Menu boczne

Treść strony

regulamin zajęć

REGULAMIN ZAJĘĆ DLA STUDENTÓW V i VI ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO W KATEDRZE I KLINICE GINEKOLOGII OPERACYJNEJ I ONKOLOGII GINEKOLOGICZNEJ DOROSŁYCH I DZIEWCZĄT PAM

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.Zajęcia są prowadzone na V i VI roku studiów w formie bloków. Terminy zajęć dla poszczególnych grup są ustalane przez dziekanat. Ewentualne zmiany grupy przez studentów mogą być dokonywane za zgodą dziekana i adiunkta dydaktycznego odpowiedzialnego za proces dydaktyczny w klinice.
2.Zajęcia odbywają się od godz. 8.15 do godz. 13.25 i składają się z zajęć praktycznych i konwersatoriów.
3.Przed ćwiczeniami studenci przebierają się we własną odzież ochronną i obuwie zastępcze.
4.W czasie zajęć na bloku operacyjnym studenci otrzymają stroje jednorazowego użytku.

II. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

    ĆWICZENIA
1. Ćwiczenia są prowadzone w grupach 5-6 osobowych zgodnie z harmonogramem wywieszonym na tablicy ogłoszeń i obejmują:
• Blok Operacyjny ( 2 sale operacyjne);
• Oddział;
• Poradnię Przykliniczną i Onkologiczną;
• Poradnię Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej;
• Gabinet USG.

2.  Punktualnie o godzinie 8.15 po sprawdzeniu obecności studenci udają się na ćwiczenia (zgodnie z podziałem na grupy)

3. Studenci odbywający ćwiczenia na Bloku Operacyjnym powinni dzień wcześniej sprawdzić do jakich operacji asystują i merytorycznie się do nich przygotować. Rozpisy operacyjne są wywieszane do godz. 13.00 na Bloku Operacyjnym.

    SEMINARIA
1.Seminaria są wspólne dla całej grupy i odbywają się w Sali dydaktycznej Katedry.
2.Program konwersatoriów jest umieszczony na tablicy ogłoszeń.
3.Obowiązuje przygotowanie studentów do konwersatoriów zgodnie z ich tematyką.
4. Zmiany w kolejności konwersatoriów mogą być dokonywane przez adiunkta dydaktycznego po wcześniejszym powiadomieniu studentów.

III. OBECNOŚCI
1.Potwierdzeniem obecności na ćwiczeniach i konwersatoriach jest codzienny wpis do karty ćwiczeń przez prowadzących asystentów i adiunktów.
2.Odrabianie nieobecności odbywa się z następną grupą dziekańską lub w wyznaczonym terminie po zakończeniu zajęć z ginekologii.

IV. ZALICZENIE
1.Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest obecność na wszystkich ćwiczeniach i konwersatoriach potwierdzone odpowiednim wpisem w indywidualnej karcie zaliczeń studenta.
2.Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w formie ustnej w terminie wyznaczonym przez dziekanat..
3.Student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych zaliczenia w formie ustnej. Terminy poprawkowe ustala adiunkt dydaktyczny.
4.Wpisu zaliczenia bloku z ginekologii dokonuje Kierownik Katedry i Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt, dr hab. n. med. Janusz Menkiszak.

V. EGZAMIN
1.Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia przedmiotu.
2.Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej.
3.Egzamin praktyczny odbywa się u samodzielnych pracowników nauki na podstawie wykazu studentów dostarczonych przez dziekanat pum.
4.Egzamin teoretyczny odbywa się w formie testowej w terminie wyznaczonym przez dziekanat PUM.
5.Warunkiem dopuszczenia do egzaminu teoretycznego jest zdanie egzaminu praktycznego.

VI. ZALECANE PODRĘCZNIKI
„Ginekologia” pod red. Z Słomko,
„Onkologia Ginekologiczna” pod red. J. Markowskiej,
„Onkologia Ginekologiczna” pod red. M. Spaczyńskiego.     

Adiunkt Dydaktyczny Kliniki - dr n. med. Ryszard Bedner
Powrót
do góry