Menu boczne

Treść strony

Psychiatria dla studentów WNOZ PAM na kierunku Pielęgniarstwo studia I stopnia, III rok stacjonarne

REGULAMIN

Zajęć z psychiatrii dla studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiej Akademii Medycznej na kierunku Pielęgniarstwo studia I stopnia, III rok stacjonarne, w roku akademickim 2009/2010

Rodzaje zajęć:

- Wykłady 8 h

- Seminaria 8 h

- Ćwiczenia 6 h

Zajęcia odbywają się w miejscu i godzinach ustalonych przez Dziekanat.

Tematyka zajęć i wymagania programowe znajdują się na stronie internetowej Katedry i Klinki Psychiatrii PAM .

Student zobowiązany jest zapoznać się wcześniej z tematyką przewidzianą w poszczególnym dniu zajęć korzystając z podręczników i innego piśmiennictwa, wyszczególnionego na ww. stronie internetowej.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W uzasadnionych życiowo, usprawiedliwionych przypadkach student może odrobić zajęcia po uzgodnieniu z adiunktem ds. dydaktyki. Zajęcia muszą być odrobione w przeciągu 30 dni od ustania przyczyny nieobecności.

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich zajęć oraz uzyskanie końcowego zaliczenia i pozytywnego wyniku egzaminu modułowego. Student ma prawo jednorazowego poprawiania zaliczenia oraz poprawiania egzaminu w razie uzyskania negatywnej oceny.

W roku akademickim 2009/2010 zajęcia w Katedrze i Klinice Psychiatrii koordynuje adiunkt ds. dydaktyki dr n. med. Jolanta Kucharska-Mazur.


Kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii

Prof. dr hab. Jerzy Samochowiec


Pomorska Akademia Medyczna

Wydział Nauk o Zdrowiu

Katedra Psychiatrii

ul. Broniewskiego 26

71-460 Szczecin

  1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Nauk o Zdrowiu PAM
  2. Nazwa kierunku: III rok pielęgniarstwa, studia I st. stacjonarne Wydziału Nauk o Zdrowiu
  3. Nazwa przedmiotu: Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
  4. Przedmioty wprowadzające: Psychologia
  5. Rodzaje zajęć:

- Wykłady 8 h

- Seminaria 8 h

- Ćwiczenia 6 h

6. Liczba punktów ECTS:

7. Założenia i cele przedmiotu:

Celem zajęć z psychiatrii i pielęgniarstwa psychiatrycznego jest nauka:

- Obserwacji, rozpoznawania i opisywania objawów psychopatologicznych

- Oceny stanu psychicznego chorego, próby postawienia rozpoznania wstępnego

- Nawiązywania kontaktu terapeutycznego z chorym

- Wypełniania dokumentacji psychiatrycznej

- Rozpoznawania stanów ostrych w psychiatrii

- Zasad stosowania przymusu bezpośredniego

- Praw pacjenta

- Współpracy w zespole terapeutycznym oraz z rodziną chorego

8. Metody dydaktyczne:

Wykłady i seminaria,  prowadzone są przy użyciu sprzętu komputerowego oraz rzutnika multimedialnego (prezentacja multimedialna); ćwiczenia; dyskusja.

9. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

- uzyskanie zaliczenia przedmiotu u prowadzącego zajęcia z psychiatrii

- zdanie egzaminu modułowego (psychiatria, pielęgniarstwo psychiatryczne), w formie testowej.

10. Treści programowe:

I. Tematy wykładów:

1. Schizofrenia (2h):

Epidemiologia i etiologia schizofrenii

Rys historyczny pojęcia

Różnorodność obrazu klinicznego i przebiegu choroby

Ogólne zasady postępowania z chorymi na schizofrenię oraz metody leczenia

Schizofrenia paranoidalna

Schizofrenia hebefreniczna

Schizofrenia katatoniczna

Schizofrenia niezróżnicowana

Depresja poschizofreniczna

Schizofrenia rezydualna

Schizofrenia prosta

Zaburzenia schizotypowe

2. Choroby afektywne (1 h):

Epidemiologia i etiologia chorób afektywnych

Trudności diagnostyczne zaburzeń nastroju (depresja maskowana) psychotyczne zaburzenia nastroju, otępienie rzekome

Egzogenne zaburzenia nastroju (podłoże neurologiczne, polekowe, działanie środków psychoaktywnych, endokrynne)

Rozpoznawanie zespołów depresyjnych

Epizod depresyjny

Zaburzenia depresyjne nawracające

Dystymia

Epizod maniakalny

Rozpoznawanie zespołów maniakalnych

Choroba afektywna dwubiegunowa

Cyklotymia

3. Zagadnienia prawne w psychiatrii (1 h):

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

Prawa pacjenta

Ubezwłasnowolnienie częściowe i całkowite

Pojecie poczytalności

4. Organiczne zaburzenia psychiczne (1 h):

Jednostki chorobowe przebiegające z otępieniem, zespół amnestyczny

Zaburzenia świadomości

Organiczne zaburzenia osobowości

Objawy psychopatologiczne zespołu psychoorganicznego

Zaburzenia funkcji poznawczych w otępieniach - stopnie otępienia

Obraz kliniczny otępienia typu Alzheimera i naczyniowego

Jednostki chorobowe przebiegające z otępieniem

Cechy różnicujące depresję i otępienie, majaczenie i otępienie

Zaburzenia psychiczne w wieku podeszłym

Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną (halucynoza, zaburzenia nastroju, lękowe)

5. Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (1h):

Lęk patologiczny i lęk fizjologiczny

Epidemiologia i etiologia zaburzeń

Zaburzenia psychosomatyczne

Formy terapii zaburzeń lękowych

6. Zaburzenia związane z używaniem substancji psychoaktywnych (2 h):

Uzależnienie od opioidów i leczenie metadonem

Uzależnienie od środków psychostymulujących i psychoza poamfetaminowa

Uzależnienie od kannabinoli

Uzależnienie od środków halucynogennych

Uzależnienie od benzodiazepin

Powikłania używania substancji wziewnych

II. Tematy seminariów:

1. Inne niż schizofrenia zaburzenia psychotyczne ( 1 h):

Uporczywe zaburzenia urojeniowe

Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne

Indukowane zaburzenia urojeniowe

Zaburzenia schizoafektywne

2. Zespół zależności alkoholowej (1 h)

Alkoholizm - kryteria rozpoznawcze

Fazy rozwoju uzależniania od alkoholu

Szkody psychiczne i somatyczne alkoholizmu

Metody terapii

3. Stany ostre w psychiatrii (1 h)

Zaburzenia świadomości

Samobójstwa

Postępowanie z pacjentem pobudzonym i agresywnym

Stosowanie przymusu bezpośredniego

Przyjęcie pacjenta do szpitala psychiatrycznego bez zgody

Ostra śmiertelna katatonia

Ostry zespół poneuroleptyczny

4. Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (1 h)

Omówienie jednostek chorobowych:

Zespół lęku uogólnionego, agorafobia i napady paniki, lęk fobiczny, zespół natręctw i zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)

Zaburzenia adaptacyjne, PTSD

5. Zaburzenia osobowości (2h)

Temperament i charakter

Zaburzenia osobowości paranoiczna, schizoidalna, antysocjalna, chwiejna emocjonalnie, histrioniczna, anankastyczna, lękowa, zależna

Trwałe zmiany osobowości (po przeżyciu sytuacji ekstremalnej i po chorobie psychicznej)

6. Psychiatria dziecięca i młodzieżowa (1 h)

ADHD

Zaburzenia lękowe

Autyzm

Upośledzenie umysłowe

Zaburzenia psychotyczne w okresie rozwojowym

Zaburzenia odżywiania

7. Pozostałe zagadnienia (1 h):

Symulacja, dyssymulacja, agrawacja

Pojęcie poczytalności i ubezwłasnowolnienia

Struktury lecznictwa psychiatrycznego: otwarte, zamknięte, oddziały dzienne, hostele

Opieka środowiskowa

III. Tematy ćwiczeń:

1. Badanie psychiatryczne ( 1h)

Metody badania psychiatrycznego

Sposoby nawiązywania kontaktu z pacjentem

Autoanamneza

2. Psychopatologia (2 h)

Zaburzenia ilościowe i jakościowe świadomości

Zaburzenia funkcji poznawczych

Zaburzenia emocji i napędu psychomotorycznego

Zaburzenia spostrzegania

Zaburzenia myślenia

3. Opis stanu psychicznego (1 h)

Opis stanu psychicznego osoby zdrowej

Pacjent współpracujący

Pacjent negatywistyczny, nie nawiązujący logicznego kontaktu

Komunikacja z pacjentem

Główne modele relacji terapeutycznej

Style radzenia sobie ze stresem

4.Prowadzenie pielęgniarskiej dokumentacji psychiatrycznej (1 h)

Karty obserwacji

Dokumentacja stosowania przymusu bezpośredniego

5. Formy terapii w psychiatrii (1 h)

Ogólne zasady stosowania farmakoterapii

Działania niepożądane wybranych grup leków

Leczenie elektrowstrząsami

Formy oddziaływania psychoterapeutycznego

11. Wykaz literatury:

 -  „Zasady rozpoznawania i leczenia zaburzeń psychicznych” pod red S. Pużyńskiego i M. Beręsewicz

 - „Pielęgniarstwo psychiatryczne i neurologiczne” Cecylii Gniewskiej

powrót
do góry