Menu boczne

Treść strony

Zakład Patomorfologii

Kierownik Katedry i Zakładu: prof. dr hab. n.med. Elżbieta Urasińska

71-242 Szczecin, ul. Unii Lubelskiej 1
tel.: (091) 48 70032; (091) 425 34 78,
fax: (091) 48 70032,
e-mail: sekrpato@pum.edu.pl

strona Usługowej Pracowni Cyto-Histopatologicznej Zakładu Patomorfologii PUM w Szczecinie

-----------------------------------

Karty do podpisu będą przyjmowane 15.06, 24.06, 31.08, 10.09. Karty należy składać w wyznaczonym miejscu obok sekretariatu.

Please deposit your cards at the Secretary Office of the Dept. only on 15.06.2015, 24.06.2015, 31.08.2015, 10.09.215.

----------------------------------

Wyniki egzaminów/exam results (22.06.2015)

IV WL

IV WL EP

I WNoZ

-------------------------------

Wyniki egzaminu - pielęgniarstwo I rok

------------------------------

LIsta preparatów na egzamin praktyczny 

Preparaty egzaminacyjne dla studentów IV roku są dostępne po zalogowaniu do systemu Aperio w folderach dla 2 i 3 roku (ID 152 i 171)

-----------------------------------------

Histological slides for the practical examination

Histological slides for the 4th year students of the Faculty of Medicine are available in the Aperio digital slides database: project ID 152 and 171.

----------------------------------

Dodatkowy termin poprawkowy kolokwiów dla studentów IV roku WL odbędzie się 31.08.2015.

Dodatkowy termin poprawkowy kolokwiów dla studentów II roku WL odbędzie się 11.09.2015.

Godzina i miejsce zostaną podane w terminie późniejszym.

----------------------------------

Additional re-take of the tests # 5,6,7,8 for the 4th year students of the Faculty of Medicine: 31.08.2015

Additional re-takes of the tests # 1,2,3,4 for the 2nd year students of the Faculty of Medicine: 11.09.2015

Time and place will be posted later.

----------------------------------

Egzaminy poprawkowe dla studentów IV roku Wydziału Lekarskiego:

I termin poprawkowy:

03.09.2015 - egzamin praktyczny

04.09.2015 - egzamin testowy

II termin poprawkowy:

10.09.2015 – egzamin praktyczny

11.09.2015 – egzamin testowy

Egzaminy poprawkowe dla studentów II roku Wydziały Lekarsko – Stomatologicznego oraz III roku Wydziału Lekarskiego:

II termin poprawkowy:

10.09.2015 – egzamin praktyczny

11.09.2015 – egzamin testowy

Godzina i miejsce zostaną podane w terminie późniejszym.

 ------------------------------------

I termin poprawkowy egzaminu z patomorfologii dla studentów I roku WNoZ kierunek położnictwo i pielęgniarstwo odbędzie się 04.09.2015.

II termin poprawkowy egzaminu z patomorfologii dla studentów I roku WNoZ kierunek położnictwo i pielęgniarstwo odbędzie się 11.09.2015

Godzina i miejsce zostaną podane w terminie późniejszym.

-------------------------------------

Examination retakes for the 2nd year students of the Faculty of Dentistry and 4th year students of the Faculty of Medicine:

The 1st re-take:

03.09.2015 – practical exam

04.09.2015 – theoretical exam

The 2nd re-take:

10.09.2015 – practical exam

11.09.2015 – theoretical exam

Examination retakes for the 3rd year students of the Faculty of Medicine:

The 2nd re-take:

10.09.2015 – practical exam

11.09.2015 – theoretical exam

Time and place will be posted later.

-----------------------------------

Instrukcja korzystania z bazy cyfrowych preparatów Zakładu Patomorfologii PUM w Szczecinie

Digital slides database usage instruction

Imagescope installation and quick start guide

Link do programu ImageScope: ImageScope_v1112760.exe

----------------------------

PATOMORFOLOGIA 2014/2015

Egzamin z patomorfologii dla studentów III roku Wydz. Lekarskiego (nowy program) i II roku Wydz. lekarsko - Stomatologicznego (sesja zimowa 2014/2015):

Examination in pathomorphology for the 3rd year students of the Faculty of Medicine and 2nd year students of the Faculty of Dentistry (winter examination session 2014/2015):

------------------------------------

Podręczniki zalecane dla studentów II, III i IV roku Wydziału Lekarskiego Z Odziałem Nauczania w Języku Angielskim oraz studentów II roku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego:

 • „Patologia Robbinsa”, wyd. II polskie, red. W. Olszewski. Wyd. Elsevier, rok wydania: 2014 (ISBN: 978-83-7609-903-3) 
 • Patologia znaczy słowo o chorobie". J. Stachura i W. Domagała. Wyd. PAU, Kraków, wyd. II, t.I, 2008 (ISBN 978-83-60183-64-9), t.II 2009 (ISBN 978-83–60184–02-8)
 • „Atlas histopatologii”. W. Domagała, M. Chosia, E. Urasińska, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007 (ISBN 10:83-200-3476-0 lub ISBN 13:978-83-200-3476-9)
 • „Podstawy patologii”. W. Domagała, M. Chosia, E. Urasińska. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010 (ISBN: 978-83-200-3499-8)

------------------------------------

Obowiązki adiunkta dydaktycznego pełnią dr med. Jerzy Grabarek (tel. 91 425 3490, sekrpato@pum.edu.pl) i dr n. med. Jolanta Hybiak (tel. 91 425 3486).

------------------------------------

II rok Wydz. Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (NOWY PROGRAM):

Pierwszy wykład z patomorfologii w semestrze letnim odbędzie się 26.02.2015.

III rok Wydz. Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim (NOWY PROGRAM):

IV rok Wydz. Lekarski z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim:

Pierwszy wykład z patomorfologii w semestrze letnim odbędzie się 25.02.2015.

II rok Wydz. Lekarsko - Stomatologiczny:

PRZEDMIOT: PATOMORFOLOGIA

PRZEDMIOT: PATOLOGIA JAMY USTNEJ

Pierwszy wykład z patologii jamy ustnej w semestrze letnim odbędzie się 26.02.2015.

II rok Wydz. Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej - kierunek biotechnologia medyczna:

III rok Wydz. Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej - kierunek analityka medyczna:

przedmiot: PATOMORFOLOGIA

przedmiot: CYTOLOGIA KLINICZNA

I rok Wydz. Nauk o Zdrowiu - kierunek pielęgniarstwo (studia stacjonarne) - przedmiot PATOLOGIA:

I rok Wydz. Nauk o Zdrowiu - kierunek położnictwo (studia stacjonarne) - przedmiot PATOLOGIA:

Zawodowe kształcenie podyplomowe w zakresie analityki medycznej:

-----------------------------------

PATHOMORPHOLOGY 2014/2015

2nd year of the Faculty of Medicine (NEW PROGRAM):

3rd year of the Faculty of Medicine (NEW PROGRAM):

4th year of the Faculty of Medicine:

2nd year of the Faculty of Dentistry:

subject: PATHOMORPHOLOGY

subject: ORAL PATHOLOGY

----------------------------

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

 • nauczanie patomorfologii studentów III i IV roku Wydz. Lekarskiego, III roku Wydz. Lekarsko-Stomatologicznego, II roku Wydz. Nauk o Zdrowiu oraz II i III roku Wydz. Lekarsko-Biotechnologicznego i Medycyny Laboratoryjnej
 • nauczanie patomorfologii studentów III i IV roku Wydz. Lekarskiego i III roku Wydz. Lekarsko-Stomatologicznego w programie anglojęzycznym
 • prowadzenie specjalizacji z patomorfologii
 • staże z patomorfologii do innych specjalizacji
 • Studenckie Koło Naukowe

Działalność naukowo-badawcza 

 Zasadnicza problematyka naukowa

 • kompleksowa diagnostyka cytologiczna i histologiczna nowotworów z zastosowaniem technik immunocyto- i histochemicznych
 • badanie prognostycznego znaczenia markerów biologicznych wykrywanych w nowotworach złośliwych człowieka ze szczególnym uwzględnieniem raka piersi u kobiet

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 • doskonalenie diagnostyki nowotworów poprzez zastosowanie immunohistochemii, komputerowej analizy obrazu, cytometrii przepływowej, laserowej cytometrii skaningowej i technik molekularno-genetycznych
 • poszukiwanie nowych czynników rokowniczych u chorych z rakiem sutka, rakiem jelita grubego, czerniakiem złośliwym i w nowotworach złośliwych wieku dziecięcego

Stosowane techniki badawcze

 • immunocytochemia, immunohistochemia, automatyczna komputerowa analiza obrazu, cytometria przepływowa, laserowa cytometria skaningowa, mikroskopia elektronowa, mikrodyssekcja laserowa, techniki molekularno-genetyczne

Najbliższe plany naukowo-badawcze

 • kontynuacja badań prowadzonych aktualnie - w rozszerzonym zakresie

Działalność medyczno-usługowa

 • ścisła specjalność: cytodiagnostyka nowotworów, patomorfologia onkologiczna
 • pełen profil badań histopatologicznych (w tym ocena węzłów chłonnych, szpików, biopsji gruboigłowych wątroby i nerek)
 • wczesna diagnostyka nowotworów ze szczególnym zastosowaniem biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej i cytodiagnostyki szyjki macicy; ocena rokowania w raku sutka u kobiet z zastosowaniem nowoczesnych markerów biologicznych wykrywanych metodami immunohistochemicznymi (ER, PR, HER2) i metodą FISH (HER2); ocena mutacji genu KRAS i ekspresji EGFR w raku jelita grubego
 • specjalne możliwości laboratoryjne i diagnostyczne: profilaktyczne badania cytologiczne szyjki macicy wykonywane wg standardów International (and American) Academy of Cytology, WHO i UE; diagnostyka nowotworów za pomocą biopsji aspiracyjnej cienkoigowej pod kontrolą ultrasonografii i tomografii komputerowej; badania immunohistochemiczne i immunocytochemiczne w diagnostyce nowotworów; ocena rokowania w raku sutka za pomocą oceny czynników biologicznych, szczególnie receptora estrogenowego i markerów proliferacyjnych wykrywanych immunohistochemicznie i ocenianych za pomocą komputerowej analizy obrazu (MIB1)

---------------------------------

Aktualności i kalendarium

powrót
do góry