Menu boczne

Treść strony

Samodzielna Pracownia Medycyny Rodzinnej

Samodzielna Pracownia Medycyny Rodzinnej
Ul. Podgórna 22/23
70-203 Szczecin
tel. 48-00-868, tel. (fax) 48-00-869
e-mail: fammed@pum.edu.pl

Skład osobowy:

Kierownik: dr n. med. Anna Sałacka

Starsi wykładowcy

 • Dr n. med. Lilia Kotkowiak
 • Dr n. med. Grażyna Durska
 • Dr n. med. Jolanta Późniak
 • Dr n. med. Piotr Michoń
 • Dr n. med. Iwona Hornowska

sekretariat

mgr Agnieszka Żeluk

PLAN ZAJĘĆ 6 ROK GRUPA E 1-4

EGZAMIN DLA 6 ROKU WLzONwJA ODBĘDZIE SIĘ 11.05.2018 O GODZ. 13.00 W AULI NA UL. RYBACKIEJ

EGZAMIN DLA 4 ROKU WLzONwJA ODBĘDZIE SIĘ 25.06.2018 O GODZ. 15.00 W AULI NA UL. RYBACKIEJ

UWAGA!

NA SALĘ EGZAMINACYJNĄ MOŻNA WNIEŚĆ JEDYNIE DŁUGOPIS ORAZ

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY TOżSAMOŚĆ


ZAGADNIENIA DO PRZYGOTOWANIA NA ZAJĘCIA - DR L. KOTKOWIAK

 1. Programy profilaktyczne i badania przesiewowe u dorosłych (kobiety, mężczyźni)
 2. Szczepienia dorosłych
 3. Profilaktyka I,II,III-rzędowa
 4. Nikotynizm - leczenie
 5. Osteoporoza
 6. Rozwój dziecka w pierwszym roku życia - karmienie milowe
 7. Żywienie dziecka w pierwszym roku życia

LITERATURA OBOWIĄZUJĄCA NA ZAJĘCIACH  - DR I. Hornowska

 1. OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich (DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 62)
 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie trybu i sposobu orzekania o czasowej niezdolności do pracy, wystawiania zaświadczenia lekarskiego oraz trybu i sposobu sprostowania błędu w zaświadczeniu lekarskim (DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 grudnia 2015 r. Poz. 2013)
 3. ZUS-Informator dla lekarzy orzekających o czasowej niezdolności do pracy
 4. KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2017 (DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA ZDROWIA Warszawa, dnia czwartek, 5 stycznia 2017 r. Poz. 1)
 5. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2012 r. Pozycja 14)
 6. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( t.j. Dz. U. 2016 r. poz.. 277, 2043) ( art.14,16,46)
 7. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 lipca 2013 r. sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. 2013 r. poz. 860)
 8. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie orzecznictwa lekarskiego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U.2005 r. Nr 6 poz. 46
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23.12.2002 w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych (Dz.U. Nr 241, poz.2097

ZAGADNIENIA DO PRZYGOTOWANIA NA ZAJĘCIA - DR G. DURSKA

Rozdziały dotyczące astmy POCHP, spirometrii i testów punktowych:

 • Interna Szczeklika
 • GOLD 2017
 • GINA 2017 lub 2016
 • „Bezwzględne wskazania do hospitalizacji w POCHP”, G. Durska, Medycyna po dyplomie, wrzesień 2017.
 • „ABC zabiegów pediatrii” red. J. Pietrzyk, Interna Szczeklik

ZAGADNIENIA DO PRZYGOTOWANIA NA ZAJĘCIA - DR A. SAŁACKA

Diagnostyka i leczenie:

 1. nadciśnienia tętniczego
 2. choroby niedokrwiennej serca
 3. cukrzycy typu II
 4. zaburzeń lipidowych
 5. zespołu metabolicznego

PODRĘCZNIKI OBOWIĄZUJĄCE W TRAKCIE ZAJĘĆ:

 • Interna Szczekilka
 • Medycnya rodzinna - red. A. Windak
 • Pediatria - red. A. Dobrzańska

Dydaktyka

Przedmiot „medycyna rodzinna” prowadzony jest na VI roku w wymiarze 60 godzin ćwiceń oraz na IV roku WLzONwJA w wymiarze 40 godzin, w tym 10 godzin seminariów i 30 godzin ćwiczeń
Zajęcia praktyczne obejmują wyłącznie pacjentów ambulatoryjnych.

Ćwiczenia trwają:

4 godz 30 min (godz. zegarowe) VI rok

5 godz.(godziny zegarowe)  IV rok

VI rok - zaliczenie bloku-zaliczenie praktyczne

IV rok - zaliczenie bloku - egzamin testowy

Cel nauczania

Zawarty jest w programie dydaktycznym

TEMATY ZAJĘĆ SEMINARYJNO-WARSZTATOWYCH IV ROK
 1. Bóle pleców w praktyce lekarza rodzinnego
 2. Cukrzyca i choroby tarczycy w praktyce lekarza rodzinnego
 3. Czym jest medycyna rodzinna? Rola lekarza rodzinnego w POZ. Wybrane problemy profilaktyki chorób cywilizacyjnych.
 4. Choroby układu krążenia w praktyce lekarza rodzinnego
 5. Ostre infekcje dróg oddechowych w praktyce lekarza rodzinnego. Komunikacja lekarz-pacjent.
 6. Niedokrwistość w praktyce lekarza rodzinnego

PROGRAM ĆWICZEŃ W ZAKRESIE MEDYCYNY RODZINNEJ

W czasie ćwiczeń studenci zapoznają się z następującą problematyką lecznictwa ambulatoryjnego pod kontrolą asystenta:

 1. Diagnostyka i leczenie najczęściej występujących jednostek chorobowych w populacji wieku dorosłego (np.: nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, infekcje górnych dróg oddechowych, przewlekła obturacyjna choroba płuc, astma, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, choroby tarczycy, nowotwory, postępowanie przedszpitalne w stanach zagrożenia życia).
 2. Diagnostyka i leczenie najczęściej występujących jednostek chorobowych w populacji wieku rozwojowego. (np.: choroby noworodkowe – zespół zaburzeń oddychania, żółtaczki patologiczne, zakażenia ropne, zaburzenia rozwoju, choroby zakaźne, infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych, czynniki etiologiczne zakażenia układu oddechowego, zapalenie jelit, zakażenie układu moczowego, najczęstsze choroby wrodzone – galaktozemia, fruktozemia, mukowiscydoza, postępowanie w stanach zagrożenia życia – wstrząs, stan utraty przytomności i drgawki, zakrzepowa plamica małopłytkowa, zespół hemolityczno – mocznicowy, gorączka, zatrucia, oparzenia.)
 3. Specyfika pracy lekarza w poradni rodzinnej
 4. Profilaktyka w poradni rodzinnej
 5. Dokumentacja lekarska
 6. Orzekanie o niezdolności do pracy i uprawnienia socjalne
 7. Współpraca z apteką
 8. Umiejętności praktyczne
  • diagnostyka Ekg – wykonanie badania i interpretacja wyników
  • badanie per rectum
  • badanie otoskopowe ostrości wzroku i widzenia barwnego
  • badanie szczytowego przepływu wydechowego aparatem Wright’a i ocena wyników
 9. Opieka medyczna nad chorym w domu
  • wizyty domowe z udziałem studentów
  • wykonywanie badań pomocniczych i zabiegów w domu
  • chory terminalnie, zasady kierowania do hospicjum

W trakcie zajęć w gabinecie lekarza rodzinnego student praktycznie wykorzystuje wiedzę zdobytą na wcześniejszych latach studiów. Samodzielnie – pod kierunkiem asystenta nawiązuje bezpośredni kontakt z pacjentem, przeprowadza badanie podmiotowe i przedmiotowe, stawia wstępną diagnozę, proponuje rozpoznanie i leczenie, prowadzi dokumentację lekarską, wypisuje recepty.

Regulamin odbywania zajęć

REGULAMIN ODBYWANIA ZAJĘĆ W SAMODZIELNEJ PRACOWNI MEDYCYNY RODZINNEJ PUM DLA STUDENTÓW VI ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

REGULAMIN ODBYWANIA ZAJĘĆ W SAMODZIELNEJ PRACOWNI MEDYCYNY RODZINNEJ PUM DLA STUDENTÓW IV ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO - BADAWCZA

 • Problemy lecznictwa ambulatoryjnego - epidemiologia, profilkatyka i leczenie chorób cywilizacyjnych
Powrót
do góry