2020


Posiedzenia Senatu PUM w 2020 roku


Nr Uchwały Posiedzenie Senatu PUM w dniu 16 grudnia 2020 roku
77/2020 w sprawie powołania Rady Uczelni Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
78/2020 zmieniające Uchwałę Nr 55/2020 r. w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich
79/2020 stwierdzająca wygaśnięcie Uchwały Nr 82/2017 w sprawie zasad ustalenia obowiązków nauczycieli akademickich, rodzaju zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zajęć dydaktycznych, zasad obliczania godzin dydaktycznych, powierzenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych
80/2020 w sprawie wyrażenie zgody na realizację i finansowanie projektu pn. „Budowa nowej infrastruktury naukowo-badawczej (budynek MCD 3) PUM w Szczecinie
81/2020 w sprawie wyrażenie zgody na realizację i finansowanie inwestycji pn. „Zakup aparatury naukowo-badawczej dla budynku MCD 3 PUM w Szczecinie
82/2020 w sprawie wyrażenie zgody na realizację i finansowanie projektu pn. „Opracowanie jednolitego kwestionariusza niezbędnego do stworzenia aplikacji edukacyjnej dla studentów medycyny i farmacji
83/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania majątku nieruchomego
Załącznik Nr 1
84/2020 w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego PUM w Szczecinie
85/2020 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny przez Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego PUM w Szczecinie
Nr
uchwały
Posiedzenie Senatu PUM w dniu 25 listopada 2020 roku
68/2020 w sprawie zmian w Statucie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
69/2020 w sprawie określenia kryteriów uprawniających do ubiegania się o stanowisko profesora uczelni, adiunkta i asystenta
70/2020 zmieniającej Uchwałę Nr 46/2020 w sprawie warunków pobierania opłat za usługi edukacyjne
71/2020 w sprawie zmiany w programach studiów w zakresie zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w roku akademickim 2020/2021
72/2020 w sprawie utworzenia studiów podyplomowych
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
73/2020 w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich
74/2020 w sprawie powołania komisji dyscyplinarnych
75/2020 w sprawie Regulaminu Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
76/2020 w sprawie wyrażenia zgody na realizację i finansowanie projektu pn. „Test diagnostyczny oparty o ocenę stężeń arsenu we krwi oraz genotypy w redukcji ryzyka raków u kobiet za pomocą diety”
Nr
uchwały
Posiedzenie Senatu PUM w dniu 28 października 2020 roku
60/2020 w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Zatrudnienia i Awansów
61/2020 w sprawie ustalenia kryteriów oceny kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych
62/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów podyplomowych Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego
w Szczecinie

Załącznik nr 1 
63/2020 zmieniająca Uchwałę Nr 116/2014 w sprawie utworzenia komercyjnych studiów podyplomowych
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
64/2020 w sprawie zmiany składu Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o Zdrowiu
65/2020 w sprawie wyrażenia zgody na realizację i finansowanie projektu pn. „Innowacyjne zastosowanie komórek macierzystych oraz biokompatybilnych polielektrolitowych nanocząstek uwalniających neurotrofiny w leczeniu adjuwantowym chorób neurodegeneracyjnych"
66/2020 w sprawie wyrażenia zgody na realizację i finansowanie projektu pn. „Poprawa dostępności Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie dla osób niepełnosprawnych”
67/2020 w sprawie zmiany planu finansowo-inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie na 2020 rok
Nr uchwały Posiedzenie Senatu PUM w dniu 30 września 2020 roku
48/2020 w sprawie zmian w Statucie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
49/2020 w sprawie zatwierdzenia zarządzeń Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
50/2020 w sprawie ustalenia programów studiów na kierunkach prowadzonych na Wydziale Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Załącznik nr 1 cz.1
Załącznik nr 1 cz.2
Załącznik nr 2 cz.1
Załącznik nr 2 cz.2
51/2020 w sprawie ustalenia programów studiów na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
52/2020 w sprawie ustalenia programów studiów na kierunkach prowadzonych na Wydziale Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
53/2020 w sprawie likwidacji studiów podyplomowych
54/2020 w sprawie Regulaminu Senackiej Komisji ds. Szpitali Klinicznych
Załącznik nr 1
55/2020 w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Dydaktyki i Spraw Studenckich
56/2020 w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
57/2020 w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Rozwoju
58/2020 w sprawie powołania Senackiej Komisji ds. Szpitali Klinicznych
59/2020 zmieniająca Uchwałę Nr 134/2019 w sprawie doskonalenia Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie
Nr uchwały Posiedzenie Senatu PUM w dniu 24 czerwca 2020 roku
41/2020 w sprawie zmian w Statucie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
42/2020 w sprawie podjęcia działań w zakresie optymalizacji organizacji zajęć dydaktycznych na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie
43/2020

zmieniająca Uchwałę Nr 64/2019 w sprawie ustalenia zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie w roku akademickim 2020/2021

załącznik nr 1

załącznik nr 2

44/2020

zmieniająca Uchwałę Nr 13/2020 w sprawie ustalenia szczegółowych terminów postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2020/2021

załącznik nr 1 (Wydział Medycyny i Stomatologii)

załącznik nr 2 (Wydział Nauk o Zdrowiu)

45/2020

zmieniająca Uchwałę Nr 37/2020 w sprawie ustalenia zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie w roku akademickim 2021/2022

załącznik nr 4

załącznik nr 12

46/2020 w sprawie warunków pobierania opłat za usługi edukacyjne
47/2020 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Nr uchwały Posiedzenie Senatu PUM w dniu 27 maja 2020 roku
35/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatów do uhonorowania orderami, odznaczeniami państwowymi i odznakami
36/2020

zmieniająca Uchwałę Nr 13/2020 w sprawie ustalenia szczegółowych terminów postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2020/2021

załącznik nr 1 (Wydział Medycyny i Stomatologii)

załącznik nr 2 (Wydział Nauk o Zdrowiu)

załącznik nr 3 (Wydział Farmacji, Biotechnologii Medycznej i Medycyny Laboratoryjnej)

37/2020

w sprawie ustalenia zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie w roku akademickim 2021/2022

Załącznik do Uchwały -   Zasady i tryb postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie
na rok akademicki 2021/2022

załącznik nr 1 (kierunek lekarski)

załącznik nr 2 (kierunek lekarsko-dentystyczny)

załącznik nr 3 (kierunek analityka medyczna)

załącznik nr 4 (kierunek biotechnologia)

załącznik nr 5 (kierunek farmacja)

załącznik nr 6 (kierunek dietetyka)

załącznik nr 7 (kierunek fizjoterapia)

załącznik nr 8 (kierunek kosmetologia)

załącznik nr 9 (kierunek pielęgniarstwo)

załącznik nr 10 (kierunek położnictwo)

załącznik nr 11 (kierunek psychologia zdrowia)

załącznik nr 12 (zasady przeliczania punktów)

38/2020 w sprawie zasad przyjmowania na studia w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego
39/2020

w sprawie zasad przyjmowania na studia w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie laureatów i finalistów olimpiad tematycznych

załącznik nr 1

40/2020 zmieniająca uchwałę nr 99/2020 w sprawie uchwalenia Regulaminu postępowania rekrutacyjnego na I rok odpłatnych studiów prowadzonych w języku angielskim na kierunku Pielęgniarstwo w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2020/2021
Nr 
Uchwały
Posiedzenie Senatu PUM w dniu 29 kwietnia 2020 roku
21/2020 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej kandydatów do uhonorowania orderami, odznaczeniami państwowymi i odznakami
22/2020 w sprawie wyrażenia opinii o kryteriach, zasadach i trybie przeprowadzania oceny okresowej nauczycieli akademickich
Załącznik do Uchwały - Kryteria, zasady i tryb przeprowadzania oceny okresowej nauczycieli akademickich za okres po 1 maja 2020 r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12 
23/2020 zmieniająca Uchwałę Nr 106/2019 w sprawie ustalenia programów studiów na kierunkach studiów prowadzonych w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4 
24/2020 w sprawie zatwierdzenia zmiany planu finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie na 2019 rok
25/2020 w sprawie zatwierdzenia zmiany planu wydatków inwestycyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie na 2019 rok
26/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie za 2019 rok
27/2020 w sprawie zatwierdzenia pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego PUM w Szczecinie za 2019 rok
28/2020 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego PUM w Szczecinie na 2020 rok
29/2020 w sprawie zatwierdzenia planu wydatków inwestycyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego PUM w Szczecinie na 2020 rok
30/2020 w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego PUM w Szczecinie
31/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania majątku nieruchomego
32/2020 w sprawie zatwierdzenia przeznaczenia zysku netto Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie za poprzednie lata
33/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie za 2019 rok
34/2020 w sprawie zatwierdzenia przeznaczenia zysku netto Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie za 2019 rok
Nr
Uchwały
Posiedzenie Senatu PUM w dniu 18 marca 2020 roku
9/2020 w sprawie zmian w Statucie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
10/2020 sprawie wyrażenia opinii o kandydatach do nadania Medalu Komisji Edukacji Narodowej
11/2020 w sprawie wyrażenia opinii o trybie przeprowadzenia oceny okresowej nauczycieli akademickich w roku 2020
12/2020 zmieniająca Uchwałę Nr 64/2019 w sprawie ustalenia zasad i trybu przyjmowania kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie w roku akademickim 2020/2021
13/2020 w sprawie ustalenia szczegółowych terminów postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne i niestacjonarne w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2020/2021

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
14/2020 w sprawie ustalenia limitu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2020/2021
15/2020 w sprawie ustalenia zasad i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej prowadzonej na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie na rok akademicki 2020/2021
16/2020 w sprawie uchwalenia Programu Kształcenia Szkoły Doktorskiej Pomorskiego Uniwersytet Medycznego w Szczecinie na cykl kształcenia rozpoczynający się od roku akademickiego 2020/2021
17/2020 w sprawie programów Studiów Doktoranckich Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie na lata akademickie 2020/2021 oraz 2021/2022

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
18/2020 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości

Załącznik Nr 1
19/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania majątku nieruchomego

Załącznik Nr 1 
20/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania majątku nieruchomego
Nr
Uchwały
Posiedzenie Senatu PUM w dniu 26 lutego 2020 roku
3/2020 w sprawie zmian w Statucie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
4/2020 zmieniająca Uchwałę Nr 98/2016 w sprawie powołania stałych komisji senackich
5/2020 w sprawie wyrażenia zgody na realizację i finansowanie projektu pn. „PUM przyjaznym i otwartym miejscem dla międzynarodowej wspólnoty akademickiej. PUM is a friendly and open space for an international academic community”
6/2020 w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. T. Sokołowskiego PUM w Szczecinie
7/2020 w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 2 PUM w Szczecinie na 2020 rok
8/2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie do odpłatnego używania majątku nieruchomego
Posiedzenie Senatu PUM w dniu 29 stycznia 2020 roku
 w sprawie zaopiniowania kandydata do funkcji rektora
zmieniająca Uchwałę Nr 98/2016 w sprawie powołania stałych komisji senackich

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886