Menu boczne

Treść strony

Wydział Lekarski

  Regulamin zajęć z przedmiotu "Higiena i epidemiologia"

   III rok Wydział Lekarski, rok akademicki 2014/2015                            

 

1.  Zajęcia dydaktyczne obejmują: 10 godzin seminariów i 20 godzin ćwiczeń.

2.  Obecność na zajęciach objętych planem nauczania jest obowiązkowa: seminaria i ćwiczenia  rozpoczynają się punktualnie w czasie i miejscu przewidzianym harmonogramem dla poszczególnych grup; w usprawiedliwionych przypadkach losowych dopuszcza się możliwość spóźnienia do 15 minut. Studentom nieobecnym z przyczyn usprawiedliwionych, umożliwia się odbycie i zaliczenie zajęć z inną grupą  (po wcześniejszym uzgodnieniu
z asystentem prowadzącym dane zajęcia) lub, gdy jest to niemożliwe, u asystenta prowadzącego zajęcia.

3.     Jako usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach traktuje się nieobecność poświadczoną zaświadczeniem lekarskim, przez władze PUM lub innym oficjalnym, o przypadku losowym.

4.  Na zaliczenie poszczególnych zajęć wpływają: a. poziom wiedzy odzwierciedlający stopień przygotowania teoretycznego do zajęć b. aktywność studenta i dokładność  prowadzenia wymaganych  pomiarów lub poprawność rozwiązania zadania problemowego.

5.     Przedmiot kończy się zaliczeniem. Warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia jest:
a. obecność na wszystkich zajęciach wraz z ich zaliczeniem; b. uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwium w formie testu (na podstawie 60% prawidłowych odpowiedzi) i jednej indywidualnej pracy pisemnej .

6.    Ocenę niedostateczną z kolokwium studenci zobowiązani są poprawić w okresie 2 tygodni po ogłoszeniu wyników. Nie poprawia się oceny innej niż niedostateczna.

7.   Podczas zajęć obowiązuje zakaz komunikowania się przez własne urządzenia elektroniczne,
a w czasie kolokwium zakaz posiadania urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się z innymi osobami na odległość (Zarządzenie J.M. Rektora PUM nr 72/2012).

8.    Osobą odpowiedzialną za proces dydaktyczny jest Kierownik Zakładu, kontakt e-mail: marta.milona@pum.edu.pl,                  tel. 914661638


 
Powrót
do góry