Menu boczne

Treść strony

Regulamin

Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki

obowiązujący w roku akademickim

2017/2018

Pełna nazwa jednostki

Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji

Dane jednostki

Tel: 91 4661648; e-mail: zstzach@pum.pl

Kierownik jednostki

Prof. dr hab. n. med. Jadwiga Buczkowska-Radlińska

Osoby odpowiedzialne za dydaktykę

Opiekun roku III

dr n. med. Zofia Marzec- Koronczewska

Tel: 609123732 ;

e-mail: zofia.koronczewska@pum.edu.pl

Opiekun roku IV

dr n. med. Matylda Trusewicz

Tel: 501795841;

e-mail: matylda.trusewicz@pum.edu.pl

Opiekun roku   V

dr n. med. Katarzyna Barczak

Tel: 608186360;

e-mail: katarzyna.barczak@pum.edu.pl

Kierunek studiów

Lekarsko-dentystyczny

Rok studiów

III, IV, V

Nazwa przedmiotu

Stomatologia zachowawcza z endodoncją

§1

Sposób prowadzenia zajęć

  1. Zajęcia prowadzone są w formie zajęć praktycznych (ćwiczenia kliniczne) i teoretycznych (seminaria, wykłady). Studenci zobowiązani są do obecności i aktywnego udziału w zajęciach praktycznych i teoretycznych.

2. Ćwiczenia kliniczne

Student musi wykonać minimum zabiegów klinicznych przewidzianych dla danego semestru. Zaliczenie zabiegów opiera się o skalę punktową. Wykaz i punktację zabiegów przedstawia załącznik 1. Niewykonanie minimum zabiegów klinicznych przewidzianych dla danego semestru skutkuje niezaliczeniem semestru (bez możliwości kontynuowania nauki w semestrze następnym).

3. Seminaria

Każde seminarium  obejmuje kilka  krótkich zagadnień zgodnych z tematem seminarium. Student III i IV roku, w każdym semestrze, musi przygotować i przedstawić jedno zagadnienie. Student V roku musi przygotować i przedstawić dwa zagadnienia w semestrze zimowym. Przygotowanie studenta oceniane jest w skali punktowej. Niezaliczenie seminarium skutkuje niezaliczeniem semestru (bez możliwości kontynuowania nauki w semestrze następnym).

§2

Sposób i formy wyrównywania zaległości, w tym odrabiania zajęć

na skutek nieobecności

1. Nieobecność na zajęciach praktycznych i teoretycznych może być usprawiedliwiona wyłącznie zaświadczeniem lekarskim lub w przypadkach losowych innym urzędowym zaświadczeniem, które należy okazać w ciągu tygodnia od zakończenia nieobecności. Nieobecność usprawiedliwiona na ćwiczeniach klinicznych lub seminariach, musi zostać odrobiona w terminie uzgodnionym przez asystenta prowadzącego ćwiczenia lub seminarium, nie później niż w ciągu dwóch tygodni od zakończenia nieobecności. Nieobecność na seminarium wiąże się z koniecznością zaliczenia u asystenta prowadzącego seminarium, pełnego zakresu materiału, którego dotyczyło seminarium.

2. Dla studentów, którzy w ocenie asystenta prowadzącego ćwiczenia, wymagają dodatkowych ćwiczeń klinicznych, zorganizowane zostaną jedne zajęcia wyrównawcze w semestrze zimowym i jedne w letnim.

§3

Warunki i sposoby dopuszczania studentów do zaliczeń i egzaminów

1. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń klinicznych, seminariów i testu semestralnego. Student musi uzyskać zaliczenie przedmiotu w okresie zajęć dydaktycznych, w terminie zgodnym z zarządzeniem Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w sprawie podziału roku akademickiego.

§4

Zasady dopuszczające studenta do poszczególnych zajęć w
danym roku akademickim*

1.Warunkiem dopuszczenia studenta do przyjmowania pacjentów na ćwiczeniach klinicznych, jest wykazanie się przez niego wiedzą dotyczącą: diagnostyki, w tym diagnostyki różnicowej, planowania leczenia, określenia rokowania oraz sposobu przeprowadzenia danego zabiegu, u asystenta prowadzącego zajęcia kliniczne.

§5

Warunki i sposoby przeprowadzania zaliczeń przedmiotu i egzaminów

1. Zaliczenia semestralne roku III i IV

Zaliczenia semestralne na roku III i IV obejmują materiał seminariów i wykładów przeprowadzonych w danym semestrze nauczania. Zaliczenie semestralne jest testowe, składa się z 30 pytań. Poprawa testu ma miejsce w ciągu tygodnia od pierwszego terminu. Pierwszy i drugi termin poprawkowy ma formę pisemną, w postaci 10 pytań otwartych.  Niezaliczenie skutkuje uzyskaniem przez studenta braku zaliczenia danego semestru, bez możliwości kontynuowania nauki w semestrze następnym.

2. Egzamin końcowy z przedmiotu składa się z części praktycznej i teoretycznej(test+ egzamin ustny). Przed przystąpieniem do egzaminu teoretycznego należy zdać egzamin praktyczny.

Ocena niedostateczna z każdej części egzaminu jest podstawą do wystawienia oceny niedostatecznej z egzaminu końcowego.

Ocena  końcowa z egzaminu jest średnią z 3 części egzaminu.

§6

Warunki zwalniania z  niektórych zaliczeń lub egzaminów

1.Student, który uzyskał średnią ocenę 4,5 i wyższą z ćwiczeń klinicznych jest zwolniony z egzaminu praktycznego z oceną bardzo dobrą.

2.Student, który uzyskał średnią ocenę 4,5 i wyższą z testów semestralnych  jest zwolniony z egzaminu ustnego z oceną bardzo dobrą.

3.Student, który uzyskał średnią ocenę 4,5 i wyższą z testów semestralnych oraz średnią ocenę 4,5 i wyższą z seminariów  jest zwolniony z egzaminu ustnego i testowego z oceną bardzo dobrą.

4.Student, który z egzaminu testowego uzyskał ocenę 4,5 i wyższą jest zwolniony z egzaminu ustnego z oceną bardzo dobrą.

§7

Warunki dopuszczenia studenta do egzaminu w tzw. przedterminie, o którym mowa w § 32 ust. 8 regulaminu Studiów

1.Student, który uzyskał średnią ocenę 4,1 – 4,49 z testów semestralnych i średnią ocenę 4,1 – 4,49 z seminariów  może przystąpić do egzaminu ustnego w przedterminie. Zdanie egzaminu ustnego w przedterminie zwalnia studenta także z egzaminu testowego.

§8

Kryteria oceniania

1.Ćwiczenia kliniczne

Zabieg uznaje się za zaliczony, jeżeli został przeprowadzony z należytą starannością, z zachowaniem obowiązujących algorytmów postępowania klinicznego. Zaliczenie zabiegów opiera się o skalę punktową. Wykaz i punktację zabiegów przedstawia załącznik 1.  Zaliczenie z oceną wystawia się po roku III, IV i V.

Rok III

W trakcie III roku studiów student powinien uzyskać nie mniej niż 35 punktów, w tym  nie mniej niż 25 punktów za wypełnienia.

W semestrze zimowym student powinien uzyskać minimum 12 punktów.

Skala ocen:

35-37 punktów – ocena dostateczna

38-40 punktów – ocena dość dobra

41-44 punktów – ocena dobra

45-49 punktów – ocena ponad dobra

50 i więcej – ocena bardzo dobra

Rok IV

W trakcie IV roku studiów student powinien uzyskać nie mniej niż 100 punktów, w tym nie mniej niż 40 punktów za opracowanie i wypełnienie kanałów.

W semestrze zimowym student powinien uzyskać minimum 30 punktów.

Skala ocen:

100-105 punktów – ocena dostateczna

106-110 punktów – ocena dość dobra

111-115 punktów – ocena dobra

116-120 punktów – ocena ponad dobra

121 i więcej – ocena bardzo dobra

Rok V

W trakcie V roku studiów student powinien uzyskać nie mniej niż 100 punktów, w tym nie mniej niż 40 punktów za opracowanie i wypełnienie kanałów.

W semestrze zimowym student powinien uzyskać minimum 30 punktów. Skala ocen tj. na roku IV.

2. Seminaria

Seminarium oceniane jest w skali punktowej: 5 pkt. (ocena bardzo dobra) – bardzo dobra znajomość tematu, zagadnień podstawowych i uzupełniających; pkt.4 (ocena dobra) – bardzo dobra znajomość tematu, zagadnień podstawowych, brak znajomości niektórych zagadnień uzupełniających; pkt.3  (ocena dostateczna) – bardzo dobra znajomość tematu, zagadnień podstawowych, brak znajomości zagadnień uzupełniających; 2 pkt. (ocena niedostateczna)– brak zaliczenia, brak znajomości niektórych zagadnień podstawowych.

Student ma prawo do dwóch  terminów poprawkowych. Poprawa niezaliczonego seminarium odbywa się w trakcie dwóch tygodni od terminu seminarium. Poprawa obejmuje pełny zakres materiału, którego dotyczyło dane seminarium. Ma formę pisemną, w postaci 10 pytań otwartych. Pytanie uznaje się za zaliczone, jeżeli odpowiedź na nie jest prawidłowa.  Podstawą zaliczenia jest uzyskanie przez studenta 60% prawidłowych odpowiedzi.

3.Zaliczenia semestralne

Zaliczenia semestralne składają się z 30 pytań testowych. Warunkiem zaliczenia jest udzielenie 60% odpowiedzi pozytywnych.

Skala ocen:

60% - 18- 19 pkt. - ocena dostateczna

70% - 20-21 pkt. – ocena dość dobra

80%  - 22-24 pkt. - ocena dobra

90% - 25-27 pkt.– ocena ponad dobra

100% - 28-30 pkt. – ocena bardzo dobra

Pierwsze i drugie zaliczenie semestralne poprawkowe ma formę pisemną, w postaci 10 pytań otwartych. Pytanie uznaje się za zaliczone, jeżeli odpowiedź na nie jest prawidłowa. Podstawą zaliczenia jest uzyskanie przez studenta 60% prawidłowych odpowiedzi.

4.Egzamin testowy

Egzamin składa się ze 100 pytań testowych. Warunkiem zaliczenia jest udzielenie 60% odpowiedzi pozytywnych.

Skala ocen:

60% - 60- 67 pkt. - ocena dostateczna

70% - 68-76 pkt.  – ocena dość dobra

80% - 77-84 pkt. - ocena dobra

90% - 85-92 pkt. – ocena ponad dobra

100% - 93-100 pkt.  – ocena bardzo dobra

Pierwszy termin poprawkowy egzaminu ma także formę testu. Składa się ze 100 pytań testowych. Warunkiem zaliczenia jest udzielenie 60% odpowiedzi pozytywnych. Skal ocen tj. wyżej.

§9

Inne

(jeżeli specyfika przedmiotu wymaga zamieszczenia w regulaminie dodatkowych informacji proszę zapisanie ich w kolejnych punktach regulaminu)

1. W trakcie zaliczeń i egzaminów obowiązuje zakaz posiadania urządzeń elektronicznych. Posiadanie i korzystanie z w/w powoduje uzyskanie oceny niedostatecznej.

 

Wykaz i punktacja zabiegów na ćwiczeniach klinicznych

Wykaz zabiegów

Punkty

1. Badanie pacjenta

1

2. Założenie koferdamu

1

3. Profilaktyka, remineralizacja (jeden zabieg)

1

4. Lakowanie, poszerzone lakowanie

1

5.Wypełnienie jednopowierzchniowe, ubytek niepróchnicowy

1

6. Wypełnienie jednopowierzchniowe po leczeniu endodontycznym

2

7. Wypełnienie dwupowierzchniowe w zębie bocznym

2

8. Wypełnienie dwupowierzchniowe po leczeniu endodontycznym w zębie bocznym

3

9. Wypełnienie wielopowierzchniowe

3

10. Wypełnienie wielopowierzchniowe po leczeniu endodontycznym

4

11. Wypełnienie jednopowierzchniowe z amalgamatu srebra

3

12. Wypełnienie dwupowierzchniowe z amalgamatu srebra

4

13. Wypełnienie wielopowierzchniowe z amalgamatu srebra

5

14. Wypełnienie dwupowierzchniowe po leczeniu endodontycznym z amalgamatu srebra

6

15. Naprawa wypełnienia

1

16. Leczenie próchnicy głębokiej

2

17. Badanie wrażliwości miazgi

1

18. Odbudowa ściany zęba do leczenia endodontycznego

1

19. Założenie środka dewitalizującego

1

20. Całkowite opracowanie jednego kanału korzeniowego

3

21. Wypełnienie jednego kanału

2

22. Udrożnienie jednego kanału

1

23. Zaopatrzenie perforacji

1

24. Osadzenie wkładu z włókna szklanego

2

25. Użycie mikroskopu do zabiegu (nie więcej niż jeden raz w semestrze)

1


Powrót
do góry