Menu boczne

Treść strony

I rok, kwalifikowana pierwsza pomoc

REGULAMIN ZAJĘĆ z KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY  DLA STUDENTÓW  I ROKU  WYDZIAŁU LEKARSKO-BIOTECHNOLOGICZNEGO i MEDYCYNY LABORATORYJNEJ

– KIERUNEK  ANALITYKA MEDYCZNA

w KLINICE ANESTEZJOLOGII, INTENSYWNEJ TERAPII I MEDYCYNY RATUNKOWEJ

 

1.     Osobą odpowiedzialną za cykl zajęć jest dr hab. n. med. Cezary Pakulski – Kierownik Kliniki Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej.

2.     Na cykl zajęć składają się wykłady i ćwiczenia, zgodnie z harmonogramem opracowanym
przez Dziekanat WL-BiML PUM.

3.     Zajęcia prowadzone będą w sali wykładowej nr 8 b w Szpitalu Klinicznym nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej 1 (IV piętro).

4.     W trakcie zajęć obowiązuje posiadanie czystego fartucha i obuwia zastępczego. Osoby nieprzygotowane nie będą mogły rozpocząć zajęć. W dniach ćwiczeń z fantomami strojem zalecanym są dresy.

5.     Na zajęciach obowiązuje dbałość o sprzęt, po zajęciach studenci zobowiązani są do uporządkowania sprzętu.

6.     Nieobecność usprawiedliwiona studenta na ćwiczeniu zobowiązuje Go do zaliczenia tematu
u prowadzącego zajęcia i odrobieniu zajęć podczas 12 godzinnego dyżuru w SOR. Termin dyżuru student ustala z prowadzącym zajęcia po zaliczeniu tematu. O każdych zmianach terminów odrabiania zajęć, student zobowiązany jest powiadomić prowadzącego zajęcia. Usprawiedliwienie nieobecności nastąpi wyłącznie po przedstawieniu właściwego dokumentu podpisanego przez Dziekana lub druku zwolnienia lekarskiego. W przypadku spóźnienia na zajęcia powyżej 15 minut student nie będzie wpuszczony
na zajęcia. Każda nieobecność nieusprawiedliwiona i nieobecność usprawiedliwiona w wymiarze większym niż 10 godzin ćwiczeń skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do zaliczenia przedmiotu.

7.     Zaliczenie przedmiotu odbędzie się w ostatnim dniu jego trwania i ma charakter testu wielokrotnego wyboru oraz oceny praktycznych i teoretycznych umiejętności wykonania medycznych czynności ratunkowych z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

8.     Fakt zaliczenia potwierdzony zostanie właściwym wpisem do karty zaliczeń i indeksu.

Kwalifikowana pierwsza pomoc – Rok I, semestr II

Program nauczania

Autorzy programu: dr hab. n. med. Cezary Pakulski, dr n. med. Beata Wudarska

Forma prowadzenia zajęć:

 • Wykłady – 15 godzin
 • Ćwiczenia – 30 godzin

Cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze przedmiotu:

 • przygotowanie do uzyskania kwalifikacji zawodowych w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy kwalifikowanej;
 • samodzielna ocena stanu zdrowia pacjenta wymagającego pierwszej pomocy kwalifikowanej, umiejętność rozpoznania stanu zagrożenia zdrowia lub życia, formułowania diagnozy ratowniczej i planowania pierwszej pomocy;
 • umiejętność przywracanie, podtrzymania i stabilizacji podstawowych funkcji życiowych, a w tym, przede wszystkim czynności układu oddechowego i krążenia;
 • podejmowanie kwalifikowanych działań ratunkowych w szczególnych rodzajach zagrożeń środowiskowych;
 • podejmowanie zabezpieczania i stabilizacji różnych obszarów ciała uszkodzonych w wyniku działania czynników zewnętrznych;
 • organizowanie i przeprowadzenie kwalifikowanego i bezpiecznego transportu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

Warunki zaliczenia: zaliczenie II semestrze.

Materiał nauczania

 • Wykłady (15 godzin):
  1. Rozpoznanie stanów zagrożenia zdrowia lub życia człowieka. Definicja stanów nagłych i ich diagnostyka. Monitorowanie pacjenta – 2 godziny;
  2. Ocena, przywrócenie, monitorowanie i podtrzymywanie podstawowych funkcji życiowych – przegląd i omówienie metod bezprzyrządowych i przyrządowych – 2 godziny;
  3. Układ krążenia i układ oddechowy w stanach nagłych: ocena, przywracanie i podtrzymywanie funkcji (bez NZK), monitorowanie – 2 godziny;
  4. Stany nagłe w chorobach układu krążenia – 1 godziny;
  5. Stany nagłe w chorobach układu oddechowego. Stany nagłe w chorobach przewlekłych – 1 godzina;
  6. Stany nagłe w urazach. Zabezpieczenie i stabilizacja różnych obszarów ciała uszkodzonych w wyniku działania czynników zewnętrznych z użyciem materiałów i sprzętu specjalistycznego – 1 godzina;
  7. Stany nagłe u dzieci – 1 godzina;
  8. Stany nagłe jako powikłanie czynności i zabiegów medycznych – 1 godzina;
  9. Podejmowanie kwalifikowanych działań ratunkowych w szczególnych rodzajach zagrożeń środowiskowych – 2 godziny;
  10. Organizacja i przeprowadzenie kwalifikowanego i bezpiecznego transportu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia – 1 godzina;
  11. Dokumentacja zaawansowanej pierwszej pomocy. Łączność ratunkowa – 1 godzina.
 • Ćwiczenia (30 godzin):
  1. Ocena, przywracanie i monitorowanie podstawowych funkcji życiowych pacjenta: pomiar ciśnienia, tętna, ocena oddechu, pulsoksymetria, kardiomonitor, defibrylator jako monitor stanu układu oddechowego i krążenia, tlenoterapia – 4 godziny;
  2. Metody i techniki przygotowania pacjenta w stanie zagrożenia życia lub zdrowia do transportu. Monitorowanie podczas transportu – 2 godziny;
  3. Ocena i bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych – ćwiczenia fantomowe – 4 godziny;
  4. Podstawowe czynności resuscytacyjne z użyciem sprzętu specjalistycznego – 4 godziny;
  5. Urazy kończyn – techniki badania i unieruchamiania – 2 godziny;
  6. Stany nagłe w chorobach układu krążenia – 2 godziny;
  7. Stany nagłe w chorobach układu oddechowego – 2 godziny;
  8. Stany nagłe w urazach – 2 godziny;
  9. Stany nagłe w chorobach przewlekłych – 2 godziny;
  10. Stany nagłe u dzieci – 2 godziny;
  11. Stany nagłe jako powikłanie czynności i zabiegów medycznych – 2 godziny;
  12. Transport pacjenta w stanie zagrożenia życia lub zdrowia – 2 godziny.

Wyniki nauczania przedmiotu (co student powinien wiedzieć, znać i umieć):

 1. prowadzić bezprzyrządowe zabiegi resuscytacyjne – samodzielnie lub z innym ratownikiem;
 2. pokierować udzielaniem pierwszej pomocy przez telefon do czasu przybycia ambulansu;
 3. przejąć resuscytację od osób udzielających pierwszej pomocy;
 4. rozpoznać zagrożenia związane z udzielaniem pomocy;
 5. transportować bezpiecznie poszkodowanego, również przy pomocy transportu prowizorycznego.

Literatura obowiązkowa:

 1. Zawadzki A.: Medycyna ratunkowa i katastrof. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2006
 2. Colquhoun M.C. i inni: ABC resuscytacji. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2006
 3. Wytyczne 2005 resuscytacji krążeniowo-oddechowej w wersji elektronicznej: www.prc.krakow.pl/wyt/wyt.htm Wyd. Polska Rada Resuscytacji. Kraków 2005

Literatura uzupełniająca:

 1. Sefrin P, Shuna R.: Postępowanie w nagłych przypadkach. Urban & Partner, Wrocław 2000.
 2. Szwałkiewicz E.: Zasady podnoszenia i przemieszczania pacjentów. Urban & Partner, Wrocław 2000.
 3. Pousada L. Osborne HH. Levy DB.: Medycyna Ratunkowa. Urban & Partner, Wrocław 2000.
Powrót
do góry