Menu boczne

Treść strony

regulamin zajęć V rok

 

REGULAMIN ZAJĘĆ DLA STUDENTÓW V ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO W KATEDRZE I KLINICE GINEKOLOGII OPERACYJNEJ I ONKOLOGII GINEKOLOGICZNEJ DOROSŁYCH I DZIEWCZĄT PUM


I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Zajęcia na V roku studiów prowadzone są w formie bloków. Terminy zajęć dla poszczególnych grup są ustalane przez dziekanat.
2. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 8.30 i składają się z zajęć praktycznych oraz seminariów.
3. Przed ćwiczeniami studenci przebierają się we własną odzież ochronną i obuwie zastępcze.
4. Osobą odpowiedzialną za proces dydaktyczny jest dr n. med. Ryszard Bedner.
5. Ewentualne zmiany grupy przez studentów mogą być dokonywane za zgodą dziekana i osoby odpowiedzialnej za proces dydaktyczny.

II. SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ

ĆWICZENIA
1. Ćwiczenia prowadzone są w grupach 5-6 osobowych zgodnie z podziałem ustalanym w pierwszym dniu zajęć. Poszczególne grupy zgodnie z ustalonym harmonogramem rotują się między następującymi podjednostkami:
• Blok Operacyjny;
• Oddział Ginekologiczny;
• Poradnia Onkologiczna;
• Poradnia Ginekologii Dziecięcej i Dziewczęcej;
• Izba Przyjęć.
2. Punktualnie o godzinie 8.30 po sprawdzeniu obecności studenci udają się na ćwiczenia.
3. W czasie zajęć na bloku operacyjnym studenci otrzymają stroje jednorazowego użytku. W trakcie zajęć na Bloku Operacyjnym istnieje możliwość asystowania do zabiegów operacyjnych.

SEMINARIA
1. Seminaria są wspólne dla całej grupy i odbywają się w Sali Dydaktycznej.
2. Program seminariów jest umieszczony na tablicy ogłoszeń.
3. Obowiązuje przygotowanie studentów do seminariów zgodnie z ich tematyką.
4. Zmiany w kolejności seminariów mogą być dokonywane przez osobę odpowiedzialną za proces dydaktyczny po wcześniejszym powiadomieniu studentów.

III. OBECNOŚCI
1. Potwierdzeniem obecności na ćwiczeniach i seminariach jest codzienny wpis do karty ćwiczeń przez prowadzących zajęcia.
2. Odrabianie nieobecności odbywa się z następną grupą dziekańską lub w wyznaczonym terminie po uzyskaniu zgody osoby odpowiedzialnej za proces dydaktyczny.

IV. ZALICZENIE
1. Warunkiem przystąpienia do zaliczenia jest obecność na wszystkich ćwiczeniach i seminariach potwierdzona odpowiednim wpisem na liście obecności.
2. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w formie ustnej w terminie wyznaczonym przez dziekanat. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest posiadanie wiedzy z zakresu tematów omawianych na seminariach poszerzona o zalecane piśmiennictwo.
3. Student ma prawo do dwóch terminów poprawkowych zaliczenia w formie ustnej. Terminy poprawkowe ustala osoba odpowiedzialna za proces dydaktyczny.
4. Nie przewiduje się zwolnień z zaliczenia przedmiotu.
5. Nie przeprowadza się zaliczenia przedmiotu w przedterminie.
6. Wpisu zaliczenia w indeksie dokonuje Kierownik Katedry i Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt, dr hab. n. med. Janusz Menkiszak, prof. nadzw. PUM.

V. EGZAMIN
1. Egzamin z przedmiotu odbywa na VI roku studiów.
2. Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej.
3. Przebieg i tryb przeprowadzenia egzaminu określa odrębny regulamin.

VI. ZALECANE PODRĘCZNIKI
1. Ginekologia onkologiczna, Janina Markowska, Radosław Mądry , MedPharm, 2008.
2. Położnictwo i ginekologia tom 1-2, Grzegorz Bręborowicz , Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005 (dodruk 2012).

Powrót
do góry