Menu boczne

Treść strony

Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej

70-111 Szczecin, ul. Powstańców Wlkp. 72
tel. 4661490, fax. 4661492

Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Ciechanowicz

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

 • diagnostyka laboratoryjna dla III i V roku Wydz. Lek. oraz dla IV roku Wydz. Stom., w tym program anglojęzyczny
 • podstawy żywienia dla II roku Oddz. Pielęgniarstwa

Działalność naukowo-badawcza

Zasadnicza problematyka naukowa

 • biomolekularne podłoże chorób układu sercowo-naczyniowego
 • genetyka miażdżycy
 • farmakogenetyka miażdżycy
 • genetyka nadciśnienia

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 • rodzinne i środowiskowe uwarunkowania choroby niedokrwiennej serca; ocena biochemicznych, hemostatycznych oraz genetycznych czynników ryzyka choroby niedokrwiennej serca i mózgu. Próby modyfikowania rozpoznanych czynników. Wykorzystanie wyników ww. oceny rozpoznawanych czynników do działań prewnecyjnych u osób zagrożonych chorobą niedokrwienną serca i mózgu
 • badania ekspresji genów dla PDGF i MCP-1 w miażdżycy
 • badania przeciwmiażdżycowego działania żywności
 • badania polimorfizmu i ekspresji genów kandydatów-wyznaczników samoistnego nadciśnienia tętniczego oraz w etipatogenezie chorób nerek w modelach klinicznych i eksperymentalnych
 • czynniki modyfikujące funkcje komórek śródbłonka i monocytów
 • mediatory i białka ostrej fazy jako wyznacznik chorób układu krążenia
 • kalikreina nerkowa w diagnostyce sodowrażliwości ciśnienia tętniczego
 • diagostyka molekularna choroby wrzodowej żołądka w zakażeniach Helicobacter pylori
 • białka ostrej fazy w diagnostyce i różnicowaniu procesów zapalnych
 • różnicowanie gammapatii poliklonalnych i monoklonalnych
 • aktywność w zakresie rodzinnej prewencji kardiologicznej serca na rzecz społeczeństwa Szczecina i rejonu. Działania oparte o program finansowany przez Zachodniopomorską Kasę Chorych, uzyskany w konkursie ofert na wykonanie świadczeń w zakresie profilaktyki promocji zdrowia wśród młodzieży

Stosowane techniki badawcze

 • izolowanie i hodowla komórek
 • technika PCR
 • techniki elektroforetyczne
 • ultrawirowanie lipoprotein o różnej gęstości
 • chromatografia cieczowa
 • wysokosprawna chromatografia cienkowarstwowa
 • nefelometria
 • spektrofotometria
Powrót
do góry