Menu boczne

Treść strony

Samodzielna Pracownia Medycyny Rodzinnej

Samodzielna Pracownia Medycyny Rodzinnej
Ul. Podgórna 22/23
70-203 Szczecin
tel. 48-00-868, tel. (fax) 48-00-869
e-mail: fammed@pum.edu.pl

Skład osobowy:

Kierownik: dr n. med. Anna Sałacka

 Starsi wykładowcy

 • Dr n. med. Lilia Kotkowiak
 • Dr n. med. Grażyna Durska
 • Dr n. med. Jolanta Późniak
 • Dr n. med. Piotr Michoń
 • Dr n. med. Iwona Hornowska

sekretariat

        mgr Agnieszka Żeluk

Szczegółowy plan zajęć dla grupy A,B,C,D,E,F dla 4 oraz 6 roku WLzONwJA zostanie zamieszczony w gablocie przy Samodzielnej Pracowni Medycyny Rodzinnej, ul. Podgórna 22/23, II piętro oraz na stronie internetowej.

plan 6 rok grupa C

plan 6 rok grupa D - ZMIANY W PLANIE!

W sprawie wyników zaliczenia poprawkowego z dnia 27.02 proszę skontaktować sie z sekretariatem Pracowni.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZA

Dydaktyka

Przedmiot „medycyna rodzinna” prowadzony jest na VI rok w wymiarze 105 godzin, w tym: 35 godz. seminariów i 70 godz. ćwiczeń oraz na IV roku WLzONwJA w wymiarze 40 godzin, w tym 10 godzin seminariów i 30 godzin ćwiczeń
Zajęcia praktyczne obejmują wyłącznie pacjentów ambulatoryjnych.

Ćwiczenia trwają:

4 godz 50 min. (godz. zegarowe) VI rok

3 godz 55 min (godziny zegarowe)  IV rok

VI rok - zaliczenie bloku - test

IV rok - zaliczenie bloku - egzamin ustny


Cel nauczania

Zawarty jest w programie dydaktycznym:

TEMATY ZAJĘĆ SEMINARYJNO-WARSZTATOWYCH IV ROK
 1. Bóle pleców w praktyce lekarza rodzinnego
 2. Cukrzyca i choroby tarczycy w praktyce lekarza rodzinnego
 3. Czym jest medycyna rodzinna? Rola lekarza rodzinnego w POZ. Wybrane problemy profilaktyki chorób cywilizacyjnych.
 4. Choroby układu krążenia w praktyce lekarza rodzinnego
 5. Pozaszpitale zapalenie płuc, astma, POCHP, techniki inhalacyjne w praktyce lekarza rodzinnego. Komunikacja lekarz-pacjent.
 6. Niedokrwistość w praktyce lekarza rodzinnego
TEMATY ZAJĘĆ SEMINARYJNO-WARSZTATOWYCH (VI rok)
 1. Definicja i zadania medycyny rodzinnej
 2. Preskrypcja leków  i orzecznictwo lekarskie w praktyce lekarza rodzinnego
 3. Przypadki kliniczne w praktyce lekarza rodzinnego
 4. Błędy diagnostyczne w chorobach alergicznych i chorobach układu oddechowego. Przypadki kliniczne. Komunikacja lekarz - pacjent.
 5. Problemy geriatryczne w praktyce lekarza rodzinnego

PROGRAM ĆWICZEŃ W ZAKRESIE MEDYCYNY RODZINNEJ

W czasie ćwiczeń studenci zapoznają się z następującą problematyką lecznictwa ambulatoryjnego pod kontrolą asystenta:

 1. Diagnostyka i leczenie najczęściej występujących jednostek chorobowych w populacji wieku dorosłego (np.: nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, infekcje górnych dróg oddechowych, przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, choroby tarczycy, nowotwory, postępowanie przedszpitalne w stanach zagrożenia życia).
 2. Diagnostyka i leczenie najczęściej występujących jednostek chorobowych w populacji wieku rozwojowego. (np.: choroby noworodkowe – zespół zaburzeń oddychania, żółtaczki patologiczne, zakażenia ropne, zaburzenia rozwoju, choroby zakaźne, infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych, czynniki etiologiczne zakażenia układu oddechowego, zapalenie jelit, zakażenie układu moczowego, najczęstsze choroby wrodzone – galaktozemia, fruktozemia, mukowiscydoza, postępowanie w stanach zagrożenia życia – wstrząs, stan utraty przytomności i drgawki, zakrzepowa plamica małopłytkowa, zespół hemolityczno – mocznicowy, gorączka, zatrucia, oparzenia.)
 3. Specyfika pracy lekarza w poradni rodzinnej
 4. Profilaktyka w poradni rodzinnej
 5. Dokumentacja lekarska
 6. Orzekanie o niezdolności do pracy i uprawnienia socjalne
 7. Współpraca z apteką
 8. Umiejętności praktyczne
  • diagnostyka Ekg – wykonanie badania i interpretacja wyników
  • badanie per rectum
  • badanie otoskopowe ostrości wzroku i widzenia barwnego
  • badanie szczytowego przepływu wydechowego aparatem Wright’a i ocena wyników
 9. Opieka medyczna nad chorym w domu
  • wizyty domowe z udziałem studentów
  • wykonywanie badań pomocniczych i zabiegów w domu
  • chory terminalnie, zasady kierowania do hospicjum

W trakcie zajęć w gabinecie lekarza rodzinnego student praktycznie wykorzystuje wiedzę zdobytą na wcześniejszych latach studiów. Samodzielnie – pod kierunkiem asystenta nawiązuje bezpośredni kontakt z pacjentem, przeprowadza badanie podmiotowe i przedmiotowe, stawia wstępną diagnozę, proponuje rozpoznanie i leczenie, prowadzi dokumentację lekarską, wypisuje recepty.

Regulamin odbywania zajęć

REGULAMIN ODBYWANIA ZAJĘĆ W SAMODZIELNEJ PRACOWNI MEDYCYNY RODZINNEJ PUM DLA STUDENTÓW VI ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

1. Zajęcia seminaryjno-warsztatowe i ćwiczenia prowadzone są w Samodzielnej Pracowni Medycyny Rodzinnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
2. Ćwiczenia odbywają się w Samodzielnej Pracowni Medycyny Rodzinnej PUM przy ul. Podgórnej 22/23 oraz w gabinetach lekarzy rodzinnych w Szczecinie.
3. W pierwszym dniu zajęć studenci zgłaszają się do Pracowni o godz. 8.00, w terminie wyznaczonym przez Dziekanat i odbywają 5 – cio godzinne zajęcia warsztatowo – seminaryjne.
4. Ćwiczenia w wymiarze 4 godz. 55 min. dziennie odbywają się w podgrupach określonych przez Dziekanat według ustalonego podziału.
5. Warunkiem uzyskania wpisu do indeksu jest odbycie zajęć seminaryjnych, ćwiczeń, oraz otrzymania pozytywnej oceny z końcowego zaliczenia testowego.
6. Po zakończeniu zajęć i zaliczeniu testu studenci otrzymują wpis do indeksu.
7. Do końcowego zaliczenia testowego mogą przystąpić studenci po odbyciu wszystkich zajęć w Pracowni.
 Osoby, które nie odbyły zajęć ze swoją grupą i nie przystąpiły do zaliczenia mogą odbywać zajęcia i zaliczyć test z inną grupą do końca semestru w którym odbywały się zajęcia (nie później jednak niż przed końcem semestru);
 W przypadku nie zaliczenia testu student zobowiązany jest do ustnego zaliczenia do końca semestru.
8. Studenci odbywający zajęcia w indywidualnym toku studiów zobowiązani są ustalić terminy odbywania zajęć w Zakładzie na początku roku akademickiego, nie później niż do 31 października.
9. Odrabianie zaległych zajęć odbywa się w czasie trwania dydaktyki w Pracowni po uprzednim uzyskaniu zgody i ustaleniu terminu z kierownikiem Samodzielni Pracowni Medycyny Rodzinnej. Odrabianie zaległych zajęć po zakończeniu roku akademickiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Dziekanatu i uzgodnienia terminu odbycia zajęć z kierownikiem Pracowni.
10. Pozostałe zasady odbywania zajęć w Pracowni zawarte są w Regulaminie Studiów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

REGULAMIN ODBYWANIA ZAJĘĆ W SAMODZIELNEJ PRACOWNI MEDYCYNY RODZINNEJ PUM DLA STUDENTÓW IV ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

1. Zajęcia seminaryjno-warsztatowe i ćwiczenia prowadzone są w Samodzielnej Pracowni Medycyny Rodzinnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
2. Ćwiczenia odbywają się w Samodzielnej Pracowni Medycyny Rodzinnej PUM przy ul. Podgórnej 22/23 oraz w gabinetach lekarzy rodzinnych w Szczecinie.
3. W ciągu trwania bloku studenci zgłaszają się do Samodzielnej Pracowni Medycyny Rodzinnej PUM w terminie wyznaczonym przez Dziekanat i odbywają zajęcia seminaryjne w wymiarze 55 min.
4. Ćwiczenia w wymiarze 2 godz. 45 min. dziennie odbywają się w podgrupach określonych przez Dziekanat według ustalonego podziału.
5. W ciągu kolejnych 2 dni po zakończeniu bloku studenci zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu z medycyny rodzinnej według ustalonego harmonogramu.
6. Warunkiem uzyskania wpisu do indeksu jest odbycie zajęć seminaryjnych, ćwiczeń, oraz otrzymanie pozytywnej oceny z egzaminu.
7. Osoby, które nie odbyły zajęć ze swoją grupą i nie przystąpiły do egzaminu, mogą za zgodą dziekana odbywać zajęcia i zdać egzamin z inną grupą do końca semestru w którym odbywały się zajęcia.
8. Studenci odbywający zajęcia w indywidualnym toku studiów zobowiązani są ustalić terminy odbywania zajęć w Pracowni na początku roku akademickiego, nie później niż do 31 października.
9. Odrabianie zaległych zajęć odbywa się w czasie trwania dydaktyki w Pracowni po uprzednim uzyskaniu zgody i ustaleniu terminu z Kierownikiem Samodzielni Pracowni Medycyny Rodzinnej. Odrabianie zaległych zajęć po zakończeniu roku akademickiego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Dziekanatu i uzgodnienia terminu odbycia zajęć z kierownikiem Pracowni.
10. Pozostałe zasady odbywania zajęć w Pracowni zawarte są w Regulaminie Studiów Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO - BADAWCZA

 • Problemy lecznictwa ambulatoryjnego - epidemiologia, profilkatyka i leczenie chorób cywilizacyjnych
Powrót
do góry