Menu boczne

Treść strony

I rok: pomoc w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu

Jednostka prowadząca: Oddział Kliniczny Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej PAM

Przedmiot: Pomoc w sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu  Rok I, semestr I

Kierunek: Higiena dentystyczna, Wydział Lekarsko-Stomatologiczny PAM

 

Program nauczania

Autorzy programu: dr hab. n. med. Cezary Pakulski, dr n. med. Beata Wudarska

Prowadzący:  mgr Monika Bułak

Forma prowadzenia zajęć:

Wykłady – 5 godzin

Ćwiczenia – 10 godzin

Przedmioty wprowadzające: brak

Wymagania wstępne: brak

ECTS: 1 pkt.

 

Cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze przedmiotu:

·        poznanie przez studentów teoretycznych podstaw i mechanizmów występowania nagłych stanów zagrożenia życia lub zdrowia.

·        nauka i kształtowanie umiejętności wykonywania zabiegów medycznych z zakresu pierwszej pomocy.

·        przygotowanie studentów do samodzielnego wykonywania podstawowych zabiegów medycznych z zakresu pierwszej pomocy.

·         praktyczna nauka resuscytacji bezprzyrządowej u dorosłych i u dzieci wg standardów Europejskiej Rady Resuscytacji.

·         podejmowanie samodzielnej oceny stanu zdrowia w przypadku zadziałania zagrożeń środowiskowych.

 

Warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę w I semestrze.

 

Materiał nauczania

Wykłady (5 godzin):

1.          Rozpoznanie stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ocena i monitorowanie bezpieczeństwa w rejonie działania. Mechanizmy występowania nagłych stanów zagrożenia życia lub zdrowia i ich objawy.

2.          Plan działań ratowniczych w zakresie pierwszej pomocy. Uruchomienie „łańcucha przeżycia".

3.          Resuscytacja bezprzyrządowa dorosłych. Resuscytacja bezprzyrządowa dzieci.

4.          Wypadek komunikacyjny. Urazy głowy, urazy kończyn. Rany powierzchowne i ich zaopatrywanie. Zasady resuscytacji poszkodowanych w urazach. Unieruchamianie kończyn po urazie. Tamowanie krwotoku zewnętrznego.

5.          Nagłe zachorowania. Zatrucia. Porażenia prądem i piorunem. Oparzenia i uraz cieplny. Podtopienie. Wychłodzenie i odmrożenia. Algorytm postępowania w zadławieniu u dzieci i dorosłych.

 

Ćwiczenia (10 godzin):

1.          Rozpoznanie nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia; ocena podstawowych czynności życiowych;

2.          Organizowanie zabezpieczenia rejonu zdarzenia w symulowanych wypadkach; alarmowanie otoczenia i wzywanie pomocy zawodowej w warunkach symulowanych;

3.          Prowadzenie bezprzyrządowej resuscytacji krążeniowo–oddechowej u dorosłych;

4.          Prowadzenie bezprzyrządowej resuscytacji krążeniowo–oddechowej u dzieci;

5.         Optymalna pozycja ciała zależnie od schorzeń lub obrażeń;

      Tamowanie krwotoku zewnętrznego i prowadzenie innych działań przeciwwstrząsowych;

6.          Półautomatyczna zewnętrzna defibrylacja;

7.          Algorytm postępowania w zadławieniu.

8.          Pierwsza pomoc w zagrożeniach środowiskowych

9.          Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia związanych ze schorzeniami przewlekłymi osób poszkodowanych

10.     Odrębności udzielania pierwszej pomocy u dzieci, u ciężarnych i u ludzi w podeszłym wieku

 

Wyniki nauczania przedmiotu (co student powinien wiedzieć, znać i umieć):

1.          potrafić rozpoznać stan nagłego zagrożenia życia lub zdrowia w sytuacjach symulowanych;

2.          dokonywać oceny podstawowych czynności życiowych;

3.          potrafić alarmować otoczenie i skutecznie wzywać pomoc zawodową w warunkach symulowanych;

4.          prowadzić bezprzyrządową resuscytację krążeniowo–oddechową na fantomach dorosłego, dziecka i niemowlęcia;

5.          nadawać optymalną pozycję ciała zależnie od schorzeń lub obrażeń;

6.          tamować krwotok zewnętrzny i prowadzić inne działania przeciwwstrząsowe;

7.          posiadać praktyczną umiejętność zastosowania algorytm postępowania w zadławieniu.

 

Literatura obowiązkowa:

1.          Zawadzki A.: Medycyna ratunkowa i katastrof. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2006

2.          Colquhoun M.C. i inni: ABC resuscytacji. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2006

3.          Wytyczne 2005 resuscytacji krążeniowo-oddechowej w wersji elektronicznej: www.prc.krakow.pl/wyt/wyt.htm  Wyd. Polska Rada Resuscytacji. Kraków 2005

 

Literatura uzupełniająca:

1.          Sefrin P, Shuna R.: Postępowanie w nagłych przypadkach. Urban & Partner, Wrocław 2000.

2.          Szwałkiewicz E.: Zasady podnoszenia i przemieszczania pacjentów. Urban & Partner, Wrocław 2000.

3.          Pousada L. Osborne HH. Levy DB.: Medycyna Ratunkowa. Urban & Partner, Wrocław 2000.

Powrót
do góry