Menu boczne

Treść strony

Wydział Lek.-Biotechnologiczny i Medycyny Lab.: kierunek analityka medyczna

Program nauczania z przedmiotu "Higiena i Epidemiologia"

Semestr Letni rok akademicki 2016/2017

Wykłady: 10 godz.

Ćwiczenia: 20 godz.

zajęcia odbywają się:

wykłady: poniedziałek godz. 12.40 - 14.20; sala 1A MCD1

ćwiczenia:  Poniedziałek: 14.30 – 16.00,   gr. 1; sala 217 MCD1
Piątek:            10.30 – 12.00,  gr 2; sala 217 MCD1

Cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze:

· poznanie podstaw wiedzy o środowiskowych uwarunkowaniach zdrowia i prewencji oraz promocji zdrowia jednostki i populacji,

· przekazanie wiedzy o skutkach uszkodzeń zdrowia jako efektu ujemnego działania czynników środowiskowych,

· opanowanie umiejętności przydatnych w zapobieganiu schorzeniom i w promocji zdrowia w praktyce zawodowej analityka medycznego.

Tematy wykładów (10 x 2 godz.):

Data

Temat

Prowadzący

19.02.18

Wprowadzenie: cele, rola i zadania higieny oraz epidemiologii

Dr hab. A. Walczak

26.02.18

Oddziaływanie czynników fizycznych i chemicznych na zdrowie.

Dr n.med. M. Milona

05.03.18

Zapobieganie zakażeniom, w tym zawodowym

Dr hab. A. Walczak

12.03.18

Higiena psychiczna; higiena pracy – obciążenie wysiłkiem neuropsychicznym.

Dr hab. A. Walczak

19.03.18

Edukacja zdrowotna, promocja zdrowia

Dr hab. A. Walczak

Tematy ćwiczeń (10 x 2 godz.):

Lp.

Data

Temat

Prowadzący

1

20.02.18

21.02.18

Mierniki stanu zdrowia i źródła informacji o zdrowiu ludności

Dr hab. A. Walczak

2

26.02.18

02.03.18

Odpady biomedyczne i ich unieszkodliwianie. Środki dezynfekcyjne  i biobójcze. Wybrane techniki pracy z materiałem biologicznym.

Dr n. med.

M. Milona

3

12.03.18

16.03.18

Czynniki etiologiczne wybranych chorób infekcyjnych. Schemat postępowania poekspozycyjnego

Dr n. med.

M. Milona

4

12.03.18

16.03.18

Czynniki ryzyka wybranych chorób cywilizacyjnych oraz metody epidemiologiczne ich oceny. Obliczanie wskaźników ryzyka.

Dr hab. A. Walczak

5

19.03.18

23.03.18

Badania przesiewowe: obliczanie miar trafności testu; czułości, predykcji dodatniej i ujemnej, interpretacja wyników - rola analityka

Dr hab. A. Walczak

6

26.03.18

06.04.18

Proces chorobowy i jego elementy a działalność przeciwepidemiczna.

Dr hab. A. Walczak

7

09.04.18

13.04.18

Zanieczyszczenia powietrza i gleby. Higiena komunalna. Wzajemne związki między środowiskiem a zdrowiem.

Dr hab. A. Walczak

8

16.04.18

20.04.18

Higiena pracy narządu wzroku a oświetlenie stanowiska pracy. Zaburzenia widzenia: barw, ostrości wzroku „do bliży”

Dr hab. A. Walczak

9

23.04.18

27.04.18

Higiena żywności i choroby przenoszone przez żywność. Higieniczna ocena żywności.

Dr hab. A. Walczak

10

07.05.18

11.05.18

Mikroklimat pomieszczeń zamkniętych, wybrane zagadnienia fizjologii pracy i ergonomii. Zaliczenie przedmiotu

Dr hab. A. Walczak

Wyniki nauczania przedmiotu:

Poznanie i rozumienie zależności przyczynowo – skutkowych w relacjach czynników środowiskowych

Opanowanie umiejętności przydatnych w zapobieganiu schorzeniom i promocji zdrowia w praktyce analityka medycznego.

Osoba odpowiedzialna  za dydaktykę:

dr n. med. Marta Milona

e-mail: marta.milona@pum.edu.pl

Powrót
do góry