Menu boczne

Treść strony

Katedra i Klinika Neurologii

  Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki dla studentów V roku WL

  obowiązujący w  roku  akademickim

  2017/2018

  pełna nazwa jednostki

  Katedra i Klinka Neurologii

  dane jednostki (e-mail, telefon)

  kneurolo@pum.edu.pl

  tel.: 91 425 32 64 lub 91 425 32 51

  kierownik jednostki

  (stopień/tytuł, imię i nazwisko)

  Prof. dr hab. n med. Przemysław Nowacki

  adiunkt dydaktyczny/osoba odpowiedzialna za dydaktykę w jednostce

  (stopień, imię i nazwisko, e-mail, telefon)

  dr n.med. Marta Masztalewicz                               marta.masztalewicz@pum.edu.pl

  dr n. med. Dorota Koziarska

  dorkoz@pum.edu.pl

  tel.: 91 425 32 64 lub 91 425 32 51

  kierunek studiów

  Lekarski

  rok studiów

  V

  nazwa przedmiotu/przedmiotów

  Neurologia

  §1

  Sposób prowadzenia zajęć

  1. Realizacja programu nauczania neurologii odbywa się w ramach seminariów i ćwiczeń.
  2. Seminaria i ćwiczenia są obowiązkowe. Warunkiem ich zaliczenia jest obecność na zajęciach
   i aktywny w nich udział, polegający na wykazaniu się znajomością materiału.

  §2

  Sposób i formy wyrównywania zaległości, w tym odrabiania zajęć

  na skutek nieobecności

  1. Dopuszcza się jedną usprawiedliwioną nieobecność na seminarium i ćwiczeniu. Nieobecność

   nieusprawiedliwiona powoduje niezaliczenie bloku i konieczność jego powtórzenia w całości
   z jedną z następnych grup.

  2. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej lub otrzymania oceny niedostatecznej na seminarium, materiał należy zaliczyć u osoby prowadzącej dane seminarium, najpóźniej do dnia poprzedzającego egzamin praktyczny.
  3. Jednorazowa usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach wymaga odrobienia ćwiczenia
   w terminie wyznaczonym dla grupy, pod koniec bloku. Więcej niż jedna usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach wymaga odrobienia bloku z inną grupą.
  4. Usprawiedliwienie nieobecności możliwe jest po okazaniu odpowiedniego zaświadczenia asystentowi nadzorującemu zajęcia na kierunku (dr n. med. Dorota Koziarska, dr n. med. Marta Masztalewicz) w terminie do 7 dni od dnia nieobecności.

  §3

  Warunki i sposoby dopuszczania studentów do zaliczeń i egzaminów

  1. Niezaliczone seminarium bądź ćwiczenie uniemożliwia przystąpienie do egzaminu praktycznego i teoretycznego.

  §4

  Zasady dopuszczające studenta do poszczególnych zajęć w
  danym roku akademickim*

  Nie dotyczy

  §5

  Warunki i sposoby przeprowadzania zaliczeń przedmiotu i egzaminów

  1. Z przedmiotu Neurologia obowiązuje egzamin praktyczny i ustny egzamin teoretyczny.
  2. Egzamin praktyczny student zobowiązany jest zdać w ostatnim dniu bloku, na którym odbywał ćwiczenia. Warunkiem zdania egzaminu praktycznego jest uzyskanie oceny pozytywnej, która nie wpływa na ostateczną ocenę przedmiotu. Niedostateczną ocenę z egzaminu praktycznego student musi poprawić w terminie ustalonym przez egzaminującego, jednak nie później niż w dniu egzaminu praktycznego kolejnego bloku. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie praktycznym skutkuje oceną niedostateczną z całości egzaminu.
  3. Warunkiem przystąpienia do ustnego egzaminu teoretycznego jest zaliczenie seminariów, ćwiczeń oraz zdanie egzaminu praktycznego. Wskazane jest przystąpienie do ustnego egzaminu teoretycznego w wyznaczonym terminie po zakończeniu bloku, na którym student odbywał ćwiczenia, ale nie później niż w dniu ustnego egzaminu teoretycznego kolejnego bloku.
   W przypadku ostatniej grupy dziekańskiej w danym roku akademickim, student zobowiązany jest do przystąpienia do ustnego egzaminu teoretycznego w terminie 7 dni od zakończenia bloku. Nieusprawiedliwiona nieobecność na ustnym egzaminie teoretycznym w wyżej wymienionych terminach powoduje wpisanie oceny niedostatecznej.

  §6

  Warunki zwalniania z niektórych zaliczeń lub egzaminów

  Nie dotyczy

  §7

  Warunki dopuszczenia studenta do egzaminu w tzw. przedterminie, o którym mowa w § 32 ust. 8 regulaminu Studiów

  §8

  Nie dotyczy

  Kryteria oceniania

  §9

  1. Ustny egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie indywidualnych pytań, podanych wcześniej do wiadomości studentów. Łączna ocena z ustnego egzaminu teoretycznego jest średnią oceną z trzech pytań. Ocena niedostateczna z jednego z pytań, skutkuje oceną niedostateczną z całości egzaminu

  Inne

  (jeżeli specyfika przedmiotu wymaga zamieszczenia w regulaminie dodatkowych informacji proszę zapisanie ich w kolejnych punktach regulaminu)

  1. Pierwszy termin poprawkowy ustnego egzaminu teoretycznego przypada na sesję   poprawkową danego roku akademickiego, nie później niż do dnia 25 września.
  2. Negatywna ocena z egzaminu praktycznego lub ustnego egzaminu teoretycznego (wliczając w to egzaminy poprawkowe) zmusza do powtórzenia bloku w kolejnym roku akademickim.


Tematyka seminariów:

1. Choroby naczyniowe mózgu- prof. dr hab. P. Nowacki

Definicja, epidemiologia i podział udarów mózgu: udar niedokrwienny i krwotoczny. Etiologia i patomechanizm udarów (czynnik ryzyka udarów). Kliniczne postacie i przebieg udarów: przejściowe ataki ischemiczne, udary odwracalne, dokonane i postępujące. Objawy udaru mózgu. Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w udarach. Profilaktyka pierwotna i wtórna udarów mózgu. Krwawienie podpajęczynówkowe: etiopatogeneza, objawy kliniczne, diagnostyka i leczenie zachowawcze.

2. Choroby demielinizacyjne- dr Dorota Koziarska

Stwardnienie rozsiane (definicja, epidemiologia, etiopatogeneza, objawy, postacie i naturalny przebieg choroby; badania diagnostyczne; rozpoznanie różnicowe; uznane metody leczenia przyczynowego i objawowego). Inne choroby demielinizacyjne (zapalenie rdzenia i nerwów wzrokowych).

3. Bóle głowy i twarzy. Zawroty głowy i zaburzenia równowagi- dr Marta Masztalewicz

Bóle głowy samoistne (migrena, ból głowy typu napięciowego, klasterowy ból głowy, przewlekła napadowa hemikrania). Neuralgia nerwu trójdzielnego.

Bóle głowy objawowe (pourazowe, na tle naczyniowym, w przebiegu schorzeń śródczaszkowych, infekcji ogólnoustrojowych, zaburzeń metabolicznych, chorób kości czaszki, kręgosłupa szyjnego, zatok obocznych nosa, uszu, zębów, stawu skroniowo-żuchwowego, nerwobóle objawowe). Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w bólach głowy.

Obwodowe i ośrodkowe przyczyny zawrotów głowy: definicja, przyczyny, obraz kliniczny, występowanie, diagnostyka, leczenie.

4. Padaczka- dr D. Nocoń

Definicja i epidemiologia padaczki. Etiopatogeneza i rodzaje napadów padaczkowych. Obraz kliniczny różnych postaci napadów padaczkowych;  różnicowanie napadów padaczkowych i rzekomo-padaczkowych, napady psychogenne. Postępowanie diagnostyczne, różnicowanie i leczenie padaczki. Stan padaczkowy: definicja, objawy, postępowanie. Aspekty społeczne padaczki.

5. Stany krótkotrwałej i długotrwałej utraty przytomności. Najważniejsze zespoły zaburzeń świadomości w neurologii - prof. dr hab. Przemysław Nowacki

Krótkotrwałe zaburzenia przytomności: omdlenie ortostatyczne, zespół zatoki tętnicy szyjnej, zespół MAS, wstrząśnienie mózgu. Długotrwałe zaburzenia przytomności: gradacja zaburzeń przytomności, śpiączki: przyczyny, obraz kliniczny w zależności od głębokości śpiączki, stłuczenie mózgu.. Postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w zaburzeniach przytomności. Encefalopatia wątrobowa i mocznicowa. Wpływ alkoholu na układ nerwowy.

6. Guzy ośrodkowego układu nerwowego- prof. dr hab. P.Nowacki

Epidemiologia guzów mózgu i kanału kręgowego. Pojęcie złośliwości klinicznej guzów mózgu. Symptomatologia ogólna i zespoły neurologiczne związane z określoną lokalizacją guza: guzy rynienki węchowej, skrzydła mniejszego kości klinowej (zespół Foster-Kenedy’ego), płata skroniowego, okolicy siodła tureckiego, układu komorowego (napady Brunsa), kąta mostowo-móżdżkowego. Algorytm postępowania diagnostycznego w guzach mózgu. Symptomatologia kliniczna guzów kanału kręgowego: guzy zewnątrz- i wewnątrzrdzeniowe. Algorytm postępowania diagnostycznego w guzach kanału kręgowego.

7.  Choroby zwyrodnieniowe OUN- dr Monika Gołąb-Janowska

Fenomenologia zaburzeń ruchowych. Parkinsonizm (klasyfikacja zespołów parkinsonowskich). Idiopatyczna choroba Parkinsona (epidemiologia, etiopatogeneza, genetyka, kryteria rozpoznania, rozpoznanie różnicowe). Drżenie samoistne (rozpoznanie, diagnostyka różnicowa).
Dystonia (klasyfikacja dystonii, rozpoznanie, leczenie). Tiki i Zespół Gillesa de la Tourette’a.
Zespół niespokojnych nóg. Stwardnienie Zanikowe Boczne.

8.  Choroby układu nerwowego przebiegające z otępieniem- prof. dr hab. P. Nowacki

Definicja otępienia. Podział chorób OUN przebiegających z otępieniem. Epidemiologia najczęstszych chorób otępiennych. Choroba Alzheimera, otępienie naczyniopochodne (wielozawałowe, zatokowe), wodogłowie normociśnieniowe, choroba Creutzfeldta-Jakoba: patogeneza, obraz kliniczny, diagnostyka, różnicowanie i leczenie. Zespół pourazowy, Encefalopatia pourazowa: obraz kliniczny, postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne. Łagodne zaburzenia funkcji poznawczych.

9.  Choroby obwodowego układu nerwowego i choroby złącza nerwowo - mięśniowego i mięśni - dr H. Grzelec

Podział neuropatii obwodowych: mononeuropatie, mononeuropatie mnogie, polineuropatie. Typy neuropatii obwodowych. Przyczyny i objawy neuropatii. Postępowanie diagnostyczne i leczenie w neuropatiach. Najważniejsze neuropatie obwodowe (cukrzycowa, alkoholowa, zespół Gullain-Barre, uszkodzenie nerwów: pośrodkowego, łokciowego, promieniowego, strzałkowego, twarzowego).

Podział chorób złącza nerwowo-mięśniowego i mięśni. Miastenia: patogeneza, obraz kliniczny, diagnostyka, leczenie. Przełomy w miastenii. Zespół miasteniczny. Dystrofie mięśniowe, miopatie zapalne, kanałopatie (miotonia, paramiotonia, porażenia okresowe): obraz kliniczny, diagnostyka, leczenie.

10.  Nerwy czaszkowe - prof. dr hab. P. Nowacki

Nerw I: ilościowe i jakościowe zaburzenia węchu. Nerw II: ubytki pola widzenia, obrzęk zastoinowy
i zanik tarczy nerwu II. Nerwy gałkoruchowe: uszkodzenie nerwów III, IV i VI, zaburzenia ruchomości, w tym ruchów skojarzonych gałek ocznych, zaburzenia reaktywności źrenic. Nerw V: przyczyny uszkodzenia. Nerw VII: niedowład twarzy ośrodkowy a uszkodzenie n. VII (porażenie Bella, zespół Ramsay-Hunta, hemispasmus facia lis).

Symptomatologia kliniczna i przyczyny uszkodzenia nerwów czaszkowych VIII – XII. Zespoły neurologiczne z zajęciem nerwów VIII – XII.

11. Zespoły neurologiczne w chorobach wewnętrznych- prof. dr hab. P. Nowacki

Neurologia jako specjalność interdyscyplinarna. Powikłania neurologiczne w nadczynności i niedoczynności tarczycy, chorobach krwi, układowych chorobach tkanki łącznej, niedoborach witaminowych. Uszkodzenie układu nerwowego w nowotworach - zespoły paranowotworowe. Powikłania neurologiczne w AIDS.

12. Bóle barku i bóle krzyża – punkt widzenia neurologa- prof. dr hab. P.Nowacki

Bóle barku i górnego odcinka kręgosłupa. Przyczyny zespołów bólowych górnego odcinka kręgosłupa i obręczy barkowej, przebiegających z zajęciem struktur nerwowych. Patogeneza powikłań neurologicznych spondylozy szyjnej. Zespoły korzeniowe odcinka szyjnego, mielopatia szyjna, zespół Pancoasta, zespół cieśni nadgarstka – symptomatologia kliniczna, algorytm postępowania diagnostycznego i podstawy leczenia zachowawczego. Bóle dolnego odcinka kręgosłupa. Przyczyny i definicje zespołów bólowych okolicy lędźwiowo-krzyżowej, przebiegających z zajęciem struktur nerwowych. Zespoły korzeniowe odcinka lędźwiowo-krzyżowego, zespół ogona końskiego – symptomatologia kliniczna, algorytm postępowania diagnostycznego i podstawy leczenia zachowawczego.

Powrót
do góry