneracyjnej (członek Rady Programowej)
 • 2011-2015 – Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów (sekretarz zarządu Zachodniopomorskiego Oddziału)
 • Od 2015 – Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów (przewodniczący Szczecińskiego Oddziału)
 • 2016-2020 – Polska Akademia Nauk – Komitet Biologii Molekularnej Komórki


Członkostwo w komitetach redakcyjnych wydawnictw/czasopism:

 • Od 2003 – członek Editorial Board FLUORIDE (USA)
 • Od 2011 – członek Editorial Board Recent Patents on Regenerative Medicine
 • Od 2011 – członek Editorial Board ISRN Stem Cells
 • Od 2016 – członek Editorial Board Journal of Stem Cells and Transplantation Biology


Funkcje eksperckie:

1. Wiceprzewodniczący Rady Agencji Badań Medycznych, kadencja 2019-2025r. 

Obszary badawcze

Transplantologia kliniczna
Hematologia 
Biologia komórek macierzystych
Terapia komórkowo-genowa
Choroby neurodegeneracyjne
Patologia układu nerwowego
Regeneracja układu nerwowego


Adres jednostki:

Al. Powstańców Wlkp. 72, 70-111 Szczecin, Teren SPSK nr 2, Budynek nr 20


Kontakt do jednostki:

Telefon: +48 91 466 15 46

E-mail: zpatog@pum.edu.pl

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886