Menu boczne

Treść strony

Rozporządzenie Pana Rektora

Zarządzenie Nr 71/2012

Rektor Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie z dnia 18 czerwca 2012 w sprawie zakazu posiadania urządzeń elektronicznych podczas egzaminów i zaliczeń.

 Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie (Dz. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz $20 ust. 2 pkt. 7 Statutu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, zarządzam, co następuje:

$1

W związku z sygnałami o nieuczciwym postępowaniu studentów polegającym na wykorzystywaniu podczas egzaminów lub zaliczeń urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się z innymi osobami na odległość, w celu uzyskania pomocy w napisaniu egzaminu i zaliczenia, wprowadzam całkowity zakaz posiadania w trakcie egzaminów i zaliczeń urządzeń elektronicznych.

$2

Wszelkiego rodzaju zachowania uzasadniające podejrzenie posiadania przez studenta podczas egzaminu lub zaliczenia urządzeń, o których mowa w $1, będzie traktowane jako czyn uchybiający godności studenta Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie i będzie skutkowało:

  1. wyproszeniem z sali i wystawieniem oceny niedostatecznej z przedmiotu,
  2. poniesieniem odpowiedzialności dyscyplinarnej i nałożeniem kary dyscyplinarnej określonej w art. 212 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, włącznie z ewentualnym wydaleniem z uczelni.

 

 

Powrót
do góry