Regulamin publikowania prac


Regulamin publikowania prac

Regulamin publikowania prac w Pomeranian Journal of Life Sciences

Artykuł napisany po angielsku, musi być dostarczony do redakcji w wersji elektronicznej,  wyłącznie za pośrednictwem platformy OJS czasopisma (link do platformy OJS). Należy także dostarczyć oryginał dokumentów Oświadczenie autora wraz z Klauzulą informacyjną (link do oświadczenia autora i klauzuli informacyjnej) wypełnione i ręcznie podpisane, osobno przez każdego autora publikacji. Każdy autor wypełnia swoje oświadczenie, na którym trzeba także podać swój nr ORCID, i podpisuje swoją klauzulę, zatem do każdego artykułu będzie tyle oświadczeń i klauzul, ilu będzie autorów. Od daty wpłynięcia/przesłania artykułu do Redakcji Pomeranian Journal of Life SciencesAutorzy mają 1 miesiąc na dostarczenie oryginałów dokumentów Oświadczenie autora wraz z Klauzulą informacyjną. W przypadku, gdy dokumentacja dotycząca artykułu nie będzie pełna, artykuł nie będzie rozpatrywany. Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów.

Materiał powinien mieć nie więcej niż 25 stron formatu A4, łącznie z ograniczonymi do minimum rycinami, tabelami, podpisami i piśmiennictwem (tylko tym cytowanym w artykule) oraz streszczeniem. Tekst artykułu powinien być zapisany w programie MS Word, 12-punktową czcionką Times New Roman, z zachowaniem 1,5 odstępu między wierszami, natomiast ryciny w jak najlepszej rozdzielczości (300 dpi w skali 1:1), w formacie JPEG (bez kompresji) PNG lub TIFF (rozszerzenia pliku: jpg, png lub tiff). Strony należy numerować kolejno, zaczynając od tytułowej.

Artykuł powinien być wyłącznie w języku angielskim. Skróty użyte w tekście po raz pierwszy należy podać w pełnym brzmieniu. Nie należy rozpoczynać zdania od skrótu lub liczebników. Liczbowe wartości i symbole wszystkich wielkości powinny być podane według międzynarodowego układu jednostek SI. Odnośniki do cytowanego w tekście piśmiennictwa powinny być umieszczone w nawiasach kwadratowych. Należy zachować kolejność układu: strona tytułowa, tekst podstawowy, materiał ilustracyjny (w miejscu powołania lub na końcu artykułu).

Szczegółowy opis zawartości artykułu

Strona tytułowa

Tytuł pracy; imię i nazwisko autora/imiona i nazwiska autorów; afiliacja – miejsce pracy autora/autorów (pełna nazwa uczelni oraz nazwa jednostki, a także w przypadku skrótu doktoratu szczegółowe dane dotyczące dysertacji – nazwa wydziału i uczelni, w której doktorat został obroniony, tytuł i stopnie naukowe oraz imię i nazwisko promotora, liczba: stron, rycin, tabel oraz pozycji piśmiennictwa). Następnie należy podać numery ORCID wszystkich autorów. Należy też podać dane osoby/autora korespondencyjnego, z którym redakcja ma się kontaktować w sprawie artykułu, to jest adres e-mail (będzie on opublikowany w artykule) i numer telefonu komórkowego (tylko do wiadomości redakcji).

Tekst podstawowy

  • Abstract: Streszczenie powinno być kwintesencją tego, co jest w tekście. Należy podkreślić nowe i istotne aspekty pracy.
  • Keywords: 4–6 terminów, wymienianych w katalogu MeSH, które nie powinny powtarzać słów zawartych w tytule pracy.
  • Introduction: To wprowadzenie do tematu artykułu z podanym uzasadnieniem wykonanego badania lub obserwacji i z możliwością przywołania piśmiennictwa. Na koniec należy koniecznie podać cel pracy.
  • Materials and methods: W zależnosci od rodzaju artykułu należy opisać w sposób łatwo zrozumiały dobór materiałów badawczych oraz zastosowanych metod i statystyki.
  • Results: W tekście należy przedstawić wyniki w logicznej kolejności. Nie powtarzać wszystkich danych z tabel i rycin, natomiast podkreślić i podsumować tylko ważne obserwacje.
  • Discussion: Należy podkreślić nowe oraz ważne aspekty badania i wynikające z nich wnioski, przy czym nie powtarzać szczegółowo danych przedstawionych w rozdziałach Introduction i Results. Porównać własne obserwacje z innymi autorami z piśmiennictwa, którzy wykonali zbliżone badania.
  • Conclusions: Należy powiązać wnioski z celami pracy z Introduction i przedstawić je w sposób zwięzły.

 

References: Liczebność piśmiennictwa powinna być adekwatna do wielkości artykułu. Numerując poszczególne pozycje, należy je podawać w kolejności cytowania. Każdy numer piśmiennictwa zapisywać od nowej linii. Pozycji nie wolno powtarzać. Obowiązuje anglojęzyczny styl bibliografii Vancouver. Należy podać nazwisko autora/-ów z pierwszą/-ymi literą/-ami imienia/imion. Przytaczamy wszystkich autorów, jeśli jest ich sześciu. Powyżej tej liczby – pierwszych sześciu autorów z dopiskiem et al. Tytuły periodyków powinny być skracane zgodnie ze sposobem przyjętym w Index Medicus (Medline).

Materiał ilustracyjny

Obejmuje ryciny (wykresy, diagramy oraz zdjęcia), tabele, tablice, opatrzone tytułami (pod rycinami, nad tabelami). Powinny być uszeregowane zgodnie z kolejnością numeracji według odwołań w środku tekstu (przy odnośniku) lub na jego końcu. Osobną numerację posiadają ryciny i osobną tabele. Fotografie mikroskopowe powinny posiadać wewnętrzną skalę, a stosowane symbole, strzałki lub litery – być wyraźnie uwidocznione na tle. Kolorów należy używać tylko wtedy, jeśli barwa czarno-biała nie odda istoty przekazu. Tytuły oraz inne informacje wewnętrzne na rycinach i w tabelach podaje się w języku podstawowym artykułu, czyli angielskim. Ryciny i tabele powinny zawierać pod spodem objaśnienia użytych skrótów.


bg

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin,
tel. 91 48 00 700 / 800, fax 91 48 00 705
NIP 852-000-67-57, Regon 000288886