Menu boczne

Treść strony

Klinika Położnictwa i Ginekologii

Adres Kliniki:

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2

Al. Powstańców Wlkp. 72

70-111 Szczecin

Kierownik Kliniki:

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Torbé

Sekretariat Kliniki:

Krystyna Czarnecka

Paulina Lorenc

Budynek A SPSK-2; IV piętro; pokój 515

Tel./fax: +48 91 466 13 50

e-mail: kpgn@pum.edu.pl

Kadra Kliniki:

Pracownicy PUM:

Kierownik Kliniki Położnictwa i Ginekologii PUM

prof. dr hab. n. med. Andrzej Torbé

Adiunkci

dr n. med. Rafał Rzepka

dr n. med. Sebastian Kwiatkowski

Asystenci

dr n. med. Wioletta Mikołajek-Bedner

dr n. med. Aleksandra Rajewska

Doktoranci

lek. Joanna Lebdowicz

lek. Michał Michalczyk

 

Pracownicy SPSK-2:

prof. dr hab. n. med. Andrzej Torbé

dr n. med. Rafał Rzepka (Lekarz Kierujący Kliniką Położnictwa i Ginekologii)

dr n. med. Sebastian Kwiatkowski (Z-ca Lekarza Kierującego Kliniką Położnictwa i Ginekologii)

dr hab. n. med. Olimpia Sipak-Szmigiel

lek. Yousef Al Heib

dr n. med. Karina Engel

dr n. med. Antoni Głaz

dr n. med. Krystyna Lange-Konior

dr n. med. Wioletta Mikołajek-Bedner

dr n. med. Aleksandra Rajewska

dr n. med. Małgorzata Sokołowska

dr n. med. Sławomir Świderski

dr n. med. Dariusz Żebiełowicz

lek. Wioletta Konstanty-Kurkiewicz

lek. Michał Michalczyk

lek. Joanna Lebdowicz

Rezydenci:

lek. Agata Bartosik-Sławińska

lek. Magdalena Bednarek-Jędrzejek

lek. Joanna Ksel-Hryciów

lek. Oliwia Marcinkiewicz-Ziomek

lek. Anna Moskalonek

lek. Olga Motyl

lek. Karolina Nurek

lek. Marta Celewicz

lek. Edyta Zdunek

Działalność dydaktyczno-wychowawcza:

 1. Kształcenie Studentów V i VI roku Kierunku Lekarskiego w zakresie położnictwa;
 2. Kształcenie Studentów II roku Kierunku Stomatologii w zakresie położnictwa;
 3. Kształcenie Studentów II roku Kierunku Ratownictwo Medyczne Wydziału Nauk o Zdrowiu;
 4. Kształcenie Studentów II roku II stopnia Kierunku Dietetyka Wydziału Nauk o Zdrowiu;
 5. Kształcenie podyplomowe lekarzy stażystów;
 6. Kształcenie lekarzy rezydentów specjalizujących się w zakresie położnictwa i ginekologii;
 7. Prowadzenie kursów dla lekarzy specjalizujących się w zakresie położnictwa i ginekologii.

Działalność naukowo-badawcza:

Zasadnicza problematyka naukowa

 1. Patogeneza porodu przedwczesnego.
 2. Patogeneza chorób niedokrwiennych łożyska.
 3. Diagnostyka prenatalna z wykorzystaniem metod biofizycznych i biochemicznych.

Tematyka aktualnie prowadzonych badań

 1. Ocena układu krążenia u kobiet ciężarnych z nadciśnieniem tętniczym.
 2. Wczesna predykcja preeklamsji i innych chorób niedokrwiennych łożyska.
 3. Przewlekły stan zapalny w patogenezie porodu przedwczesnego.

Najbliższe plany naukowo-badawcze

 1. Rozwój diagnostyki prenatalnej.
 2. Wczesna predykcja schorzeń prowadzących do porodu przedwczesnego.
 3. Techniki endoskopowe w leczeniu guzów przydatków u ciężarnych.
 4. Problemy zaburzeń statyki narządu rodnego jako nowe wyzwanie dla współczesnej ginekologii.
 5. Minimalizacja zakresu operacji u pacjentek z łagodnymi schorzeniami narządu rodnego.

Działalność medyczno-usługowa:

 1. Liczba łóżek: 44.
 2. Ścisła specjalność:
 • perinatologia i diagnostyka prenatalna;
 • chirurgia ginekologiczna i techniki endoskopowe;
 • uroginekologia;
 • diagnostyka endokrynologiczna.

Poradnie przykliniczne:

Poradnia Przykliniczna Kliniki Położnictwa i Ginekologii:

godziny przyjęć: 8.00 – 18.00;

 • rejestracja tel.: +48 91 466 13 62;
 • lokalizacja: Budynek 20 SPSK-2.

Poradnia Badań Prenatalnych:

 • godziny przyjęć: 8.00 – 18.00;
 • rejestracja tel.: +48 91 466 14 65;
 • lokalizacja: Budynek 20 SPSK-2.

Sprawy studenckie:

Tematy seminariów z położnictwa dla V roku wydziału lekarskiego:

 1. 1.      FIZJOLOGIA CIĄŻY. (Zapłodnienie i rozwój zarodka: komórki płciowe, przebieg zapłodnienia, koniugacja, rozwój zygoty, zagnieżdżenie, powstawanie doczesnej i rozwój łożyska. Rozwój zarodka, błon płodowych i pępowiny. Zmiany ogólnoustrojowe w organizmie ciężarne: adaptacja układu krążenia do ciąży, zmiany w układzie krwiotwórczym oraz krwi obwodowej. Zmiany w układzie oddechowym. Zmiany w układzie moczowym i pokarmowym w ciąży. Endokrynologia ciąży – adaptacja układu dokrewnego do ciąży. Opieka zdrowotna nad kobietą ciężarną: standardy opieki perinatalnej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w ciąży o przebiegu prawidłowym.)

 

 1. 2.      PORÓD FIZJOLOGICZNY. (Anatomia miednicy prawidłowej: wymiary zewnętrzne i wewnętrzne miednicy. Wchód, próżnia, cieśń wychód miednicy. Miednica patologiczna. Czynnościowy podział macicy. Mechanizmy inicjacji porodu. Czynność skurczowa macicy. Badanie zewnętrzne i wewnętrzne rodzącej. Położenie, ułożenie i ustawienie płodu. Mechanizm porodu fizjologicznego. Okresy porodu. Krzywa Fridmana. Prowadzenie porodu. Poród aktywny, poród naturalny. Analgezja w czasie porodu.)
 1. 3.      FIZJOLOGIA I PATOLOGIA OKRESU POŁOGOWEGO. LEKI A CIĄŻA. (Czas trwania połogu. Procesy zachodzące w połogu – cofanie się zmian miejscowych i ogólnoustrojowych związanych z ciążą i porodem.. Inwolucja macicy. Rany poporodowe – rodzaje, zaopatrywanie i gojenie. Laktacja. Okres laktacji a rozrodcze funkcje gonad. Zalety i wady karmienia naturalnego. Patologia okresu połogowego: zakażenia połogowe, wczesne i późne krwawienia połogowe, choroba zakrzepowo – zatorowa, standardy profilaktyki przeciwzakrzepowej w ciąży i połogu, zapalenie gruczołu piersiowego. Zaburzenia psychiatryczne w okresie połogu. Leki a ciążą: farmakokinetyka leków w czasie ciąży. Mechanizmy transportu leków. Klasyfikacja działania leków na płód. Farmakoterapia w ciąży: nadciśnienia, porodu przedwczesnego, nadczynności tarczycy, poronienia zagrażającego, ZUM, antybiotykoterapia w ciąży.)
 1. 4.      METODY DIAGNOSTYCZNE W POŁOŻNICTWIE. (Ocena aktywności ruchowej płodu, osłuchiwanie czynności serca płodu, kardiotokografia, NST, OCT. Metody oceny stanu płodu w czasie porodu, amnioskopia, standardy EFM w czasie porodu, pulsoksymetria, elektrokardiografia, FBS. Ultrasonografia w czasie ciąży. Standardy PTG nt. ultrasonografii w czasie ciąży. Profil biofizyczny płodu. Monitorowanie stanu płodu oraz rozwoju ciąży w oparciu o ultrasonografię metodą Dopplera.)
 1. 5.      FIZJOLOGIA PŁYNU OWODNIOWEGO. IUGR. (Źródło płynu owodniowego. Funkcja płynu owodniowego. Homeostaza płynu owodniowego. Zmiany objętości płynu owodniowego w ciąży. Diagnostyka objętości płynu owodniowego – AFI, MVP. Małowodzie: przyczyny, diagnostyka, postępowanie. Rola amnioinfuzji we współczesnym położnictwie. Rodzaje amnioinfuzji. Amnioinfuzja w świetle EBM. Wielowodzie przyczyny, diagnostyka, postępowanie. Rola amnioredukcji we współczesnym położnictwie. Amnioredukcja w świetle EBM.IUGR: definicja, etiologia, rozpoznanie, postępowanie. Zakażenia perinatalne: profilaktyka infekcji GBS. TORCH, HIV, WZW, HSV.)

 

 1. 6.      POWIKŁANIA WCZESNEJ CIĄŻY. CIĄŻA WIELOPŁODOWA.(Poronienie: przyczyny, mechanizm i przebieg, rozpoznanie różnicowe i czynniki rokownicze. Poronienia nawykowe. Zespół antyfosfolipidowy. Rozrosty i nowotwory trofoblastu: klasyfikacja, diagnostyka i leczenie. Ciąża wielopłodowa: definicja, podział, rozpoznanie. Kosmówkowość, owodniowość, standardy prowadzenia ciąży wielopłodowej. TTTS, TRAP – metody diagnostyki i leczenia. Vanishing twin syndrome, foetus maceratus, foetus papiraceus. Poród w ciąży mnogiej.)                 
 1. 7.      PORÓD PRZEDWCZESNY. pPROM.(Definicja. Częstość występowania. Etiopatogeneza, czynniki ryzyka. Znaczenie zakażeń w patogenezie porodu przedwczesnego. Standardy PTG w zakresie diagnostyki i leczenia porodu przedwcześnie zagrażającego. Leczenie tokolityczne. Stymulacja dojrzałości płuc płodu. Sterydoterapia w wybranych powikłaniach ciąży (IUGR, PIH, preeclampsia, GDM). Przedwczesne pęknięcie błon płodowych w ciąży niedonoszonej. Rozpoznanie, różnicowanie, sposoby postępowania.Niewydolność cieśniowo – szyjkowa. Diagnostyka, rozpoznanie, postępowanie. Szew szyjkowy w świetle EBM.)

 

 

Tematy seminariów z położnictwa dla VI  roku wydziału lekarskiego:

 1. 1.      PORÓD PATOLOGICZNY. (Definicja porodu patologicznego. Ewolucja wskazań do cięcia cesarskiego. Przypomnienie budowy kanału rodnego, budowy przedmiotu porodu, mechanizmu porodu fizjologicznego. Nieprawidłowa budowa kanału rodnego. Pierwotne i wtórne osłabienie czynności skurczowej macicy – przyczyny, leczenie. Nieprawidłowe ułożenia i położenia płodu. Niskie poprzeczne stanie główki, wysokie proste stanie główki, asynklityzm przedni i tylny. Typy ułożeń odgięciowych. Poród drogami natury w położeniu miednicowym – przeciwwskazania, warunki, powikłania, odmiany położeń miednicowych. Mechanizm porodu w położeniu miednicowym. Operacje i zabiegi położnicze – wskazania przeciwwskazania, warunki. Rola obrotów położniczych we współczesnym położnictwie. Cięcie cesarskie we współczesnym położnictwie. Dystocja barkowa, dystocja szyjkowa – zapobieganie, rozpoznanie, leczenie.)
 1. 2.      KRWAWIENIA II POŁOWY CIĄŻY. (Łożysko przodujące: definicja, częstość występowania, etiopatogeneza. Rozpoznanie, różnicowanie, postępowanie. Powikłania łożyska przodującego. Łożysko wrośnięte, przyrośnięte, przerośnięte. Przedwczesne odklejenie łożyska prawidłowo usadowionego: definicja, częstość występowania, etiopatogeneza. Rozpoznanie, różnicowanie, postępowanie. Typy kliniczne przedwczesnego odklejenia łożyska. Inne przyczyny krwawień w II połowie ciąży. Krwotoki III okresu porodu. Atonia macicy: definicja, czynniki sprzyjające, rozpoznanie, leczenie. Standardy postępowania w krwotokach poporodowych. Pęknięcie macicy: definicja, czynniki ryzyka, diagnostyka, postępowanie. Naczynia przodujące, przodowanie i wypadnięcie pępowiny: definicja, czynniki ryzyka, diagnostyka, postępowanie.Małopłytkowość i koagulopatie w położnictwie. Nabyte i wrodzone zaburzenia hemostazy. Typy małopłytkowosci ciężarnych, diagnostyka, postępowanie. Fizjologia układu hemostazy w ciąży. Zespół rozsianego wykrzepiania śródnaczyniowego.)
 1. 3.      CHOROBY SERCA I DUŻYCH NACZYŃ W CIĄŻY. (Niedokrwistości w ciąży: typy niedokrwistości u ciężarnych. Gospodarka żelazowa w organizmie ciężarnej. Diagnostyka niedoboru żelaza, profilaktyka i leczenie niedokrwistości z niedoboru żelaza. Powikłania ciąży jako wynik niedokrwistości ciężarnych. Choroby układu krążenia w ciąży. Zmiany adaptacyjne układu krążenia ciężarnej. Ciążą u pacjentki z wrodzonymi i nabytymi wadami serca. Ciąża a choroba niedokrwienna serca. Ciąża po operacjach kardiochirurgicznych. Profilaktyka przeciwzakrzepowa. Objawy kliniczne zaburzeń funkcji układu krążenia u ciężarnych. Postępowanie położnicze u ciężarnych z chorobą serca. Profilaktyka bakteryjnego zapalenia wsierdzia. Wskazania do operacyjnego zakończenia ciąży u ciężarnej z chorobą serca.)    
 1. 4.      DIAGNOSTYKA I TERAPIA PŁODU. (Płód jako pacjent. Współczesne możliwości diagnostyki i terapii wewnątrzmacicznej. Choroby alloimmunologiczne płodu: konflikt serologiczny, alloimmunologiczna małopłytkowość płodu – diagnostyka i postępowanie. Wady wrodzone płodu – diagnostyka i postępowanie. Echokardiografia płodowa – wskazania. Zaburzenia rytmu serca płodu. Niewydolność układu krążenia płodu. Elektrokardiografia płodowa. Diagnostyka wewnątrzmacicznego stanu płodu.)          
 2. 5.      NADCIŚNIENIE INDUKOWANE CIĄŻĄ. CHOROBY NEREK I WĄTROBY W CIĄŻY. (Klasyfikacja nadciśnienia w ciąży. Kryteria rozpoznania. Etiopatogeneza NIC. Leczenie farmakologiczne i postępowanie położnicze w ciąży powikłanej NIC. Powikłania NIC – zespół HELLP, rzucawka. Choroby układu moczowego w ciąży. Zakażenia układu moczowego w ciąży. Ostre i przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek, zespół nerczycowy. Kamica dróg moczowych. Niewydolność nerek w ciąży. Ciąża po przeszczepie nerek. Choroby wątroby i dróg żółciowych w ciąży. Ostre ciążowe stłuszczenie wątroby, cholestaza ciężarnych, kamica dróg żółciowych.)

 

 1. 6.      ZABURZENIA ENDOKRYNOLOGICZNE W CIĄŻY. (Cukrzyca w ciąży. Gospodarka węglowodanowa w ciąży. Cukrzyca przedciążowa. Cukrzyca ciężarnych. Definicje, kryteria rozpoznania, postępowanie. Standardy postępowanie w czasie ciąży, porodu i połogu u pacjentek z cukrzycą. Badania skryningowe. Kryteria wyrównania cukrzycy w ciąży. Przeciwwskazania do zajścia w ciążę u pacjentek chorych na cukrzycę. Przygotowanie chorej do koncepcji. Powikłania ciąży w przebiegu cukrzycy. Zaburzenia funkcji gruczołu tarczowego w ciąży. Diagnostyka budowy i funkcji gruczołu tarczowego w ciąży. Nadczynność tarczycy w ciąży i w połogu. Leczenie nadczynności tarczycy w ciąży. Przełom tyreotoksyczny – diagnostyka, postępowanie. Niedoczynność tarczycy w ciąży. Przyczyny, diagnostyka postępowanie. Mikrochimeryzm matczyno – płodowy jako czynnik  etiopatogenetyczny chorób autoimmunologicznych kobiet.)

 

 1. 7.      DIAGNOSTYKA PRENATALNA ORAZ ZAGADNIENIA ETYCZNE I PRAWNE WE WSPÓŁCZESNYM POŁOŻNICTWIE. (Standardy FMF diagnostyki prenatalnej. Biochemiczne i biofizyczne metody szacowania ryzyka zaburzeń genetycznych płodu. Test podwójny, test potrójny, test zintegrowany. Nowe ultrasonograficzne markery zaburzeń chromosomalnych płodu. Diagnostyka biochemiczna a ciąża mnoga. Rozwój perinatologii a światopogląd.)

 

REGULAMIN WEWNĘTRZNY ZAJĘĆ Z ZAKRESU POŁOŻNICTWA

DLA STUDENTÓW V I VI ROKU WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

ROK AKADEMICKI 2016/2017

(obowiązuje od 01 października 2016 roku)

 1. I.                   CELE KSZTAŁCENIA

Podstawowym celem kształcenia jest zapoznanie studentów z fizjologią cyklu miesiączkowego, zmianami hormonalnymi w poszczególnych okresach życia kobiety, zmianami fizjologicznymi w organizmie kobiety ciężarnej, przebiegiem niepowikłanej i powikłanej ciąży oraz porodu, standardami opieki peri-natalnej, metodami nadzoru nad stanem płodu, a także zmianami połogowymi i patologią połogu.

 1. II.                REGULAMIN ZAJĘĆ
 1. Zajęcia każdej grupy studentów odbywają się w Klinice w formie siedmiodniowego bloku.
 2. Ćwiczenia w sześcioosobowych podgrupach odbywają się zgodnie z harmonogramem w oddziałach Kliniki (Blok Porodowy, Oddział Patologii Ciąży, Oddział Połogowy, Oddział Ginekologiczno-Położniczy) oraz w Przychodniach Przyklinicznych. Zmiana zespołu na oddziałach następuje codziennie. Harmonogram zajęć w kolejnym dniu bloku przedstawiany jest codziennie rano przed wizytą na oddziałach.
 3. Zajęcia trwają od 8.30 do 13.40 i obejmują udział w wizycie lekarskiej, ćwiczenia na oddziałach oraz seminarium.
 4. Obowiązuje odbycie jednego dyżuru ośmiogodzinnego (od 14.00 do 22.00 lub w dni wolne od zajęć od 8.30 do 16.30).
 5. Wszystkich studentów obowiązuje noszenie własnego obuwia szpitalnego oraz czystej odzieży zmiennej, umożliwiającej wejście na Blok Porodowy i Blok Operacyjny oraz identyfikatorów. Studentów obowiązuje schludny wygląd; długie włosy powinny być spięte.
 6. Obowiązuje obecność na wszystkich ćwiczeniach i seminariach. W przypadku jednej usprawiedliwionej nieobecności obowiązuje odrobienie ćwiczeń w formie ośmiogodzinnego dyżuru oraz zaliczenie tematu teoretycznego omawianego w opuszczonym dniu u asystenta prowadzącego seminarium. Usprawiedliwienia nieobecności powinny być złożone na piśmie u asystenta dydaktycznego Kliniki. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej lub większej liczby nieobecności usprawiedliwionych obowiązuje odrobienie bloku ćwiczeniowego w całości z inną grupą studentów lub w innym terminie ustalonym przez Kierownika Kliniki za zgodą Dziekana.
 7. Obowiązuje codzienne przygotowanie teoretyczne do aktualnego tematu seminarium. Kolejność poszczególnych tematów zostanie podana w pierwszym dniu bloku. Brak przygotowania do zajęć powoduje konieczność zaliczenia tematu u asystenta prowadzącego dane seminarium.
 8. Niewłaściwe zachowanie studenta w czasie trwania bloku może spowodować wykluczenie go z dalszych zajęć i konieczność powtórzenia bloku w całości.
 9. Zaliczenie końcowe bloku odbywać się będzie w formie testu, a warunkiem przystąpienia do niego jest obecność na wszystkich ćwiczeniach i seminariach oraz odrobienie ewentualnej usprawiedliwionej nieobecności.
 10. W przypadku dwukrotnego niezaliczenia końcowego bloku u wyznaczonych asystentów Kliniki, kolejne zaliczenie składane będzie u Kierownika Kliniki po uprzednim uzgodnieniu terminu, nie później niż siedem dni od zakończenia bloku.
 11. W celu uzyskania potwierdzenia zaliczenia bloku należy złożyć w sekretariacie Kliniki Kartę Okresowych Osiągnięć Studenta wraz z poświadczeniem odbycia obowiązkowego dyżuru.
 12. Egzamin testowy z położnictwa i ginekologii odbędzie się po zakończeniu zajęć na VI roku studiów zgodnie z regulaminem egzaminu.
 13. W trakcie zaliczenia i egzaminu niedozwolone jest posiadanie jakichkolwiek urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się na odległość.
 14. Odpowiedzialni za organizację procesu dydaktycznego: dr n. med. Wioletta Mikołajek-Bedner (adres e-mail: wioletta.bedner@wp.pl)  w Klinice Położnictwa i Ginekologii PUM oraz dr n. med. Maciej Ziętek w Klinice Medycyny Matczyno-Płodowej i Ginekologii PUM.
 15. Obowiązujące podręczniki:

Podstawowy – „Położnictwo i ginekologia” tom I i II pod redakcją  GH Bręborowicza

Uzupełniające – „Ciąża wysokiego ryzyka” pod redakcją  GH Bręborowicza, „Praktyczne położnictwo” po redakcją W. Pschyrembel i J. Dudenhausen,  „Ćwiczenia położnicze” M. Troszyński.

REGULAMIN WEWNĘTRZNY ZAJĘĆ Z ZAKRESU FIZJOLOGII CIĄŻY DLA STUDENTÓW II  ROKU

WYDZIAŁU LEKARSKO-STOMATOLOGICZNEGO

KIERUNKU LEKARSKO-DENTYSTYCZNEGO

(OBOWIĄZUJE OD ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017)

 

 1. I.                   CELE KSZTAŁCENIA

Podstawowym celem kształcenia jest zapoznanie studentów ze zmianami fizjologicznymi w organizmie kobiety ciężarnej, przebiegiem niepowikłanej ciąży oraz porodu, a także zmianami połogowymi.

 1. II.                REGULAMIN ZAJĘĆ
 1. Program nauczania przedmiotu obejmuje czternaście jednogodzinnych seminariów oraz jedną godzinę testu zaliczeniowego.
 1. Zajęcia każdej grupy studentów odbywają się w Klinice w wyznaczonych terminach zgodnie z harmonogramem.
 1. Obowiązuje obecność na wszystkich seminariach. W przypadku jednej usprawiedliwionej nieobecności konieczne jest zaliczenie materiału u asystenta Kliniki.
 1. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej lub większej liczby usprawiedliwionych nieobecności obowiązuje odrobienie zajęć w całości.
 1. Zajęcia kończą się pisemnym sprawdzianem wiadomości podczas jednogodzinnego seminarium zaliczeniowego u adiunkta Kliniki. W trakcie zaliczenia obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania urządzeń elektronicznych umożliwiających porozumiewanie się z innymi osobami na odległość.
 1. W przypadku dwukrotnego niezaliczenia zajęć u adiunkta Kliniki, ostateczne zaliczenie będzie składane u Kierownika Kliniki po uprzednim uzgodnieniu terminu.
 1. Student obowiązany jest pozostawić Kartę Okresowych Osiągnięć Studenta w sekretariacie Kliniki w dniu zaliczenia celem uzyskania podpisu zaliczeniowego.
 1. Osobą odpowiedzialną za organizację procesu dydaktycznego w Klinice Położnictwa i Ginekologii PUM jest dr n. med. Wioletta Mikołajek-Bedner (adres e-mail: wioletta.bedner@wp.pl).
 1. Obowiązujące podręczniki:

¾                "Położnictwo i ginekologia" Bręborowicz GH.

¾                "Praktyczne położnictwo" Psychrembel W. Dudenhausen J."

¾                "Ćwiczenia położnicze" Troszyński M.

 1. III.             TEMATY SEMINARIÓW
 2. Cykl miesiączkowy kobiety. Hormony płciowe. Zmiany hormonalne w poszczególnych okresach życia kobiety. Część I
 3. Cykl miesiączkowy kobiety. Hormony płciowe. Zmiany hormonalne w poszczególnych okresach życia kobiety. Część II
 4. Diagnostyka ciąży (objawy ciążowe, biologiczne, biochemiczne i biofizyczne metody rozpoznania ciąży). Znaczenie wczesnego rozpoznania ciąży.
 5. Najczęstsze powikłania I trymestru ciąży.
 6. Metody monitorowania stanu płodu – kardiotokografia, ultrasonografia, elektrokardiografia płodowa. Część I
 7. Metody monitorowania stanu płodu – kardiotokografia, ultrasonografia, elektrokardiografia płodowa. Część II
 8. Poród fizjologiczny.
 9. Fizjologia połogu.
 10. Fizjologia ciąży.
 11. Opieka przedporodowa nad kobietą ciężarną. Standardy opieki perinatalnej w Polsce.
 12. Wybrane zagadnienia z patologii ciąży: PIH, IUGR, ciąża mnoga. Część I
 13. Wybrane zagadnienia z patologii ciąży: PIH, IUGR, ciąża mnoga. Część II
 14. Diagnostyka prenatalna. Część I
 15. Diagnostyka prenatalna. Część II

Pisemny sprawdzian wiadomości.

THE REGULATION OF CLASSES IN THE DEPARTMENT
OF OBSTETRIC AND GYNECOLOGY FOR MEDICAL FACULTY

 1. Chasses are organizesin seven days block.
 2. Exercises in 4 persons are running in wards of the Department (according to timetable).

¾               Delivery room

¾               Postpartum Ward

¾               Pathology of Pregnancy Ward

¾               Gynaecological Ward

 1. Every day has place a change of the ward.
 2. Classes starts at 8 a.m. and last to 2 p.m.
 3. Time table of classes in the Department of Obstetric and Gynaecology

¾               Classes starts exactly at 8.am. and last till 2 p.m.

¾               8.00 – 8.10 Meeting in the Delivery Room

¾               8.10 – 10.00 Classes in the wards

¾               10.00 - 10.30 Breakfast break

¾               10.30 – 11.45 Classes in the wards

¾               12.00 – 14.00 Seminar

 1. All students have to be present every day. Twelve hours duty must be done and theoretical oral test must be passed if one justified absence occurs. If two justified absences occur all missed classes should be made up with another student’s group. If more then two absences or any unjustified absence occurs the whole block must be repeated.
 2. Every day theoretical knowledge may be checked. Students have to know theoretical problems according to time – table of seminars.
 3. The final test will be the one choice test. To pass the test 66% correct answers is required. Oral test with the Head of the Department will be obligatory if twice failed tests occurred.

 

Themes of seminars for student of VI Year of Medical Faculty

 1. Abnormal labor. Management of abnormal labor. Techniques of operative delivery. Ante partum and postpartum hemorrhages.
 2. Bleeding in second half of pregnancy.
 3. Renal diseases in pregnancy. Urinary tract infections. Drugs and pregnancy.
 4. Hepatobillary diseases in pregnancy. Infections diseases in pregnancy.
 5. Rh isoimmunisation and other immunological disturbances – alloimmunological thrombocytopenia (AIT), antiphospholipid syndrome (APS).
 6. Pregnancy induced hypertension (PIH).
 7. Glucose intolerance and diabetes mellitus in pregnancy. Thyroid diseases in pregnancy.

           

Themes of seminars for student of V Year of Medical Faculty

 1. Maternal-fetal physiology. Menstrual cycle. Maternal physiologic changes associated with pregnancy. Obstetrical care for pregnant women.       
 2. Normal labor. Female pelvic anatomy. Stages of labor. Mechanism of labor. Management of labor. Natural labor. Family labor.
 3. Physiology and pathology of puerperium.
 4. Preterm labor. Diagnosis, etiology and prevention. Management of preterm labor. Preterm premature rupture of fetal membranes.                                                   
 5. Complications of early pregnancy. First trimester bleeding. Abortion. Ectopic pregnancy. Molar pregnancy. Multifetal pregnancy.
 6. Fetal surveillance techniques. Ultrasound diagnostics. Doppler blood flow studies. Fetal lung maturity tests. Biophysical profile.
 7. Intrauterine grow retardation – definition, etiology, management and treatment. Amniotic fluid function. Amniotic fluid testing.

THE REGULATION OF CLASSES IN THE DEPARTMENT

OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY FOR FACULTY OF MEDICINE AND DENTISTRY.

 1. Course in obstetrics consists of 15 hours. Seven seminars include 14 hours of prelections for each dean's groups . One lecture lasts 45 minutes. One extra hour is for written credit. They include material from range of physiology and pathology of pregnancy, labor and also puerperium time.
 1. Theoretical classes (7 seminars) for each group take place in the Department of Obstetrics and Gynecology in the correct term according with the schedule.
 1. All students have to be present at every seminar. If one justified absence occurs the oral test from seminar (with leading teacher) must be passed.
 1. If more then two absences or any unjustified absence occurs the whole block must be repeated.
 1. The final test will be the one choice test. To pass the test 66% correct answers is required. The test lasts 1 hour. Questions include material from range of physiology and pathology of pregnancy, labor and also puerperium time.
 2. Oral test with the Head of the Department will be obligatory if twice failed written tests occurred.
 3. If the written test is passed, all documents for signature of the Head of the Department must be composed in the secretary's office.

Themes of seminars for student of II Year of Faculty of Medicine & Dentistry

 1. Menstrual cycle. Female steroids hormones. Hormonal and endometrial changes in menstrual cycle.
 2. Intrauterine grow retardation – definition, etiology, management and treatment.
 3. Maternal physiologic changes associated with pregnancy.
 4. Diagnostic of pregnancy. Symptoms of pregnancy.
 5. Maneagment of pregnancy - Obstetrical care for pregnant women.
 6. Complications of early pregnancy.
 7. Fetal surveillance techniques. Ultrasound diagnostics.
 8. Fetal surveillance techniques - CTG technics.
 9. Normal labor.
 10. Physiology of puerperium.
 11. Ectopic pregnancy.
 12. Multifetal pregnancy.
 13. Preterm labor. Diagnosis, etiology and prevention.

     

Osoba odpowiedzialna za organizację dydaktyki:

dr n. med. Wioletta Mikołajek-Bedner

Powrót
do góry