Menu boczne

Treść strony

Katedra i Klinika Neurologii

  Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki dla studentów V roku WL

  obowiązujący w  roku  akademickim

  2017/2018

  pełna nazwa jednostki

  Katedra i Klinka Neurologii

  dane jednostki (e-mail, telefon)

  kneurolo@pum.edu.pl

  tel.: 91 425 32 64 lub 91 425 32 51

  kierownik jednostki

  (stopień/tytuł, imię i nazwisko)

  Prof. dr hab. n med. Przemysław Nowacki

  adiunkt dydaktyczny/osoba odpowiedzialna za dydaktykę w jednostce

  (stopień, imię i nazwisko, e-mail, telefon)

  dr n.med. Marta Masztalewicz                               marta.masztalewicz@pum.edu.pl

  dr n. med. Dorota Koziarska

  dorkoz@pum.edu.pl

  tel.: 91 425 32 64 lub 91 425 32 51

  kierunek studiów

  Lekarski

  rok studiów

  V

  nazwa przedmiotu/przedmiotów

  Neurologia

  §1

  Sposób prowadzenia zajęć

  1. Realizacja programu nauczania neurologii odbywa się w ramach seminariów i ćwiczeń.
  2. Seminaria i ćwiczenia są obowiązkowe. Warunkiem ich zaliczenia jest obecność na zajęciach
   i aktywny w nich udział, polegający na wykazaniu się znajomością materiału.

  §2

  Sposób i formy wyrównywania zaległości, w tym odrabiania zajęć

  na skutek nieobecności

  1. Dopuszcza się jedną usprawiedliwioną nieobecność na seminarium i ćwiczeniu. Nieobecność

   nieusprawiedliwiona powoduje niezaliczenie bloku i konieczność jego powtórzenia w całości
   z jedną z następnych grup.

  2. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej lub otrzymania oceny niedostatecznej na seminarium, materiał należy zaliczyć u osoby prowadzącej dane seminarium, najpóźniej do dnia poprzedzającego egzamin praktyczny.
  3. Jednorazowa usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach wymaga odrobienia ćwiczenia
   w terminie wyznaczonym dla grupy, pod koniec bloku. Więcej niż jedna usprawiedliwiona nieobecność na zajęciach wymaga odrobienia bloku z inną grupą.
  4. Usprawiedliwienie nieobecności możliwe jest po okazaniu odpowiedniego zaświadczenia asystentowi nadzorującemu zajęcia na kierunku (dr n. med. Dorota Koziarska, dr n. med. Marta Masztalewicz) w terminie do 7 dni od dnia nieobecności.

  §3

  Warunki i sposoby dopuszczania studentów do zaliczeń i egzaminów

  1. Niezaliczone seminarium bądź ćwiczenie uniemożliwia przystąpienie do egzaminu praktycznego i teoretycznego.

  §4

  Zasady dopuszczające studenta do poszczególnych zajęć w
  danym roku akademickim*

  Nie dotyczy

  §5

  Warunki i sposoby przeprowadzania zaliczeń przedmiotu i egzaminów

  1. Z przedmiotu Neurologia obowiązuje egzamin praktyczny i ustny egzamin teoretyczny.
  2. Egzamin praktyczny student zobowiązany jest zdać w ostatnim dniu bloku, na którym odbywał ćwiczenia. Warunkiem zdania egzaminu praktycznego jest uzyskanie oceny pozytywnej, która nie wpływa na ostateczną ocenę przedmiotu. Niedostateczną ocenę z egzaminu praktycznego student musi poprawić w terminie ustalonym przez egzaminującego, jednak nie później niż w dniu egzaminu praktycznego kolejnego bloku. Nieusprawiedliwiona nieobecność na egzaminie praktycznym skutkuje oceną niedostateczną z całości egzaminu.
  3. Warunkiem przystąpienia do ustnego egzaminu teoretycznego jest zaliczenie seminariów, ćwiczeń oraz zdanie egzaminu praktycznego. Wskazane jest przystąpienie do ustnego egzaminu teoretycznego w wyznaczonym terminie po zakończeniu bloku, na którym student odbywał ćwiczenia, ale nie później niż w dniu ustnego egzaminu teoretycznego kolejnego bloku.
   W przypadku ostatniej grupy dziekańskiej w danym roku akademickim, student zobowiązany jest do przystąpienia do ustnego egzaminu teoretycznego w terminie 7 dni od zakończenia bloku. Nieusprawiedliwiona nieobecność na ustnym egzaminie teoretycznym w wyżej wymienionych terminach powoduje wpisanie oceny niedostatecznej.

  §6

  Warunki zwalniania z niektórych zaliczeń lub egzaminów

  Nie dotyczy

  §7

  Warunki dopuszczenia studenta do egzaminu w tzw. przedterminie, o którym mowa w § 32 ust. 8 regulaminu Studiów

  §8

  Nie dotyczy

  Kryteria oceniania

  §9

  1. Ustny egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie indywidualnych pytań, podanych wcześniej do wiadomości studentów. Łączna ocena z ustnego egzaminu teoretycznego jest średnią oceną z trzech pytań. Ocena niedostateczna z jednego z pytań, skutkuje oceną niedostateczną z całości egzaminu

  Inne

  (jeżeli specyfika przedmiotu wymaga zamieszczenia w regulaminie dodatkowych informacji proszę zapisanie ich w kolejnych punktach regulaminu)

  1. Pierwszy termin poprawkowy ustnego egzaminu teoretycznego przypada na sesję   poprawkową danego roku akademickiego, nie później niż do dnia 25 września.
  2. Negatywna ocena z egzaminu praktycznego lub ustnego egzaminu teoretycznego (wliczając w to egzaminy poprawkowe) zmusza do powtórzenia bloku w kolejnym roku akademickim.

Grupa : E V rok Wydział Lekarski                                       Rok akademicki 2017/2018

Tematyka seminariów:

02.10.2017 (pon.)           Choroby naczyniowe mózgu- prof. dr hab. P. Nowacki

04.10.2017 (śr.)               Zaburzenia świadomości- prof. dr hab. Przemysław Nowacki

05.10.2017 (czt.)             Choroby demielinizacyjne- dr Dorota Koziarska

06.10.2017 (pt)                Choroby obwodowego układu nerwowego - dr H. Grzelec

09.10.2017 (pon.)            Guzy ośrodkowego układu nerwowego- prof. dr hab. P.Nowacki

Choroby układu nerwowego przebiegające z otępieniem- prof. dr hab. P. Nowacki

10.10.2017 (wt.)               Nerwy czaszkowe - prof. dr hab. P. Nowacki

11.10.2017 (śr.)                ćwiczenia

12.10.2017 (czt.)              Bóle i zawroty głowy - dr Paweł Wańkowicz

Choroby zwyrodnieniowe OUN-dr Paweł Wańkowicz

13.10.2017 (pt.)               ćwiczenia praktyczne i filmy

16.10.2017 (pon.)            Zespoły neurologiczne w chorobach wewnętrznych- prof. dr hab. P. Nowacki

17.10.2017 (wt.)               Padaczka- dr D. Nocoń

18.10.2017 (śr.)                Bóle barku i bóle krzyża - prof. dr hab. P.Nowacki

Egzamin praktyczny 18.10.2017 (śr.)

Powrót
do góry