Menu boczne

Treść strony

Katedra i Zakład Patomorfologii

Kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr hab. n.med. Elżbieta Urasińska

71-242 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
tel.: (091) 48 70032; (091) 425 34 78,
fax: (091) 48 70032,
e-mail: sekrpato@pum.edu.pl

element dekoracyjny

-----------------------------------

The re-take of the examination in pathomorphology (only for the students with the Vice-Dean's permission to prolong the examination session):

 • practical examination: 13.10.2016 at 12:00 (Dept. of Pathology, Unii Lubelskiej 1)
 • theory examination: 14.10.2016 at 10:00 (Dept. of Pathology, Unii Lubelskiej 1)

The re-take of the test no 2 (only for the students with the Vice-Dean's permission to prolong the examination session): 14.10.2016 at 10:00 (Dept. of Pathology, Unii Lubelskiej 1)

-----------------------------------

Karty do podpisu będą przyjmowane tylko do piątku 16.09.2016.

16.09.2016 - the last day for signature on the academic achievements record's cards.

-----------------------------------

Instrukcja wypełniania kart odpowiedzi

Instructions for filling up the answer sheet

-----------------------------------

Poprawkowa sesja egzaminacyjna

EGZAMIN Z PATOMORFOLOGII dla studentów III roku WL i II roku WLS

 1. Lista preparatów na egzamin praktyczny z patomorfologii dla studentów III roku WL (nowy program) w roku akademickim 2015/2016
 2. Lista preparatów na egzamin praktyczny z patomorfologii dla studentów II roku WLS (nowy program) w roku akademickim 2015/2015
 3. Zasady obowiązujące podczas egzaminu

EXAMINATION IN PATHOMORPHOLOGY for the 3rd year students of the Faculty of Medicinie i 2nd year students of the Faculty of Dentistry

 1. Histological slides for the practical examination for the 3rd year students of the Faculty of Medicine in 2015/2016 (new program)
 2. Histological slides for the practical examination for the 2 year students of the Faculty of Dentistry in 2015/2016 (new program)

-----------------------------------

PATOMORFOLOGIA 2015/2016

Studenci są zobowiązani uczęszczać na zajęcia wraz z grupą do której zostali przydzieleni przez Dziekana. Nie jest możliwe odrabianie zajęć z inną grupą.

Instrukcja korzystania z bazy cyfrowych preparatów Zakładu Patomorfologii PUM w Szczecinie

Link do programu ImageScope: ImageScope_v1112760.exe

II rok Wydz. Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:

III rok Wydz. Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:

II rok Wydz. Lekarsko - Stomatologiczny:

przedmiot: PATOMORFOLOGIA

przedmiot: PATOLOGIA JAMY USTNEJ

II rok Wydz. Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej - kierunek biotechnologia medyczna:

III rok Wydz. Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej - kierunek analityka medyczna:

przedmiot: PATOMORFOLOGIA

przedmiot: CYTOLOGIA KLINICZNA

II rok - zawodowe kształcenie podyplomowe w zakresie analityki medycznej:

przedmiot: CYTOLOGIA KLINICZNA

 • harmonogram zajęć
 • Kolokwium zaliczeniowe odbędzie się w dniu. 03.06.2016 o godzinie 18:45 w Zakładzie Patomorfologii.

I rok - Wydz. Nauk o Zdrowiu:

-----------------------------------

PATHOMORPHOLOGY 2015/2016

Students are obliged to attend classes with the groups they were assigned to by the Deans Office. If students wish to attend classes with other group they need to obtain a written permission from the Dean. Students without permission will not be allowed to attend classes with other groups.

Digital slides database usage instruction: http://aperio-imagescope.software.informer.com

2 year of the Faculty of Medicine:

3 year of the Faculty of Medicine:

2 year of the Faculty of Dentistry:

subject: PATHOMORPHOLOGY

subject: ORAL PATHOLOGY

----------------------------

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

 • nauczanie patomorfologii studentów III i IV roku Wydz. Lekarskiego, III roku Wydz. Lekarsko-Stomatologicznego, II roku Wydz. Nauk o Zdrowiu oraz II i III roku Wydz. Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej
 • nauczanie patomorfologii studentów III i IV roku Wydz. Lekarskiego i III roku Wydz. Lekarsko-Stomatologicznego w programie anglojęzycznym
 • prowadzenie specjalizacji z patomorfologii
 • staże z patomorfologii do innych specjalizacji
 • Studenckie Koło Naukowe

Działalność naukowo-badawcza 

 Zasadnicza problematyka naukowa

 • kompleksowa diagnostyka cytologiczna i histologiczna nowotworów z zastosowaniem technik immunocyto- i histochemicznych
 • badanie prognostycznego znaczenia markerów biologicznych wykrywanych w nowotworach złośliwych człowieka ze szczególnym uwzględnieniem raka piersi u kobiet

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 • doskonalenie diagnostyki nowotworów poprzez zastosowanie immunohistochemii, komputerowej analizy obrazu, cytometrii przepływowej, laserowej cytometrii skaningowej i technik molekularno-genetycznych
 • poszukiwanie nowych czynników rokowniczych u chorych z rakiem sutka, rakiem jelita grubego, czerniakiem złośliwym i w nowotworach złośliwych wieku dziecięcego

Stosowane techniki badawcze

 • immunocytochemia, immunohistochemia, automatyczna komputerowa analiza obrazu, cytometria przepływowa, laserowa cytometria skaningowa, mikroskopia elektronowa, mikrodyssekcja laserowa, techniki molekularno-genetyczne

Najbliższe plany naukowo-badawcze

 • kontynuacja badań prowadzonych aktualnie - w rozszerzonym zakresie

Działalność medyczno-usługowa

 • ścisła specjalność: cytodiagnostyka nowotworów, patomorfologia onkologiczna
 • pełen profil badań histopatologicznych (w tym ocena węzłów chłonnych, szpików, biopsji gruboigłowych wątroby i nerek)
 • wczesna diagnostyka nowotworów ze szczególnym zastosowaniem biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej i cytodiagnostyki szyjki macicy; ocena rokowania w raku sutka u kobiet z zastosowaniem nowoczesnych markerów biologicznych wykrywanych metodami immunohistochemicznymi (ER, PR, HER2) i metodą FISH (HER2); ocena mutacji genu KRAS i ekspresji EGFR w raku jelita grubego
 • specjalne możliwości laboratoryjne i diagnostyczne: profilaktyczne badania cytologiczne szyjki macicy wykonywane wg standardów International (and American) Academy of Cytology, WHO i UE; diagnostyka nowotworów za pomocą biopsji aspiracyjnej cienkoigowej pod kontrolą ultrasonografii i tomografii komputerowej; badania immunohistochemiczne i immunocytochemiczne w diagnostyce nowotworów; ocena rokowania w raku sutka za pomocą oceny czynników biologicznych, szczególnie receptora estrogenowego i markerów proliferacyjnych wykrywanych immunohistochemicznie i ocenianych za pomocą komputerowej analizy obrazu (MIB1)

---------------------------------

powrót
do góry