Menu boczne

Treść strony

Regulamin

REGULAMIN WEWNĘTRZNY

Zakładu Radiologii Zabiegowej

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

 

 

SPOSÓB PROWADZENIA ZAJĘĆ

§ 1

1.      Podział studentów na grupy, dokonuje dziekan z uwzględnieniem indywidualnych spraw studenckich.

2.      Zajęcia prowadzone są w formie wykładów informacyjnych, ćwiczeń oraz seminariów.

a)      Wykłady prowadzone są na sali wykładowej  z użyciem sprzętu komputerowego oraz rzutnika multimedialnego.

b)      Ćwiczenia prowadzone są przy użyciu sprzętu komputerowego oraz rzutnika multimedialnego; w trakcie ćwiczeń omawia się także i przedstawia konkretne przypadki kliniczne. Ponadto prezentuje się sprzęt diagnostyczny i środki ochrony radiologicznej.

c)      Seminaria prowadzone są przy użyciu sprzętu komputerowego oraz rzutnika multimedialnego; w trakcie zajęć omawia się także i przedstawia poglądowo konkretne przypadki kliniczne.

 

 

 

 

 

WARUNKI ZALICZANIA I ODRABIANIA ZAJĘĆ

 

§ 2

 

 

1.      Obecność studenta na wykładach, seminariach oraz ćwiczeniach jest obowiązkowa.

2.       Student uczestniczący w posiedzeniach organów kolegialnych oraz organów wyborczych funkcjonujących w strukturach Uczelni ma usprawiedliwioną nieobecność w zajęciach odbywających się w czasie trwania posiedzeń, bez konieczności ich odrabiania.

3.       Okresem zaliczeniowym w zależności od kierunku studiów jest rok akademicki lub semestr.

4.      Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na wszystkich zajęciach.

5.     Zaliczenie jest stwierdzeniem uczęszczania na zajęcia oraz uzyskanie pozytywnej oceny potwierdzającej posiadanie wystarczającej wiedzy z zakresu wykładów i ćwiczeń weryfikowanej ustnie.

6.      Student może zaliczyć zajęcia w terminie uzgodnionym z prowadzącym te zajęcia, nie później jednak niż przed najbliższą sesją egzaminacyjną.

7.      Zaliczenia zajęć dokonuje, poprzez złożenie podpisu w indeksie i karcie okresowych osiągnięć studenta nauczyciel akademicki odpowiedzialny za nauczanie danego przedmiotu lub na jego wniosek inna osoba upoważniona przez dziekana.

8.       Kierownik jednostki prowadzącej zajęcia może ustalić dodatkowe sprawdziany (kolokwia) w odniesieniu do studentów, którzy z ważnych, usprawiedliwionych przyczyn nie przystąpili do zaliczenia danego przedmiotu.

9.      Sposób i formę wyrównania zaległości powstałych wskutek usprawiedliwionej nieobecności studenta na zajęciach określa kierownik jednostki dydaktycznej  w formie: konsultacji, udziału w zajęciach z inną grupą lub w formie uczestniczenia w dyżurze na oddziale klinicznym pod nadzorem osoby prowadzącej zajęcia, w ramach obowiązującego rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych.

10.   W sprawach dotyczących zaliczeń studentowi przysługuje prawo odwołania się w ciągu trzech dni od podania do jego wiadomości wyników zaliczenia. Odwołanie wnosi się do kierownika odpowiedniej jednostki dydaktycznej prowadzącej zajęcia, który może zarządzić komisyjne sprawdzenie wiadomości lub umiejętności studenta. Decyzja w tej sprawie powinna być podjęta w ciągu tygodnia od momentu złożenia wniosku.

 

 

 

WYKAZ OBOWIĄZKOWYCH I ZALECANYCH PODRĘCZNIKÓW

§ 3

     Obowiązkowe

1.      Zgliczyński S.L.: Radiologia

2.      Leszczyński S.: Radiologia

Zalecane

3.      Walecki J, Pruszyński B.: Leksykon Radiologii

4.      Brant W. E.:  Podstawy diagnostyki radiologicznej

5.      Waldman D.L. Patel N.C. Saad W.E.: Sekrety Radiologii Interwencyjnej

 

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA

§4

Student ma prawo do :

1.      Rozwijania swoich zainteresowań naukowych oraz do korzystania w tym celu              z pomieszczeń, urządzeń oraz pomocy nauczycieli akademickich.

2.      Zrzeszania się w kole naukowym oraz uczestniczenia w pracach rozwojowych              i naukowych realizowanych w Zakładzie Radiologii Zabiegowej.

Student jest zobowiązany do :

1.      Zdobywania wiedzy i umiejętności w celu przygotowania się do pracy dla dobra człowieka i jego zdrowia.

2.      Aktywnego udziału w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie                   z Regulaminem.

3.      Przedłożenia w terminie Kierownikowi Jednostki  indeksu i karty osiągnięć okresowych studenta, w  celu wpisania zaliczenia przedmiotu.

4.      Zachowania w tajemnicy informacji o pacjencie nabytych w czasie studiów.

5.      Nienagannego zachowania się, współżycia koleżeńskiego i dbania o dobre imię Uczelni.

6.      Poszanowania mienia Uczelni.

7.      Przestrzegania zasad etyki i deontologii.

 

 

Powrót
do góry