Menu boczne

Treść strony

Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Kierownik Kliniki:  Prof. dr hab. n. med. Józef Kładny


Działalność dydaktyczna

 • chirurgia dla VI roku Wydz. Lekarskiego
 • chirurgia onkologiczna dla V roku Wydz. Lekarskiego
 • chirurgia i onkologia dla III roku Wydz. Lekarsko-Stomatologicznego
 • chirurgia dla II roku Wydz. Biotechnologii

kontakt  

ul.Unii Lubelskiej 1

bud. CDiLND, II piętro
tel: 91 425-0400

III ROK

WYDZIAŁ LEKARSKO-STOMATOLOGICZNY

REGULAMIN
ZAJĘĆ Z PRZEDMIOTU "CHIRURGIA I ONKOLOGIA"
DLA STUDENTÓW III ROKU WYDZIAŁU LEKARSKO-STOMATOLOGICZNEGO

Wewnętrzny regulamin dydaktyczny jednostki

obowiązujący w  roku  akademickim

2017/2018

pełna nazwa jednostki

Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

dane jednostki (e-mail, telefon)

sekr.chironkol@spsk1.szn.pl

kierownik jednostki

(stopień/tytuł, imię i nazwisko)

Prof. dr hab. n. med. Józef Kładny

adiunkt dydaktyczny/osoba odpowiedzialna za dydaktykę w jednostce

(stopień, imię i nazwisko, e-mail, telefon)

 

kierunek studiów

lekarsko-dentystyczny

rok studiów

trzeci

nazwa przedmiotu/przedmiotów

CHIRURGIA I ONKOLOGIA

§1

Sposób prowadzenia zajęć

 1. Zajęcia z przedmiotu "chirurgia i onkologia" obejmują 15 ćwiczeń i wykładów.
 2. Ćwiczenia odbywają się w grupach 6 osobowych.

§2

Sposób i formy wyrównywania zaległości, w tym odrabiania zajęć

na skutek nieobecności

 1. Nieobecność należy usprawiedliwić według zasad podanych w Regulaminie Studiów (w ciągu 7 dni)..
 2. Student, który opuścił zajęcia, ma obowiązek odrobić zaległości u asystenta prowadzącego z inną grupą.
 3. Dopuszcza się nieobecność na 2 wykładach bez konieczności ich usprawiedliwienia.
 4. Opuszczenie przez studenta 3 i więcej wykładów uniemożliwia uzyskanie zaliczenia.

§3

Warunki i sposoby dopuszczania studentów do zaliczeń i egzaminów

 1. Zajęcia należy zaliczyć u asystenta prowadzącego grupę w ostatnim dniu zajęć.
 2. Warunkiem koniecznym do uzyskania zaliczenia i dopuszczenia do egzaminu jest obecność na wszystkich ćwiczeniach i uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu zaliczeniowego.

§4

Zasady dopuszczające studenta do poszczególnych zajęć w
danym roku akademickim*

 1. Studentów obowiązuje przygotowanie do ćwiczeń.

§5

Warunki i sposoby przeprowadzania zaliczeń przedmiotu i egzaminów

 1. Przedmiot „chirurgia ogólna” kończy się egzaminem u kierownika Kliniki, który składa się z dwóch części:
 2. Egzamin praktyczny.
 3. Egzamin ustny.

§6

Warunki zwalniania z niektórych zaliczeń lub egzaminów

 1. .......
 2. .......

§7

Warunki dopuszczenia studenta do egzaminu w tzw. przedterminie, o którym mowa w § 32 ust. 8 regulaminu Studiów

 1. ......

§8

Kryteria oceniania

Ocena

Opis wymaganych kryteriów

Stopień opanowania

wiedzy w %

bardzo dobry

(5)

osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty

≥ 91

dobry plus

(4,5)

osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia obejmujących wszystkie istotne aspekty z pewnymi błędami lub nieścisłościami

81-90

dobry

(4)

osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych mniej istotnych aspektów

71-80

dostateczny plus

(3,5)

osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych istotnych aspektów lub z istotnymi nieścisłościami

61-70

dostateczny

(3,0)

osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia z pominięciem niektórych ważnych aspektów lub z poważnymi nieścisłościami

51-60

niedostateczny

(2)

brak osiągnięcia zakładanych efek-tów kształcenia

≤ 50

§9

Inne

(jeżeli specyfika przedmiotu wymaga zamieszczenia w regulaminie dodatkowych informacji proszę zapisanie ich w kolejnych punktach regulaminu)

Wymagane umiejętności na egzaminie praktycznym

 1. badanie fizykalne pacjenta, w tym badanie palpacyjne jamy brzusznej, badanie palpacyjne  piersi i badanie per rectum.
 2. interpretacja wyników badań laboratoryjnych.
 3. Założenie opatrunków unieruchamiających w urazach kończyn i kręgosłupa (szyny, opatrunki gipsowe).
 4. rozpoznanie na podstawie radiogramów złamań kości, niedrożności przewodu pokarmowego, perforacji przewodu pokarmowego, odmy opłucnowej.
 5. przygotowanie chirurga (chirurgiczne mycie rąk) i pola operacyjnego.
 6. procedury manualne, takie jak: zmiana opatrunku, opracowanie rany i jej zeszycie, usuwanie szwów, cewnikowanie pęcherza moczowego, założenie sondy dożołądkowej.
Harmonogram zajęć z chirurgii ogólnej i onkologii

semestr letni 2016/2017

 

Grupa

Asystent prowadzący

Poniedziałek

800 - 930

Kl 5

Dr Tomasz Błaszkowski

Kl 6

Dr Rafał Różewicz

Kl 7

Dr Mariusz Chmielak

Wtorek

800 - 930

Kl 8

Dr Rafał Różewicz

Kl 9

Dr Karol Jezierski

Kl 10

Dr Mariusz Chmielak

Środa

800 - 930

Kl 11

Dr Karol Jezierski

Kl 12

Dr Tomasz Błaszkowski

Kl 13

Dr Rafał Różewicz

Czwartek

800 - 845

Wykład – stara sala wykładowa Pomorzany

Piątek

800 - 930

Kl 1

Dr Tomasz Błaszkowski

Kl 2

Dr Karol Jezierski

Kl 3

Dr Mariusz Chmielak

Kl 4

Dr Rafał Różewicz


TEMATY ĆWICZEŃ

 • Urazy – 
 1. Urazy czaszkowo-mózgowe.
 2. Obrażenia wielonarządowe i mnogie
 3. Obrażenia urazowe klatki piersiowej
 4. Obrażenia narządów jamy brzusznej 
 5. Urazy kończyn górnych, dolnych i miednicy
 • Oparzenie, odmrożenie -
 • Rany. Techniki małych zabiegów
 • Przepukliny brzuszne -
 • Ostre schorzenie jamy brzusznej
 • Chirurgia przełyku i żołądka
 • Ćwiczenia praktyczne
 • Chirurgia wątroby, dróg żółciowych i trzustki
 • Chirurgia jelita grubego i odbytu
 • Choroby tętnic obwodowych
 • Żylaki kończyn dolnych. Zakrzepica żylna
 • Choroby piersi
 • Chirurgia tarczycy

V ROK

WYDZIAŁ LEKARSKi

rok akademicki 2016/2017


Harmonogram zajęć z chirurgii onkologicznej dla V roku

grupa  C

02.10 - 30.10.2017

Seminaria 02 i 04.10.2017

Podgrupa

27.11.2017

28.11.2017

29.11.2017

 

3

Tariq Al-Amawi

Marcin Kwietniak

Marek Strusiński

 
 

30.11.2017

01.12.2017

04.12.2017

 

4

Piotr Wojtasik

Tariq Al-Amawi

Tomasz Michalak

 
 

05.12.2017

06.12.2017

07.12.2017

 

5

Marcin Kwietniak

Piotr Wojtasik

Mirosław Halczak

 
 

08.12.2017

11.12.2017

12.12.2017

 

6

Mirosław Halczak

Tariq Al-Amawi

Piotr Wojtasik

 
 

13.12.2017

14.12.2017

15.12.2017

 

1

Tariq Al-Amawi

Piotr Wojtasik

Mirosław Halczak

 
 
 
 
 
 

18.12.2016

19.12.2016

20.12.2016

 

2

Mirosław Halczak

Piotr Wojtasik

Marcin Kwietniak

 

VI ROK

WYDZIAŁ LEKARSKi

rok akademicki 2017/2018


Harmonogram zajęć z chirurgii ogólnej dla VI roku

grupa E, F

Grupa F

Osoby prowadzące:

 1. Prof. J. Kladny
 2. T. Al-Amawi
 3. M. Strusiński
 4.    

  31.10. 2017

  02.11.2017

  03.11. 2017

  06.11.2017

  07.11.2017

  08.11.2017

  09.11.2017

  13.11.2017

  14.11.2017

  15.11.2017

    

  Katarzyna

  Skiepko

  Blok oper

  Poradnia

  Oddział

    

  Angelika

  Owsianka

  F IV

   

  Anna

  Sawicka

  Poradnia

  Blok oper

  Poradnia

    

  Ewa

  Kostrzeba

    

  Przemysław

  Podhajski

  Oddział

  Oddział

  Blok oper

    

  Katarzyna

  Struszczyk Pychyńska

Grupa E

Osoby prowadzące:

 1. Prof. J. Kladny
 2. M. Halczak
 3. T. Michalak
 4.    

  16.11. 2017

  17.11. 2017

  20.11. 2017

  21.11.2017

  22.11.2017

  23.11.2017

  24.11.2017

  27.11.2017

  28.11.2017

  29.11.2017

    

  Aneta

  Markiewicz

  Oddział

  Blok oper

  Poradnia

    

  Monika

  Hornung

  E II

   

  Alicja

  Jackowiak

  Poradnia

  Oddział

  Blok oper

    

  Arletta

  Kozłowska

    

  Maciej

  Iwanicki

  Blok oper

  Poradnia

  Oddział

    

  Łukasz

  Koberling

Chirurgia dla II roku kierunek: Biotechnologia medyczna w roku ak. 2016/2017

CNTM  ul. Unii Lubelskiej 1

sala nr 19

poniedziałek godz. 1345 - 1515

Data

Temat

Prowadzący

20.02.2017

Nowe  techniki i technologie w chirurgii

K. Jezierski

27.02.2017

Ostre schorzenia jamy brzusznej

R. Różewicz

06.03.2017

Chirurgia  naczyń obwodowych (choroby żył)

T. Błaszkowski

13.03.2017

Chirurgia  naczyń obwodowych (choroby tętnic)

R. Różewicz

20.03.2017

Urazy  wielonarządowe

M. Kwietniak

27.03.2017

Chirurgia laparoskopowa

M. Halczak

03.04.2017

Powikłania w chirurgii

P. Wojtasik

10.04.2017

Żywienie do- i pozajelitowe

K. Jezierski

24.04.2017

Chirurgia raka piersi

T. Al-Amawi

08.05.2017

Chirurgia w podeszłym wieku

T. Błaszkowski

Powrót
do góry