Menu boczne

Treść strony

I Katedra i Klinika Okulistyki

Sekretariat I Kliniki Okulistyki
91/ 48 38 600

I Katedra i Klinika Okulistyki

70-111 Szczecin, al. Powstańców Wlkp. 72
tel. +48 91 483-86-00, fax +48 91 466-13-47

e-mail: oko1@pum.edu.pl

Kierownik/lekarz kierujący: prof. dr hab. n. med. Anna Machalińska

Zastępca lekarza kierującego: dr n. med. Leszek Kuprjanowicz

Lekarze:

dr n. med. Karol Krzystolik

dr n.med. Marzena Formicka

dr n. med. Katarzyna Mozolewska-Piotrowska

dr n. med. Monika Masiuk

dr n. med. Katarzyna Kubasik-Kładna

lek. Elżbieta Krytkowska

lek. Aleksandra Kowalska-Budek

Pielęgniarka oddziałowa:

Teresa Dobrowolska

Pielęgniarka koordynująca - blok operacyjny:

Izabella Kopińska

I Klinika Okulistyki posiada 17 łóżek.

Klinice podlegają następujące jednostki:

 • Pracownia AMD
 • Pracownia laserowa
 • Pracownia diagnostyki obrazowej i perymetrii (USG, OCT odcinka przedniego i tylnego, perymetria kinetyczna i statyczna)
 • Poradnia okulistyczna ogólna
 • Poradnia leczenia chorób rogówki
 • Poradnia onkologiczna
 • Poradnia leczenia chorób siatkówki
 • Poradnia witrektomijna

Informacje o I Katedrze i Klinice Okulistyki PUM

Działalność dydaktyczno-wychowawcza:

 • okulistyka dla studentów Wydziału Lekarskiego
 • okulistyka dla studentów Wydziału Stomatologii
 • okulistyka dla studentów anglojęzycznych
 • okulistyka  studentów ratownictwa medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu.
 • prowadzenie specjalizacji z okulistyki
 • kursy doskonalące dla lekarzy w trakcie specjalizacji i lekarzy specjalistów
 • szkolenie lekarzy rodzinnych

Działalność naukowo-badawcza

Zasadnicza problematyka naukowa:

 • ocena wpływu hemodynamicznie istotnego, bezobjawowego zwężenia tętnicy szyjnej wewnętrznej na funkcję narządu wzroku;
 • rola dysfunkcji gruczołów Meiboma w rozwoju zespołu suchego oka - próba optymalizacji protokołu diagnostycznego  dla pacjentów z potencjalnych grup ryzyka;
 • ocena przydatności lasera mikropulsowego w leczeniu wspomagającym wybranych schorzeń siatkówki;
 • próba opracowania nowych testów genetycznych i biomarkerów określających predyspozycję do rozwoju zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem;
 • badania nad optymalizacją terapii komórkowej uszkodzonej siatkówki oka w modelu mysim;
 • badania przedkliniczne nad rolą układu dopełniacza w mechanizmach regeneracji i zaburzenia funkcji siatkówki oka;
 • ocena przydatności optycznej koherentnej tomografii  do przyżyciowej oceny siatkówki oka u myszy — analiza porównawcza z obrazem histologicznym  w modelu ostrego uszkodzenia;
 • analiza kalibru i reaktywności naczyń siatkówki w diagnostyce chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy;
 • korelacje genotypowo-fenotypowe u pacjentów z chorobą VHL w populacji polskiej VHL – implikacje kliniczne oraz optymalizacja badań profilaktycznych i leczenie pacjentów z VHL;
 • badania zależności zmian w siatkówce i naczyniówce  i ich wpływu na dynamikę zmian patologicznych  w tym obszarze;
 • ocena efektów leczenia chorób siatkówki centralnej  w zależności od stanu naczyniówki i zmian w siatkówce obwodowej;
 • badania przepływu w naczyniach siatkówki i stanu ukrwienia siatkówki w jednostkach chorobowych związanych ze zmianami zwyrodnieniowymi siatkówki i naczyniówki;
 • ocena stanu naczyń  w chorobach siatkówki związanych z cukrzycą (retinopatia cukrzycowa) oraz miażdżycą ( AMD, zakrzepy);
 • ocena skuteczności  nowoczesnych metod leczenia zmian siatkówkowych związanych z obrzękiem plamki  (laseroterapia mikropulsowa);

Stosowane techniki badawcze:

I Katedra i Klinika Okulistyki wyposażona jest w następujące aparaty diagnostyczne i lasery terapeutyczne:

 • aparat do angiografii szerokokątnej (Optos),
 • aparat SD-OCT o ultra-wysokiej rozdzielczości z angio-OCT, funkcją angiografii fluoresceinowej i indocyjaninowej (Spectralis, Heidelberg),
 • aparat 3D DRI OCT TRITON (Topcon),
 • aparat OCT do badania przedniego odcinka oka (Tomey- Casia 2),
 • mikroskop konfokalny do oceny rogówki (Heidelberg),
 • nowoczesny analizator naczyń siatkówki oka,
 • wysoce zautomatyzowaną funduscamerę non-mydriatic (nie wymaga rozszerzania źrenicy),
 • meibograf sprzężony z lampą szczelinową i torem wizyjnym,
 • tablice do badania ostrości wzroku ze wszystkimi możliwymi testami (w tym ETDRS, Snellen- Topcon CC- 100 Series),
 • autorefraktokeratometry (Topcon, Tomey, Shin-Nippon),
 • tonometry bezkontaktowe, w tym bezkontaktowy z pachymetrem (Canon TX-20P),
 • tonometry aplanacyjne (Goldmanna),
 • tonometr impresyjny (iCare),
 • tonometr dynamiczny (Pascal),
 • perymetr statyczny Humphrey,
 • perymetr kinetyczny Goldmanna,
 • aparat do kalkulacji wszczepów wewnątrzgałkowych- IOL Master 500,
 • USG typu A i B (dwa aparaty),
 • laser VISULAS  532  Zeiss  (światło zielone) do laseroterapii siatkówki oraz wykonywania zabiegu ALT w jaskrze otwartego kąta,
 • laser Supra 577  (światło żółte ) do laseroterapii siatkówki, umożliwiający wykonywanie zabiegów mikropulsowych w obszarze plamkowym oraz zabiegów w trybie pattern w siatkówce obwodowej.
 • Wykonujemy również zabiegi kapsulotomii i irydotomii  laserem YAG III Zeiss  dzięki uprzejmości Pracowni Laserowej II Katedry i Kliniki Okulistyki PUM.

Działalność kliniczna:

Mikrochirurgia przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej, diagnostyka i leczenie AMD, jaskry, zaćmy, chorób rogówki, chorób błony naczyniowej i patologii szklistkowo-siatkówkowych.

Rodzaje najnowszych zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych:

 • przeszczepy rogówki,
 • operacje zaćmy metodą fakoemulsyfikacji z wszczepem soczewki zwijalnej,
 • śródtwardówkowe fiksacje (wszycia) sztucznych soczewek w przypadku braku torebek soczewki,
 • wtórne wszczepy soczewek wewnątrzgałkowych,
 • chirurgia tylnego odcinka:
 • klasyczna chirurgia odwarstwień siatkówki - wpuklenie twardówki, opasanie gałki ocznej;
 • witrektomie (20, 23, 25 i 27G) w przypadku odwarstwienia siatkówki, urazów, ciał obcych wewnątrzgałkowych, błon nasiatkówkowych, otworów plamki żółtej, zapaleń wnętrza gałki ocznej, guzów wewnątrzgałkowych;
 • Pneumoretinopeksja (podawanie gazów do ciała szklistego w leczeniu odwarstwień siatkówki).
 • operacje przeciwjaskrowe przetokowe oraz z zastosowaniem implantów,
 • zabiegi chirurgii plastyczno-korekcyjnej powiek,
 • zabiegi laserowe w jaskrze i w chorobach siatkówki, kapsulotomie laserowe,
 • terapie doszklistkowe (anty VEGF, leki sterydowe) w leczeniu zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), oraz innych chorób z neowaskularyzacją i obrzękiem plamki żółtej (retinopatia cukrzycowa, stany po zakrzepie żyły środkowej siatkówki).

Zespół:

Kierownik Kliniki - Prof. dr hab. n. med. Anna Machalińska

Profesor Anna Machalińska jest absolwentem Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie z roku 1998. W 2002 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk medycznych w zakresie medycyny, a w 2011 roku stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie okulistyki na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt. „Rola wybranych czynników wewnątrznaczyniowych w rozwoju zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – nowe spojrzenie na patogenezę”.

Istotnym wyznacznikiem jej działalności naukowo-klinicznej jest udział w projektach strategicznych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W latach 2009-2015 brała udział w realizacji projektu badawczego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka : „Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie” (POIG.01.01.02-00-109/09). W ramach projektu prowadziła badania, których celem była optymalizacja nowych strategii terapii komórkowej w leczeniu chorób degeneracyjnych siatkówki oka.

Od 2014 roku kieruje częścią okulistyczną w projekcie STRATEGMED: „Innowacyjna strategia diagnostyki, profilaktyki i adiuwantowej terapii wybranych schorzeń neurodegeneracyjnych w populacji polskiej” (STRATEGMED1/234261/2NCBR/2014). Celem realizowanych  przez nią zadań jest opracowanie nowych testów genetycznych i biomarkerów określających predyspozycję do rozwoju m.in. zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem dla populacji polskiej, co stworzy podstawy do utworzenia centrum bioinformatycznego z bazą danych analitycznych i obrazowych wykorzystywanych dla wczesnej diagnostyki oraz prewencji schorzeń siatkówki. Poza wymienionymi  programami strategicznymi realizowała jakokierownik projektów trzy granty naukowo-badawcze finansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki na łączna kwotę ponad 1 mln PLN :

 • „Ocena roli komórek macierzystych oraz aktywacji układu dopełniacza w patogenezie zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem” - grant KBN 2009-2011,
 • „Opracowanie nowej metody terapii komórkowej w schorzeniach degeneracyjnych siatkówki oka” – grant KBN 2011-2014,
 • „Rola sekretomu oraz krążących mikroRNA w rozpoznawaniu wczesnych klinicznie bezobjawowych postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) - implikacje epidemiologiczne” - OPUS 2014-2017,

a jako główny wykonawca trzy kolejne projekty Narodowego Centrum Nauki z

zakresu okulistyki klinicznej i eksperymentalnej na łączną kwotę ponad 2 mln

PLN,

 • „Terapia komórkowo - genowa jako nowa strategia protekcji komórek fotoreceptorowych - ocena mechanizmów regeneracyjnych w schorzeniach zwyrodnieniowych siatkówki oka” OPUS 2013-2016,
 • „Rola układu dopełniacza w mechanizmach regeneracji i zaburzenia funkcji siatkówki oka w modelu selektywnego, ostrego uszkodzenia nabłonka barwnikowego” HARMONIA 2013-2016,
 • „Próba ustalenia nowych markerów diagnostycznych w prewencji powikłań naczyniowych u pacjentów ze zwężeniem tętnicy szyjnej wewnętrznej na tle miażdżycy” OPUS 2013-2016.

Jest autorem licznych artykułów w wiodących czasopismach okulistycznych: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=machali%C5%84ska+a

Dzięki pozyskanym środkom finansowym utworzyła Pracownię Diagnostyki Chorób Siatkówki, którą wyposażyła w aparaturę diagnostyczno-badawczą, umożliwiające wysoce specjalistyczną i nowoczesną diagnostykę schorzeń siatkówki oka. Jest także pomysłodawcą i organizatorem Pracowni Okulistyki Doświadczalnej, którą wyposażyła w innowacyjne narzędzia diagnostyczne, m.in.: aparat SD-OCT o ultra-wysokiej rozdzielczości umożliwiający wizualizację siatkówki małych zwierząt laboratoryjnych, aparat do elektroretinografii oraz mikroskopy konfokalne. W efekcie jej działań powstała także Pracownia Patofizjologii Mikrokrążenia Siatkówki, którą wyposażyła w nowoczesny analizator naczyń siatkówki. Celem tej inicjatywy było stworzenie platformy współpracy pomiędzy okulistami a kardiologami, diabetologami i lekarzami rodzinnymi.

W 2008 roku zdała egzamin specjalizacyjny z okulistyki uzyskując najwyższą liczbę punktów w skali kraju. Specjalizuje się w chirurgii przedniego odcinka oka, m.in.: zaćmy, jaskry i chirurgii rogówki oraz diagnostyce i leczeniu laserowym chorób siatkówki. W celu podniesienia kwalifikacji zawodowych odbyła szereg szkoleń i kursów gromadząc dodatkowe doświadczenia, m.in.:

- 2-tygodniowy kurs doskonalący w zakresie chirurgii witreoretinalnej w ramach European VitreoRetinal Training School (Brema, Niemcy),

- tygodniowy kurs doskonalący w zakresie chirurgii zaćmy w ramach European School for Advanced Studies In Ophthalmology (Lugano, Szwajcaria),

- tygodniowy kurs doskonalący z zakresu diagnostyki i leczenia chorób siatkówki w ramach European School for Advanced Studies In Ophthalmology (Rzym, Włochy),

- tygodniowy kurs doskonalący w zakresie chirurgii rogówki i chirurgii refrekcyjnej w ramach European School for Advanced Studies In Ophthalmology (Lugano, Szwajcaria),

- szkolenie z zakresu diagnostyki i leczenia retinopatii cukrzycowej w ramach  Scientific Training and Education Program w (Bruksela, Belgia),

- szkolenie w zakresie diagnostyki elektrofizjologicznej siatkówki i nerwu wzrokowego (Walencja, Hiszpania).

Doświadczenia zawodowe zdobywała w ramach stażów w wiodących ośrodkach zagranicznych m.in.:

- miesięczny staż z zakresu chirurgii rogówki w Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust w Londynie w ramach stypendium Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego (styczeń 2014),

- 2-tygodniowy staż z zakresu chirurgii jaskry w Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust w Londynie (wrzesień 2017)

Z jej inicjatywy i dzięki jej zaangażowaniu powstał Zachodniopomorski Bank Tkanek Oka w Szczecinie, co stworzyło podstawy dla lepszego rozwoju chirurgii transplantacyjnej rogówki w naszym ośrodku.

Wielokrotnie była zapraszana do prowadzenia i współprowadzenia sesji na kongresach naukowych i konferencjach okulistycznych w kraju i za granicą. Brała udział w pracach komitetów naukowych wielu zjazdów międzynarodowych i krajowych. Od 2012 r. jest członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie okulistyki. Od 2014r. pełni funkcję egzaminatora z ramienia European Board of Ophthalmology, w ramach europejskiego egzaminu w dziedzinie okulistyki przeprowadzanego w Paryżu. Jest także recenzentem projektów NCN z zakresu okulistyki.

Jest mężatką, ma trzech synów: Jana (15), Mateusza (12) i Łukasza (10). Wolne chwile poświęca na sport (pływanie, jazda na rowerze) oraz aktywny wypoczynek.

Zastępca Kierownika Kliniki - dr n. med. Leszek Kuprjanowicz

Dr n. med Leszek Kuprjanowicz jest absolwentem Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, którą ukończył w roku 1997. Po odbyciu stażu podyplomowego w SPWZ w Szczecinie związał się z I Kliniką Okulistyki, gdzie rozpoczął specjalizację i studia doktoranckie.

Specjalizację I-go stopnia zdał z wyróżnieniem w roku 2000.

W 2002 roku obronił pracę doktorską pod tytułem: „Obraz warstwy włókien nerwowych siatkówki w badaniu GDx w zależności od stopnia zaawansowania jaskry pierwotnej otwartego kąta”.

W 2005 roku zdał egzamin specjalizacyjny II-go stopnia w zakresie okulistyki.

Od 2005 roku jest zatrudniony w I Klinice Okulistyki na stanowisku starszego asystenta.

Jest kierownikiem Pracownii Diagnostyki Obrazowej i Perymetrii oraz Poradnii Witrektomijnej.

Jest autorem i współautorem licznych prac i doniesień naukowych publikowanych w różnych czasopismach okulistycznych i wygłaszanych na konferencjach i zjazdach krajowych i zagranicznych. Jest ponadto współautorem tłumaczenia podręcznika z neurookulistyki (Anthony Pane, Michael Burdon, Neil R. Miller- Neurookulistyka- Elsevier Urban & Partner).

Posiada doświadczenie w prowadzeniu wykładów i kursów doskonalących dla lekarzy oraz zajęć ze studentami.

Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Witreo- Retinalnej (EVRS), ukończył szkolenie w zakresie chirurgii witreo-retinalnej w Bremie w 2006 roku.

Jest doświadczonym chirurgiem okulistycznym specjalizującym się przede wszystkim w chirurgii witreo-retinalnej, chirurgii jaskry i zaćmy.

Dr n. med. Karol Krzystolik

Dr n. med. Karol Krzystolik jest absolwentem Pomorskiej Akademii Medycznej z 1993 roku.V rok studiów ukończonył na Trinity College, w Dublinie (Irlandia)

Specjalista w zakresie okulistyki od 2003 roku.

W 2001 roku uzyskał stopień doktora medycyny na podstawie rozprawy pt. „Znaczenie kliniczne powstania polskiego rejestru choroby von Hippel-Lindau”.

Od 1997 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Pomorskiej Akademii Medycznej, obecnie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

Odbył wiele staży zagranicznych, w tym:

 • szkolenie z zakresu chirurgii szklistkowo-siatkówkowej (Brema- 2005),
 • miesięczny staż w Klinikach Okulistycznych w Bostonie i Providence, USA na oddziałach chorób siatkówki i chirurgii szklistkowo-siatkówkowej.

Specjalizuje się w chirurgii szklistkowo-siatkówkowej, onkologii okulistycznej , operacjach zaćmy, zajmuje się także laseroterapią guzów wewnątrzgałkowych.

Jest kierownikiem Okulistycznej Poradni Onkologicznej, prowadzi także Poradnię Chorób Szkistkowo-Siatkówkowych (Witrektomijna).

Jest konsultantem Onkologicznej Poradni Genetycznej i koordynatorem Polskiego Rejestru VHL (choroba von Hippel- Lindau).

Doświadczony w prowadzeniu wykładów i kursów doskonalących dla lekarzy oraz zajęć ze studentami.

Jest autorem licznych publikacji i doniesień naukowych (do wglądu:  http://bibliografia.pum.edu.pl/index.php).

Dr n. med Marzena Formicka

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Od 1992 roku pracuje w Klinice Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu  Medycznego w Szczecinie. W 1995 roku uzyskała II stopień specjalizacji z okulistyki. Specjalizuje się w chirurgii zaćmy, chirurgii rogówki i USG gałki ocznej. Prowadzi Przykliniczną Poradnię chorób rogówki. Jest kierownikiem Pracowni USG oka. 
Brała udział w licznych kursach i szkoleniach w ramach zjazdów i konferencji w Polsce i zagranicą z zakresu USG gałki ocznej i urazów oka. 
Jest autorem i współautorem prac naukowych  i doniesień wygłaszanych na zjazdach i konferencjach naukowych.

Lek. Elżbieta Krytkowska

Absolwentka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego z 2007 roku. Staż podyplomowy oraz specjalizacyjny odbyła w SPWSZ w Szczecinie zakończony egzaminem i uzyskaniem tytułu specjalisty chorób oczu w 2014 roku.

Współpracowała z Poradnią Okulistyczną przy Szpitalu w Stargardzie oraz Nowym Szpitalem w Kostrzynie nad Odrą. W latach 2009-2012 współpracowała z warszawskim Bankiem Tkanek Oka w zakresie pobierania rogówek do przeszczepu.

Od 2015 roku związana z I Kliniką Okulistyki na stanowisku starszego asystenta. Zajmuje się chirurgią przedniego odcinka oka, leczeniem AMD wraz z realizacją programu lekowego, diagnostyką obrazową oka.

Uczestniczyła w  kursach szkoleniowych w kraju oraz zagranicą, m.in. z iniekcji doszklistkowych, angiografii, chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej powiek oraz oczodołu, ultrasonografii, angio-OCT, elektrofizjologii.

Organizuje i prowadzi kursy doskonalące z zakresu neurookulistyki, chirurgii urazowej, iniekcji doszklistkowych dla lekarzy specjalistów, kursy szkoleniowe dla pielęgniarek, oraz spotkania edukacyjnie dla pacjentów (AMD).

Dr n. med. Katarzyna Mozolewska-Piotrowska

Dr n. med. Katarzyna Mozolewska-Piotrowska ukończyła Wydział Lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecnie w 1985 roku.  II stopień specjalizacji w zakresie okulistyki uzyskała w 1993 roku. Pracę doktorską obroniła w 1997 roku na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Od 1986 roku do chwili obecnej pracuje w Katedrze i Klinice Okulistyki Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego Szczecinie początkowo jako asystent, od 1977 roku jako adiunkt, a obecnie od 2009 roku jako starszy wykładowca. Od 2000 roku prowadzi pracownię laseroterapii  i diagnostyki angiograficznej I Oddziału Okulistyki SPSK2 PUM w Szczecinie. Jako nauczyciel akademicki prowadzi seminaria i wykłady oraz zajęcia praktyczne dla studentów Wydziału Lekarskiego oraz Lekarsko-Stomatologicznego PUM a także zajęcia ze studentami w trybie anglojęzycznym.  Dzięki stałemu szkoleniu w zakresie  diagnostyki i leczenia chorób siatkówki wprowadza nowoczesne metody diagnostyki i terapii laserowej oraz  kwalifikacji do terapii doszklistkowej między innymi w zakresie cukrzycy, zakrzepów, zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, CSR oraz chorób zapalnych , a także innych zmian tylnego odcinka oka (szkolenia m.in. w Moorfirlds Eye Hospital 2017, Centrum Chorób Siatkówki prof. Anat Loevenstein – Tel Aviv University – 2016, Whitefield Clinic i Insitute of Eye Surgery  - Irlandia- 2015) Od 2006 do 2016 roku Członek Rady Kliniczno Naukowej Stowarzyszenia Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem. Członek Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Ponad 30 publikacji w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych. Od 2003 roku prowadzi wykłady i szkolenia  dla okulistów w trakcie i po specjalizacji w zakresie angiografii fluoresceinowej,  laseroterapii, diagnostyki i leczenia chorób siatkówki (ogólnopolskie  np. Sympozjum AMD i organizowane przez Zachodniopomorski Oddział Polskiego Towarzystwa Okulistycznego).

Dr n. med. Katarzyna Kubasik-Kładna

W 2003 roku ukończyła z wyróżnieniem Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie. Po ukończeniu studiów rozpoczęła specjalizację z chorób oczu w SPSK nr 2 w Szczecinie. W 2010 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych. Jej praca związana była z zagadnieniem krótkowzroczności. Specjalizację w dziedzinie chorób oczu ukończyła w 2013 roku.  Jest członkiem sekcji Elektrofizjologii i Neurookulistyki oraz sekcji Zapobiegania Ślepocie i Rehabilitacji Słabowidzących Polskiego Towarzystwa Okulistycznego.

Prowadzi Poradnię Przykliniczną.

Lek. Monika Masiuk

Lek. Monika Masiuk jest absolwentką Pomorskiej Akademii Medycznej z 2007 roku.

Specjalizację w dziedzinie chorób oczu ukończyła w 2014 roku.

Jej zainteresowania kliniczne to diagnostyka i leczenie chorób siatkówki, obrazowanie naczyniówki w schorzeniach ogólnych i chorobach okulistycznych.

Prowadzi Poradnię Przykliniczną.

Lek. Aleksandra Kowalska-Budek

Dr n. med. Aleksandra Kowalska-Budek jest absolwentką Pomorskiej Akademii Medycznej z 2009 roku. Specjalizację w dziedzinie chorób oczu ukończyła w 2016 roku. Pracę doktorską obroniła w 2017 roku. W klinice prowadzi Pracownię AMD.

Powrót
do góry