Menu boczne

Treść strony

Sprawy Studenckie - program polskojęzyczny

Plan zajęć z transplantologii dla studentów 5 roku PL

1

Historia transplantologii.

8:30 – 9:30

prof. Marek Ostrowski

2

Podstawy prawne pobierania i przeszczepiania narządów.

9:30 – 10:30

prof. Jerzy Sieńko

3

Pobranie narządów – technika.

10:30 – 11:30

dr n. med. Karol Tejchman

4

Prezerwacja, transport  i alokacja narządów.

8:30 – 9:30

dr n. med. Karol Tejchman

5

Techniki przeszczepiania narządów.

9:30 – 10:30

prof. Jerzy Sieńko

6

Powikłania chirurgiczne, urologiczne i infekcyjne.

10:30 – 11:30

prof. Marek Ostrowski

Regulamin końcowego testu zaliczeniowego dla studentów 5 roku PL

 • pytania wyświetlane są na ekranie
 • test jednokrotnego wyboru – zamalowujemy jedną, wybraną kratkę na karcie odpowiedzi
 • 1 minuta (60 sek) na każde pytanie zwykłe
 • 1,5 minuty (90 sek) na każde p. z kluczem
 • łącznie 30 pytań, zaliczenie >= 18 poprawnych
 • nie ma możliwości przerwania odliczania
 • nie ma możliwości powrotu do wcześniejszych pytań
 • nie ma możliwości przerywania testu i zadawania pytań
 • nie ma możliwości poprawiania pytań, należy udzielić ostatecznej odpowiedzi przed upływem czasu

 

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU)

Informacje ogólne

 

Kod modułu

 

Nazwa modułu

Chirurgia Ogólna

Rodzaj modułu

Obowiązkowy

Wydział PUM

Wydział Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (WLA)

Kierunek studiów

Kierunek Lekarski (KL)

Specjalność

Nie dotyczy

Poziom studiów

II stopień/jednolite (2J)

Forma  studiów

stacjonarne

Rok studiów

V  i VI – chirurgia ogólna

Semestr studiów

blok

Liczba punktów ECTS

V

Formy prowadzenia zajęć

Seminaria 12 godzin. Ćwiczenia 118 godzin

Osoba odpowiedzialna za moduł

prof. dr hab. n. med. Marek Ostrowski

mostrowski@wp.pl

Osoby prowadzące zajęcia

V I VI – chirurgia ogólna

prof. dr hab. n. med. Marek Ostrowski; mostrowski@wp.pl

dr hab. n. med. Jerzy Sieńko; jsien@poczta.onet.pl

dr n. med. Karol Tejchman; ktej78@pum.edu.pl

dr n. med. Labib Zair; labib@poczta.onet.pl

dr n. med. Maciej Kotowski; maciej.j.kotowski@gmail.com

dr n. med. Katarzyna Clark-Ostrowska;

lek. Anna Prekwa; annaprekwa@gmail.com

Strona internetowa

www.pum.edu.pl

Język prowadzenia zajęć

polski, angielski

 

 

Informacje szczegółowe

Cele  modułu

- Zapoznanie studentów z podstawami chirurgii ogólnej, z  wiedzą zarówno teoretyczną jak i praktyczną.

- Przekazanie studentowi wiedzy dotyczącej podstaw chirurgii ogólnej w zakresie diagnostyki i badań przedmiotowych. Zapoznanie z metodami postępowania na Izbie Przyjęć oraz w Oddziale Chirurgicznym.

- Wykształcenie umiejętności oceny stopnia zagrożenia życia w ostrych schorzeniach chirurgicznych w zakresie anamnezy, badań przedmiotowych, diagnostyki laboratoryjnej i radiologicznej z samodzielną oceną badań i ich interpretacją.

- Kształcenie odpowiedniego wyboru metod postępowania w algorytmie diagnostyczno-leczniczym przy określonych chorobach leczonych w ramach oddziału chirurgicznego. i udzielenia pomocy w warunkach ambulatorium i izby przyjęć

Wymagania wstępne w zakresie

Wiedzy

Z zakresu anatomii, fizjologii, symptomatologii diagnostyki i leczenia najczęstszych schorzeń chirurgicznych ,symptomatologii diagnostyki i leczenia najczęstszych schorzeń chirurgicznych

Umiejętności

Podstawowe w zakresie badań fizykalnych pacjenta : badanie fizykalne, badanie przez naturalne otwory ciała, szycie rany, zdejmowanie szwów, cewnikowanie pęcherza moczowego, zmiana opatrunków

Kompetencji społecznych

Umiejętność współpracy w grupie.

Poszanowanie praw pacjenta.

- akceptuje potrzebę standardów etycznych

- rozumie pojęcie  i potrzebę odpowiedzialności za powierzone dobro

- wykazuje nawyk samokształcenia, rozumie potrzebę uczenia się prze całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

- w czasie wykonywanych obserwacji i testów czynnościowych przestrzega prawidłowych relacji badający/badany

- potrafi formułować opinie

- demonstruje postawę promującą zdrowie i aktywność fizyczną

- ma świadomość różnic społecznych i kulturowych wpływających na indywidualną interpretację sytuacji życiowej

- akceptuję autonomię każdej osoby

- akceptuje potrzebę władania  językiem obcym

- ma świadomość praw pacjenta

- okazuje dbałość o prestiż związany z wykonywaniem zawodu

- potrafi zachować tajemnicę lekarską

- potrafi dbać o bezpieczeństwo własne, otoczenia i współpracowników

- zdaje sobie sprawę z uczuć religijnych oraz wierzeń innych osób wobec ciała ludzkiego

- okazuje szacunek wobec pacjentów  grup społecznych w trosce o ich dobro

Opis efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu)

Numer efektu kształcenia

Student, który zaliczył moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi:

SYMBOL

(odniesienie do)

EKK

Sposób weryfikacji efektów kształcenia

(forma zaliczeń)

KL2JPW01

Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania oraz postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób wymagających interwencji chirurgicznej, z uwzględnieniem odrębności wieku dziecięcego w tym w szczególności:

 1. ostrych i przewlekłych chorób jamy brzusznej,
 2. chorób klatki piersiowej, urazy klatki piersiowej , rak płuca
 3. chorób kończyn górnej, urazy tkanek miękkich i złamania w obrębie kończyny górnej,
 4. złamań kości i urazów narządów wewnętrznych
 5. nowotworów: ; rak jelita grubego, rak odbytnicy, rak sutka, rak płuca, rak tarczycy, rak żołądka
 6. chorób układu naczyniowego : tętniaki aorty, miażdżyca zarostowa tętnic
 7. wybranych technik operacyjnych w tym również chirurgia małoinwazyjna.

K_F.W1

test

KL2JPW02

Zna zasady kwalifikacji i wykonywania podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostyczne—leczniczych;

K_F.W3

test

KL2JPW03

Zna najczęstsze powikłania wyżej wspomnianych zabiegów i procedur

K_F.W4

test

KL2JPW04

Zna zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego,  przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego i miejscowego oraz kontrolowanej sedacji

K_F.W5

test

KL2JPW05

Zna leczenie pooperacyjne z terapią przeciwbólową i monitorowaniem pooperacyjnym

K_F.W6

test

KL2JPW06

Posiada wiedzę z zakresu współcześnie wykorzystywanych badań obrazowych, w szczególności zna:

- Symptomatologię radiologiczną podstawowych chorób,

- Metody instrumentalne i techniki obrazowe wykorzystywane do wykonywania zabiegów leczniczych,

- Wskazania, przeciwwskazania i przygotowanie pacjentów do poszczególnych rodzajów badań obrazowych oraz przeciwwskazania do stosowania środków kontrastujących

K_F.W11

test

KL2JPU01

- Asystuje przy typowym zabiegu operacyjnym, potrafi przygotować pole operacyjne i znieczulić miejscowo okolicę operowaną

K_F.U1

wykonał/nie odnotowane w odpowiednio przygotowanym dzienniczku

KL2JPU02

Posługuje się podstawowymi narzędziami chirurgicznymi

K_F.U2

wykonał/nie odnotowane w odpowiednio przygotowanym dzienniczku

KL2JPU03

Stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki

K_F.U3

wykonał/nie odnotowane w odpowiednio przygotowanym dzienniczku

KL2JPU04

Potrafi zaopatrzyć prostą ranę, założyć i zmienić jałowy opatrunek chirurgiczny

K_F.U4

wykonał/nie odnotowane w odpowiednio przygotowanym dzienniczku

KL2JPU05

Zakłada wkłucie obwodowe

K_F.U5

wykonał/nie odnotowane w odpowiednio przygotowanym dzienniczku

KL2JPU06

Potrafi zbadać sutki, węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jamę brzuszną w aspekcie ostrego brzucha, a także wykonać badanie palcem przez odbyt

K_F.U6

wykonał/nie odnotowane w odpowiednio przygotowanym dzienniczku

KL2JPU07

Potrafi zaopatrzyć krwawienie zewnętrzne

K_F.U9

Student opisuje kolejno wykonywane czynności związane z tą procedurą

KL2JPU08

Potrafi monitorować okres pooperacyjny w oparciu o podstawowe parametry życiowe

K_F.U12

Wykonał/nie odnotowane w odpowiednio przygotowanym dzienniczku

KL2JPK01

Wykazuje nawyk samokształcenia,  rozumie potrzebę uczenia się prze całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

K_K03

Student winien przygotować 5-minutową prezentację multimedialną na wybrany przez asystenta temat i wygłosić ją

KL2JPK02

W czasie wykonywanych obserwacji i testów czynnościowych przestrzega prawidłowych relacji badający/ badany

K_K05

Ocena indywidualna na podstawie obserwacji studenta

KL2JPK03

Potrafi  zachować tajemnicę lekarską

K_K14

Ocena asystenta

      

Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć

Numer efektu kształcenia

Symbol modułu lub

Student, który zaliczył moduł (przedmiot)

wie/umie/potrafi:

Forma zajęć dydaktycznych

Wykład

Zajęcia seminaryjne

Ćw. laborat.

Ćw. projektowe

Ćwiczenia kliniczne

Ćwiczenia

Zajęcia praktyczne

inne ...

KL2JPW01

Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania oraz postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób wymagających interwencji chirurgicznej, z uwzględnieniem odrębności wieku dziecięcego w tym w szczególności:

 1. ostrych i przewlekłych chorób jamy brzusznej,
 2. chorób klatki piersiowej, urazy klatki piersiowej , rak płuca
 3. chorób kończyn górnej, urazy tkanek miękkich i złamania w obrębie kończyny górnej,
 4. złamań kości i urazów narządów wewnętrznych
 5. nowotworów ; rak jelita grubego, rak odbytnicy, rak sutka, rak płuca, rak tarczycy, rak żołądka
 6. chorób układu naczyniowego : tętniaki aorty, miażdżycą zarostowa tętnic
 7. wybranych technik operacyjnych w tym również chirurgia małoinwazyjna.
 

X

  

X

   

KL2JPW02

Zna zasady kwalifikacji i wykonywania podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostyczne—leczniczych;

 

X

  

X

   

KL2JPW03

zna najczęstsze powikłania wyżej wspomnianych zabiegów i procedur

 

X

  

X

   

KL2JPW04

zna zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego,  przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego i miejscowego oraz kontrolowanej sedacji

 

X

  

X

   

KL2JPW05

zna leczenie pooperacyjne z terapią przeciwbólową i monitorowaniem pooperacyjnym

 

X

  

X

   

KL2JPW06

Posiada wiedzę z zakresu współcześnie wykorzystywanych badań obrazowych, w szczególności zna:

- Symptomatologię radiologiczną podstawowych chorób,

- Metody instrumentalne i techniki obrazowe wykorzystywane do wykonywania zabiegów leczniczych,

- Wskazania, przeciwwskazania i przygotowanie pacjentów do poszczególnych rodzajów badań obrazowych oraz przeciwwskazania do stosowania środków kontrastujących

 

X

  

X

   

KL2JPU01

asystuje przy typowym zabiegu operacyjnym, potrafi przygotować pole operacyjne i znieczulić miejscowo okolicę operowaną

    

X

   

KL2JPU02

posługuje się podstawowymi narzędziami chirurgicznymi

    

X

   

KL2JPU03

stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki

    

X

   

KL2JPU04

potrafi zaopatrzyć prostą ranę, założyć i zmienić jałowy opatrunek chirurgiczny

    

X

   

KL2JPU06

potrafi zbadać sutki, węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jamę brzuszną w aspekcie ostrego brzucha, a także wykonać badanie palcem przez odbyt

    

X

   

KL2JPU07

potrafi zaopatrzyć krwawienie zewnętrzne

    

X

   

KL2JPU08

potrafi monitorować okres pooperacyjny w oparciu o podstawowe parametry życiowe

    

X

   

KL2JPK01

wykazuje nawyk samokształcenia,  rozumie potrzebę uczenia się prze całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

    

X

   

KL2JPK02

w czasie wykonywanych obserwacji i testów czynnościowych przestrzega prawidłowych relacji badający/ badany

    

X

   

KL2JPK03

Potrafi  zachować tajemnicę lekarską

    

X

   

Treść modułu (przedmiotu) kształcenia

Symbol treści kształcenia

Opis treści kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu

V rok

TK01

V rok

Klinika Chirurgii Ogólnej I Chirurgii Ręki

Seminaria:

Miażdżyca zarostowa tętnic. Tętniaki aorty.

Chirurgia ręki. Politraumatologia.

Chirurgia małoinwazyjna. Chirurgia tarczycy.

Ćwiczenia:

 1. Badanie jamy brzusznej , badanie kończyny górnej
 2. Zaopatrzenie rany chirurgicznej, rodzaje materiałów szewnych, ran.
 3. Założenie unieruchomie zewnetrznego
 4. Lista skrótów chirugicznych
 5. Zmiana opatrunku

K_F.W1; 3; 4; 5;6

K_F.U1; 2; 3; 4; 5; 6; 9; 12;

K_K03; 05;14

TK02

V rok

Klinika Chirurgii Ogólnej I Chirurgii Ręki

Seminaria:

Chirurgiczne leczenie choroby niedokrwiennej i wad  nabytych serca.

Rak jelita grubego i odbytnicy. Rak sutka.

Urazy klatki piersiowej. Rak płuca.

Ćwiczenia:

 1. Politraumatologia i postępowanie z chorym z urazem wielonarządowym
 2. Ćwiczenia praktyczne w ramach bloku operacyjnego
 3. Zaopatrywanie urazów ścięgien i ubytków tkanek miękkich na modelu zwierzęcym

K_F.W1; 6; 11

K_F.U6;  12;

K_K03; 05; 14

TK03

V rok

Klinika Chirurgii Ogólnej I Chirurgii Ręki

Ćwiczenia:

 1. Diagnostyka radiologiczna urazów narządu ruch w ramach izby przyjęć
 2. Ambulatoryjna kontrola pacjentów po zabiegach operacyjnych w ramach poradni przyklinicznej ( subiektywne i obiektywne metody oceny)

K_F.W1; 3; 4; 5; 6

K_F.U1; 2; 3; 4; 5; 6; 9; 12;

K_K03; 05;14

Piśmiennictwo i pomoce naukowe

 

1. Andrzej Żyluk (red.) Zarys chirurgii. Podręcznik dla studentów i lekarzy w trakcie specjalizacji. Medipage. Warszawa, 2016

 

2. Andrzej Żyluk (red.). Repetytorium z chirurgii. Medipage. Warszawa, 2016.

 

LITERATURA ON-LINE dostępna w bibliotece PUM

1. Current diagnosis & treatment: surgery / Doherty G.M., 14e. McGraw-Hill Education 2015

http://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookid=1202

2. Principles and Practice of Surgery (5) by Garden, O. James

http://site.ebrary.com/lib/pamszczecin/detail.action?docID=10511882&p00=principles+practice+surgery 

3. Schwartz's Principles of Surgery / F. Charles Brunicardi, Dana K. Andersen, Timothy R. Billiar,  10 ed. McGraw-Hill Education 2015. http://accessmedicine.mhmedical.com/book.aspx?bookID=980

 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

 

Forma nakładu pracy studenta

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [h]

 

Nauczyciel

Student

Średnia

 

Godziny kontaktowe z nauczycielem

 

118 h

  

Przygotowanie do ćwiczeń

    

Czytanie wskazanej literatury

 

48 h

  

Napisanie raportu z laboratorium/przygotowanie projektu

    

Przygotowanie do egzaminu

 

20 h

  

Inne Przygotowanie prezentacji

 

3 h

  
   

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

    

Punkty ECTS za moduł

2

 

Uwagi

 
  
       

Metody oceniania np.:

E – egzamin- rozwiązanie problemu

S – sprawdzenie umiejętności praktycznych

R – raport

D – dyskusja wyników

P – prezentacja

Inne – test

Powrót
do góry