Menu boczne

Treść strony

Zakład Patomorfologii

Kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr hab. n.med. Elżbieta Urasińska

71-242 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
tel.: (091) 48 70032; (091) 425 34 78,
fax: (091) 48 70032,
e-mail: sekrpato@pum.edu.pl

strona Usługowej Pracowni Cyto-Histopatologicznej Zakładu Patomorfologii PUM w Szczecinie

-----------------------------------

Wyniki/Results (04.09.2015)

IV WL

IV WLEP

II ND

Pielęgniarstwo

Położnictwo

-----------------------------------

Karty do podpisu będą przyjmowane 15.06, 24.06, 31.08, 10.09. Karty należy składać w wyznaczonym miejscu obok sekretariatu.

Please deposit your cards at the Secretary Office of the Dept. only on 15.06.2015, 24.06.2015, 31.08.2015, 10.09.215.

----------------------------------

Harmonogram II terminu poprawkowego egzaminu praktycznego w dniu 10.09.2015

 • godz. 8:15 -  IV rok WL
 • godz. 10:5 - III rok WL oraz II rok WL-S

Harmonogram egzaminu testowego w dniu 11.09.2015.

LIsta preparatów na egzamin praktyczny 

Preparaty egzaminacyjne dla studentów IV roku są dostępne po zalogowaniu do systemu Aperio w folderach dla 2 i 3 roku (ID 152 i 171)

----------------------------------------

The 2nd re-take of the practical examination on 10.09.2015:

 • 8:15 - 4th year students of the Faculty of Medicine
 • 10:15 - 3rd year students of the Faculty of Medicine and 2nd year Faculty of Dentistry

Timetable of theoretical examination (11.09.2015)

Histological slides for the practical examination

Histological slides for the 4th year students of the Faculty of Medicine are available in the Aperio digital slides database: project ID 152 and 171.

----------------------------------

II termin poprawkowy egzaminu z patomorfologii dla studentów I roku WNoZ kierunek położnictwo i pielęgniarstwo odbędzie się 11.09.2015, według harmonogramu

-------------------------------

Dodatkowy termin poprawkowy kolokwiów dla studentów II roku WL odbędzie się 11.09.2015.

Godzina i miejsce zostaną podane w terminie późniejszym.

----------------------------------

Additional re-takes of the tests # 1,2,3,4 for the 2nd year students of the Faculty of Medicine: 11.09.2015

Time and place will be posted later.

----------------------------------

Egzaminy poprawkowe dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego:

I termin poprawkowy:

03.09.2015 - egzamin praktyczny

04.09.2015 - egzamin testowy

II termin poprawkowy:

10.09.2015 – egzamin praktyczny

11.09.2015 – egzamin testowy

Egzaminy poprawkowe dla studentów II roku Wydziały Lekarsko – Stomatologicznego oraz III roku Wydziału Lekarskiego:

II termin poprawkowy:

10.09.2015 – egzamin praktyczny

11.09.2015 – egzamin testowy

Godzina i miejsce zostaną podane w terminie późniejszym.

 ------------------------------------

Examination retakes for the 2nd year students of the Faculty of Dentistry and 4th year students of the Faculty of Medicine:

The 1st re-take:

03.09.2015 – practical exam

04.09.2015 – theoretical exam

The 2nd re-take:

10.09.2015 – practical exam

11.09.2015 – theoretical exam

Examination retakes for the 3rd year students of the Faculty of Medicine:

The 2nd re-take:

10.09.2015 – practical exam

11.09.2015 – theoretical exam

Time and place will be posted later.

-----------------------------------

Instrukcja korzystania z bazy cyfrowych preparatów Zakładu Patomorfologii PUM w Szczecinie

Digital slides database usage instruction

Imagescope installation and quick start guide

Link do programu ImageScope: ImageScope_v1112760.exe

----------------------------

PATOMORFOLOGIA 2014/2015

Egzamin z patomorfologii dla studentów III roku Wydz. Lekarskiego (nowy program) i II roku Wydz. lekarsko - Stomatologicznego (sesja zimowa 2014/2015):

Examination in pathomorphology for the 3rd year students of the Faculty of Medicine and 2nd year students of the Faculty of Dentistry (winter examination session 2014/2015):

------------------------------------

Podręczniki zalecane dla studentów II, III i IV roku Wydziału Lekarskiego Z Odziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz studentów II roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego:

 • „Patologia Robbinsa”, wyd. II polskie, red. W. Olszewski. Wyd. Elsevier, rok wydania: 2014 (ISBN: 978-83-7609-903-3) 
 • Patologia znaczy słowo o chorobie". J. Stachura i W. Domagała. Wyd. PAU, Kraków, wyd. II, t.I, 2008 (ISBN 978-83-60183-64-9), t.II 2009 (ISBN 978-83–60184–02-8)
 • „Atlas histopatologii”. W. Domagała, M. Chosia, E. Urasińska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007 (ISBN 10:83-200-3476-0 lub ISBN 13:978-83-200-3476-9)
 • „Podstawy patologii”. W. Domagała, M. Chosia, E. Urasińska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010 (ISBN: 978-83-200-3499-8)

------------------------------------

Obowiązki adiunkta dydaktycznego pełnią dr med. Jerzy Grabarek (tel. 91 425 3490, sekrpato@pum.edu.pl) i dr n. med. Jolanta Hybiak (tel. 91 425 3486).

------------------------------------

II rok Wydz. Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (NOWY PROGRAM):

Pierwszy wykład z patomorfologii w semestrze letnim odbędzie się 26.02.2015.

III rok Wydz. Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (NOWY PROGRAM):

IV rok Wydz. Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:

Pierwszy wykład z patomorfologii w semestrze letnim odbędzie się 25.02.2015.

II rok Wydz. Lekarsko - Stomatologiczny:

PRZEDMIOT: PATOMORFOLOGIA

PRZEDMIOT: PATOLOGIA JAMY USTNEJ

Pierwszy wykład z patologii jamy ustnej w semestrze letnim odbędzie się 26.02.2015.

II rok Wydz. Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej - kierunek biotechnologia medyczna:

III rok Wydz. Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej - kierunek analityka medyczna:

przedmiot: PATOMORFOLOGIA

przedmiot: CYTOLOGIA KLINICZNA

I rok Wydz. Nauk o Zdrowiu - kierunek pielęgniarstwo (studia stacjonarne) - przedmiot PATOLOGIA:

I rok Wydz. Nauk o Zdrowiu - kierunek położnictwo (studia stacjonarne) - przedmiot PATOLOGIA:

Zawodowe kształcenie podyplomowe w zakresie analityki medycznej:

-----------------------------------

PATHOMORPHOLOGY 2014/2015

2nd year of the Faculty of Medicine (NEW PROGRAM):

3rd year of the Faculty of Medicine (NEW PROGRAM):

4th year of the Faculty of Medicine:

2nd year of the Faculty of Dentistry:

subject: PATHOMORPHOLOGY

subject: ORAL PATHOLOGY

----------------------------

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

 • nauczanie patomorfologii studentów III i IV roku Wydz. Lekarskiego, III roku Wydz. Lekarsko-Stomatologicznego, II roku Wydz. Nauk o Zdrowiu oraz II i III roku Wydz. Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej
 • nauczanie patomorfologii studentów III i IV roku Wydz. Lekarskiego i III roku Wydz. Lekarsko-Stomatologicznego w programie anglojęzycznym
 • prowadzenie specjalizacji z patomorfologii
 • staże z patomorfologii do innych specjalizacji
 • Studenckie Koło Naukowe

Działalność naukowo-badawcza 

 Zasadnicza problematyka naukowa

 • kompleksowa diagnostyka cytologiczna i histologiczna nowotworów z zastosowaniem technik immunocyto- i histochemicznych
 • badanie prognostycznego znaczenia markerów biologicznych wykrywanych w nowotworach złośliwych człowieka ze szczególnym uwzględnieniem raka piersi u kobiet

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 • doskonalenie diagnostyki nowotworów poprzez zastosowanie immunohistochemii, komputerowej analizy obrazu, cytometrii przepływowej, laserowej cytometrii skaningowej i technik molekularno-genetycznych
 • poszukiwanie nowych czynników rokowniczych u chorych z rakiem sutka, rakiem jelita grubego, czerniakiem złośliwym i w nowotworach złośliwych wieku dziecięcego

Stosowane techniki badawcze

 • immunocytochemia, immunohistochemia, automatyczna komputerowa analiza obrazu, cytometria przepływowa, laserowa cytometria skaningowa, mikroskopia elektronowa, mikrodyssekcja laserowa, techniki molekularno-genetyczne

Najbliższe plany naukowo-badawcze

 • kontynuacja badań prowadzonych aktualnie - w rozszerzonym zakresie

Działalność medyczno-usługowa

 • ścisła specjalność: cytodiagnostyka nowotworów, patomorfologia onkologiczna
 • pełen profil badań histopatologicznych (w tym ocena węzłów chłonnych, szpików, biopsji gruboigłowych wątroby i nerek)
 • wczesna diagnostyka nowotworów ze szczególnym zastosowaniem biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej i cytodiagnostyki szyjki macicy; ocena rokowania w raku sutka u kobiet z zastosowaniem nowoczesnych markerów biologicznych wykrywanych metodami immunohistochemicznymi (ER, PR, HER2) i metodą FISH (HER2); ocena mutacji genu KRAS i ekspresji EGFR w raku jelita grubego
 • specjalne możliwości laboratoryjne i diagnostyczne: profilaktyczne badania cytologiczne szyjki macicy wykonywane wg standardów International (and American) Academy of Cytology, WHO i UE; diagnostyka nowotworów za pomocą biopsji aspiracyjnej cienkoigowej pod kontrolą ultrasonografii i tomografii komputerowej; badania immunohistochemiczne i immunocytochemiczne w diagnostyce nowotworów; ocena rokowania w raku sutka za pomocą oceny czynników biologicznych, szczególnie receptora estrogenowego i markerów proliferacyjnych wykrywanych immunohistochemicznie i ocenianych za pomocą komputerowej analizy obrazu (MIB1)

---------------------------------

Aktualności i kalendarium

powrót
do góry