Procedura recenzowania prac


Procedura recenzowania prac zgłaszanych do opublikowania w Pomeranian Journal of Life Sciences, dawniej Annales Academiae Medicae Stetinensis – Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie*

  1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
  2. W przypadku publikacji w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej mającej siedzibę w innym państwie niż państwo pochodzenia autora publikacji.
  3. Autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swojej tożsamości; w innych rozwiązaniach recenzent musi posiadać deklarację o niewystąpieniu konfliktu interesu, przy czym za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste, relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowywania recenzji.
  4. Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  5. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
  6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę współpracujących recenzentów bez wskazania prac ocenianych.
  7. Recenzenci otrzymują zlecenie – prośbę w formie zunifikowanego druku wraz z ilościowo-punktową zobiektywizowaną oceną.

 

Prośba o recenzję

Szczecin, .............................. r.

 

 

                                              Szanowna Pani/Szanowny Panie

 

 

Szanowna Pani/Szanowny Panie!

Uprzejmie proszę o podjęcie się recenzji merytorycznej załączonego artykułu, który został złożony w Wydawnictwie PUM w celu publikacji na łamach Pomeranian Journal of Life Sciences, dawniej Annales Academiae Medicae Stetinensis – Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

W ramach oceny merytorycznej artykułu proszę o szczegółowe określenie w tabeli zamieszczonej poniżej stopnia oryginalności, aktualności naukowej, metodyki, klarowności i spójności tekstu oraz piśmiennictwa wg podanej skali, na której „0” jest notą najniższą, a „3” lub „5” (w zależności od parametru) notą najwyższą.

W ramach podsumowania proszę o jasne, jednoznaczne i precyzyjne określenie tego, czy artykuł nadaje się do publikacji w Pomeranian Journal of Life Sciences.

 

                                                                                                  Z wyrazami szacunku

 

 

 

 

Parametry

Skala

Przyznane punkty

Oryginalność

0–5

 

Aktualność naukowa

0–3

 

Metodyka

0–5

 

Klarowność i spójność tekstu

0–3

 

Piśmiennictwo

0–3

 

Suma

0–19

 

 

 

 

Tak

Nie

Ostateczna akceptacja do druku

 

 

bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886