Menu boczne

Treść strony

Zakład Analityki Medycznej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej

70-111 Szczecin, Al. Powstańców Wlkp. 72

Tel. 091 4661509, tel/fax 4661510

E-mail: mariajas@pum.edu.pl

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Maria Jastrzębska

Utworzenie Zakładu Analityki Medycznej PUM

Zakład Analityki Medycznej PUM został utworzony z przekształcenia dotychczasowej Samodzielnej Pracowni Zaburzeń Hemostazy Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej i Medycyny Molekularnej zarządzeniem Rektora PAM z dniem 1 października 2007r.

Skład osobowy:

1. Dr n. med. Aldona Siennicka (adiunkt)

email: aldona.siennicka@pum.edu.pl 

2. Dr n. med. Daria Sałata (asystent)

3. Dr n. med. Marta Budkowska (asystent)

4. Dr n. med. Adriana Jędrzychowska (asystent)

5. Mgr Kornel Chełstowski (prac. inż.-tech.)

6. Barbara Brzywca (prac. inż-tech.)

7. Iwona Znojek (obsługa)

Słuchacze Studium Doktoranckiego

1. Mgr Magdalena Kłysz

2. Mgr Dagmara Lisman

Działalność dydaktyczno-wychowawcza

1. Chemia analityczna – ćwiczenia dla I roku kierunku Analityka medyczna

2. Analiza instrumentalna – wykłady i ćwiczenia dla II roku kierunku Analityka medyczna

3. Chemia kliniczna - wykłady, seminaria i ćwiczenia dla III roku kierunku Analityka medyczna

4. Analityka ogólna i techniki pobierania materiału - wykłady, seminaria i ćwiczenia dla III roku kierunku Analityka medyczna

5. Diagnostyka laboratoryjna – wykłady, seminaria i ćwiczenia dla V roku kierunku Analityka medyczna

6. Medyczna diagnostyka laboratoryjna - wykłady, seminaria i ćwiczenia dla II roku I stopnia kierunku Biotechnologia medyczna

7. Praktyczna nauka metod analitycznych – zajęcia obligatoryjne (wykłady) dla IV roku kierunku Analityka medyczna oraz zajęcia fakultatywne (wykłady) dla kierunku Biotechnologia medyczna (I rok I i II stopnia)

8. Czynniki ryzyka chorób cywilizacyjnych – zajęcia fakultatywne (wykłady) dla III roku kierunku Analityka medyczna oraz dla III roku I stopnia kierunku Biotechnologia

9. Zawodowe kształcenie podyplomowe w zakresie Analityki medycznej – Chemia kliniczna, Analityka ogólna i techniki pobierania materiału, Diagnostyka laboratoryjna – wykłady i ćwiczenia

10. Studenckie Koło Naukowe

Informacje dla studentów

Działalność naukowo-badawcza

Zasadnicza problematyka naukowa

 • Genetyczne, biochemiczne i środowiskowe uwarunkowania chorób układu krążenia
 • Hemostatyczne czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowych (choroba niedokrwienna serca i mózgu, zespół metaboliczny, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca)
 • Molekularne i biochemiczne uwarunkowania oporności na leki przeciwpłytkowe u chorych kardiologicznych i neurologicznych
 • Badania zaburzeń hemostazy i aktywności metaloproteinaz w patogenezie tętniaka aorty brzusznej
 • Badania nad kardioprotekcyjnym działaniem antocyjanów w modelu in vitro na linii komórkowej kardiomioblastów o cechach kardiomiocytów (H9c2).
 • Badania zaburzeń hemostazy w następstwie stosowania egzogennych hormonów żeńskich – doustne środki antykoncepcyjne
 • Wpływ sfingolipidów na czynność przeszczepionej nerki
 • Rola pochodnych kwasu arachidonowego w procesach odrzucania przeszczepu.
 • Badanie aktywności dehydrogenazy dihydropirymidynowej (DPD) w osoczu i limfocytach krwi obwodowej.
 • Analiza zmian stężenia i aktywności renalazy.
 • Ocena rytmu dobowego bioaktywnych lipidów oraz czynników układu dopełniacza i ich związku ze zmianami w układzie krzepnięcia i fibrynolizy.
 • Związek endokanabinoidów, pochodnych epoksygenazowych kwasu arachidonowego oraz metabolitów tkanki tłuszczowej na długoterminową czynność przeszczepionej nerki.
 • Badanie zmian równowagi prooksydacyjno-antyoksydacyjnej u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.
 • Badanie potencjału regeneracyjnego płytek u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.
 • Badania potencjału immunomodulacyjnego jako efektu zmian metabolizmu bioaktywnych lipidów u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek leczonych zachowawczo, dializowanych otrzewnowo lub poddawanych hemodializie.
 • Wpływ wysiłku fizycznego na homeostazę ustrojową u ludzi o zróżnicowanym poziomie aktywności ruchowej i wydolności fizycznej. Podłoże genetyczne tolerancji wysiłku fizycznego - identyfikacja genotypu ACTN.

Ważniejsze publikacje z ostatnich 5 lat

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 • Badania oporności na skojarzone leczenie antyagregacyjne ASA i klopidogrelem u pacjentów kardiologicznych poddawanych zabiegom inwazyjnym – oznaczanie agregacji impedancyjne. 
 • Badania wpływu izomerów CRP na agregację płytek krwi w zawiesinach płytek izolowanych met. filtracji żelowej.
 • Badania aktywności fibrynolitycznej i metaloproteinaz (MMP-2 i MMP-9) w homogenatach aorty i zakrzepów przyściennych tętniaka aorty brzusznej.
 • Ocena wpływu antocyjanów izolowanych z aronii (Aronia Melanocarpa) na proces apoptozy kardiomiocytów indukowany stanem zapalnym.
 • Badania agregacji płytek krwi pod wpływem wysiłku fizycznego.
 • Porównanie metod pomiaru aktywności dehydrogenazy dihydropirymidynowej (DPD) w osoczu i limfocytach krwi obwodowej – wybór optymalnej metody dla testów przesiewowych poprzedzających leczenie pochodnymi 5-fluoropirymidynowymi.
 • Opracowanie i optymalizacja metod oznaczania stężenia i aktywności renalazy.
 • Oznaczanie parametrów pro- i antyoksydacyjnych – w erytrocytach, płytkach krwi i osoczu.
 • Opracowanie i optymalizacja metod oznaczania sfingolipidów w surowicy/osoczu, erytrocytach i płytkach krwi.
 • Oznaczanie bioaktywnych lipidów u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek leczonych zachowawczo, dializowanych otrzewnowo lub poddawanych hemodializie

Stosowane techniki badawcze

 • Metody funkcjonalne chronometryczne i chromogenne amidolityczne.
 • Metody immunoenzymatyczne (ELISA, ELFA).
 • Metody turbidymetryczne.
 • Badania czynnościowe płytek krwi (badanie czasu okluzji z zastosowaniem analizatora płytkowego PFA-100.
 • Agregometria impedancyjna.
 • Izolowanie i hodowla komórek.
 • Techniki elektroforetyczne.
 • Metody spektrofotometryczne.
 • Metody fluorescencyjne i chemiluminescencyjne.
 • Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC).
 • Spektroskopia ramanowska.

Najbliższe plany naukowo-badawcze

 • Kontynuacja aktualnie prowadzonych badań.
 • Badanie wpływu izoform CRP na funkcję płytek krwi – oznaczanie mikrocząstek płytkowych (cytometria przepływowa).
 • Badanie wpływu wysiłku fizycznego i doustnych środków antykoncepcyjnych na aktywację procesów krzepnięcia krwi – oznaczanie agregacji impedancyjnej oraz mikrocząstek komórkowych.
 • Oznaczanie bioaktywnych lipidów, czynników układu dopełniacza oraz parametrów układu hemostazy – analiza zmian w rytmie dobowym.
 • Oznaczanie epoksygenazowych pochodnych kwasu arachidonowego oraz metabolitów tkanki tłuszczowej u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.
 • Oznaczanie lizofosfolipidów w osoczu pacjentów z przewlekłą chorobą nerek.

Działalność medyczno-usługowa

 • Diagnostyka żylnej choroby zakrzepowej (badania przesiewowe w kierunku trombofilii: oznaczanie oporności na aktywowane białko C).
 • Badanie oporności płytek krwi na aspirynę i klopidogrel.
 • Diagnostyka choroby von Willebranda (oznaczanie stężenia vWF i aktywności kofaktorowej vWF - kofaktor ristocetyny).
 • Oznaczanie GFR na podstawie stężenia cystatyny u chorych w schyłkowej chorobie nerek – plany najbliższe.
Powrót
do góry