Menu boczne

Treść strony

Zakład Patomorfologii

Kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr hab. n.med. Elżbieta Urasińska

71-242 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
tel.: (091) 48 70032; (091) 425 34 78,
fax: (091) 48 70032,
e-mail: sekrpato@pum.edu.pl

----------------------------------

Wyniki kolokwium/Test results (03.11.2015)

II WL

II WLS

II EP

II ND

-----------------------------------

Wyniki kolokwium/Test results (12.11.2015)

III WL

III EP

Do V kolokwium NIE obowiązują wiadomości z patologii układu chłonnego (podane na wykładach) i nowotwory tkanek miękkich (w tym MFH i liposarcoma).

-----------------------------------

Harmonogram kolokwiów w dniu 12.01.2016

I termin poprawkowy VI kolokwium dla studentów III roku WL, oraz II kolkwium dla studentów II roku WL i II WLS odbędzie się w dniu 18.01.2016. Godzina i miejsce zostaną podane w terminie późniejszym.

Timetable of tests on 12th January, 2016

The 1st re-take of the test no. 6 for the 3rd year students of the Faculty of Medicine and the 1st re-take of the test no 2. for the 2nd year students of the Faculty of Medicine and for the 2nd year students of the Faculty of Dentistry: 18.01.2016, time and place will be posted later.

---------------------------------

II termin poprawkowy V i VI kolokwium dla studentów III roku WL, odbędzie się w dniu 21.01.2016. Godzina i miejsce zostaną podane w terminie późniejszym.

II termin poprawkowy I i II kolkwium dla studentów II roku WLS, odbędzie się w dniu 21.01.2016. Godzina i miejsce zostaną podane w terminie późniejszym.

The 2nd re-take of the test no. 5 and no.6 for the 3rd year students of the Faculty of Medicine: 21.01.2016, time and place will be posted later.

The 2 re-take of the test no.1 and no 2. for the 2nd year students of the Faculty of Dentistry: 21.01.2016, time  and place will be posted later.

---------------------------------

PATOMORFOLOGIA 2015/2016

Studenci są zobowiązani uczęszczać na zajęcia wraz z grupą do której zostali przydzieleni przez Dziekana. Nie jest możliwe odrabianie zajęć z inną grupą.

Instrukcja korzystania z bazy cyfrowych preparatów Zakładu Patomorfologii PUM w Szczecinie

Link do programu ImageScope: ImageScope_v1112760.exe

II rok Wydz. Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:

III rok Wydz. Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:

II rok Wydz. Lekarsko - Stomatologiczny:

PRZEDMIOT: PATOMORFOLOGIA

II rok Wydz. Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej - kierunek biotechnologia medyczna:

III rok Wydz. Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej - kierunek analityka medyczna:

przedmiot: PATOMORFOLOGIA

-----------------------------------

PATHOMORPHOLOGY 2015/2016

Students are obliged to attend classes with the groups they were assigned to by the Deans Office. If students wish to attend classes with other group they need to obtain a written permission from the Dean. Students without permission will not be allowed to attend classes with other groups.

Digital slides database usage instruction: http://aperio-imagescope.software.informer.com

2 year of the Faculty of Medicine:

3 year of the Faculty of Medicine:

2 year of the Faculty of Dentistry:

subject: PATHOMORPHOLOGY

----------------------------

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

 • nauczanie patomorfologii studentów III i IV roku Wydz. Lekarskiego, III roku Wydz. Lekarsko-Stomatologicznego, II roku Wydz. Nauk o Zdrowiu oraz II i III roku Wydz. Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej
 • nauczanie patomorfologii studentów III i IV roku Wydz. Lekarskiego i III roku Wydz. Lekarsko-Stomatologicznego w programie anglojęzycznym
 • prowadzenie specjalizacji z patomorfologii
 • staże z patomorfologii do innych specjalizacji
 • Studenckie Koło Naukowe

Działalność naukowo-badawcza 

 Zasadnicza problematyka naukowa

 • kompleksowa diagnostyka cytologiczna i histologiczna nowotworów z zastosowaniem technik immunocyto- i histochemicznych
 • badanie prognostycznego znaczenia markerów biologicznych wykrywanych w nowotworach złośliwych człowieka ze szczególnym uwzględnieniem raka piersi u kobiet

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 • doskonalenie diagnostyki nowotworów poprzez zastosowanie immunohistochemii, komputerowej analizy obrazu, cytometrii przepływowej, laserowej cytometrii skaningowej i technik molekularno-genetycznych
 • poszukiwanie nowych czynników rokowniczych u chorych z rakiem sutka, rakiem jelita grubego, czerniakiem złośliwym i w nowotworach złośliwych wieku dziecięcego

Stosowane techniki badawcze

 • immunocytochemia, immunohistochemia, automatyczna komputerowa analiza obrazu, cytometria przepływowa, laserowa cytometria skaningowa, mikroskopia elektronowa, mikrodyssekcja laserowa, techniki molekularno-genetyczne

Najbliższe plany naukowo-badawcze

 • kontynuacja badań prowadzonych aktualnie - w rozszerzonym zakresie

Działalność medyczno-usługowa

 • ścisła specjalność: cytodiagnostyka nowotworów, patomorfologia onkologiczna
 • pełen profil badań histopatologicznych (w tym ocena węzłów chłonnych, szpików, biopsji gruboigłowych wątroby i nerek)
 • wczesna diagnostyka nowotworów ze szczególnym zastosowaniem biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej i cytodiagnostyki szyjki macicy; ocena rokowania w raku sutka u kobiet z zastosowaniem nowoczesnych markerów biologicznych wykrywanych metodami immunohistochemicznymi (ER, PR, HER2) i metodą FISH (HER2); ocena mutacji genu KRAS i ekspresji EGFR w raku jelita grubego
 • specjalne możliwości laboratoryjne i diagnostyczne: profilaktyczne badania cytologiczne szyjki macicy wykonywane wg standardów International (and American) Academy of Cytology, WHO i UE; diagnostyka nowotworów za pomocą biopsji aspiracyjnej cienkoigowej pod kontrolą ultrasonografii i tomografii komputerowej; badania immunohistochemiczne i immunocytochemiczne w diagnostyce nowotworów; ocena rokowania w raku sutka za pomocą oceny czynników biologicznych, szczególnie receptora estrogenowego i markerów proliferacyjnych wykrywanych immunohistochemicznie i ocenianych za pomocą komputerowej analizy obrazu (MIB1)

---------------------------------

Aktualności i kalendarium

powrót
do góry