Menu boczne

Treść strony

I rok, doraźna pomoc przedmedyczna

REGULAMIN ZAJĘĆ z DORAŹNEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ DLA STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU – KIERUNEK KOSMETOLOGIA
w ODDZIALE KLINICZNYM ANESTEZJOLOGII, INTENSYWNEJ TERAPII
I MEDYCYNY RATUNKOWEJ

 1. Osobą odpowiedzialną za cykl zajęć jest dr hab. n. med. Cezary Pakulski – Kierownik Oddziału Klinicznego Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej.
 2. Na cykl zajęć składają się wykłady i ćwiczenia, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Dziekanat WNOZ PAM.
 3. Wykłady odbędą się w miejscu wskazanym przez Dziekanat WNOZ. Uczestnictwo w wykładach jest obowiązkowe.
 4. Ćwiczenia rozpoczynać się będą w sali wykładowej nr 8 b w Szpitalu Klinicznym nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej 1 (IV piętro).
 5. W trakcie ćwiczeń obowiązuje posiadanie czystego fartucha i obuwia zastępczego. Osoby nieprzygotowane nie będą mogły rozpocząć zajęć.
  W dniach ćwiczeń z fantomami strojem zalecanym są dresy.
 6. Nieobecność usprawiedliwiona studenta na ćwiczeniu zobowiązuje Go do zaliczenia tematu u prowadzącego zajęcia. Nieobecność nieusprawiedliwiona skutkuje brakiem możliwości zaliczenia przedmiotu.
 7. O uzyskaniu zaliczenia semestralnego decyduje zdany sprawdzian umiejętności wykonania medycznych czynności ratunkowych z zakresu pierwszej pomocy.
 8. Fakt zaliczenia semestru potwierdzony zostanie wpisem do karty zaliczeń i indeksu.

Jednostka prowadząca: Oddział Kliniczny Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej PAM
Przedmiot: Doraźna pomoc przedmedyczna Rok I, semestr II
Kierunek: kosmetologia, Wydział Nauk o Zdrowiu PAM

Program nauczania

 • Autorzy programu: dr hab. n. med. Cezary Pakulski, dr n. med. Beata Wudarska
 • Prowadzący: lek. Robert Knap
 • Forma prowadzenia zajęć:
 • Wykłady – 5 godzin
 • Ćwiczenia – 10 godzin
 • Przedmioty wprowadzające: brak
 • Wymagania wstępne: brak
 • ECTS: 2 pkt.

Cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze przedmiotu:

 • poznanie przez studentów teoretycznych podstaw i mechanizmów występowania nagłych stanów zagrożenia życia lub zdrowia.
 • nauka i kształtowanie umiejętności wykonywania zabiegów medycznych z zakresu pierwszej pomocy.
 • przygotowanie studentów do samodzielnego wykonywania podstawowych zabiegów medycznych z zakresu pierwszej pomocy.
 • praktyczna nauka resuscytacji bezprzyrządowej u dorosłych i u dzieci wg standardów Europejskiej Rady Resuscytacji.
 • podejmowanie samodzielnej oceny stanu zdrowia w przypadku zadziałania zagrożeń środowiskowych.

Warunki zaliczenia: zaliczenie na ocenę w I semestrze.

Materiał nauczania

 • Wykłady (5 godzin):
  1. Rozpoznanie stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ocena i monitorowanie bezpieczeństwa w rejonie działania. Mechanizmy występowania nagłych stanów zagrożenia życia lub zdrowia i ich objawy.
  2. Plan działań ratowniczych w zakresie pierwszej pomocy. Uruchomienie „łańcucha przeżycia".
  3. Resuscytacja bezprzyrządowa dorosłych. Resuscytacja bezprzyrządowa dzieci.
  4. Wypadek komunikacyjny. Urazy głowy, urazy kończyn. Rany powierzchowne i ich zaopatrywanie. Zasady resuscytacji poszkodowanych w urazach. Unieruchamianie kończyn po urazie. Tamowanie krwotoku zewnętrznego.
  5. Nagłe zachorowania. Zatrucia. Porażenia prądem i piorunem. Oparzenia i uraz cieplny. Podtopienie. Wychłodzenie i odmrożenia. Algorytm postępowania w zadławieniu u dzieci i dorosłych.
 • Ćwiczenia (10 godzin):
  1. Rozpoznanie nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia; ocena podstawowych czynności życiowych;
  2. Organizowanie zabezpieczenia rejonu zdarzenia w symulowanych wypadkach; alarmowanie otoczenia i wzywanie pomocy zawodowej w warunkach symulowanych;
  3. Prowadzenie bezprzyrządowej resuscytacji krążeniowo–oddechowej u dorosłych;
  4. Prowadzenie bezprzyrządowej resuscytacji krążeniowo–oddechowej u dzieci;
  5. Optymalna pozycja ciała zależnie od schorzeń lub obrażeń;
  6. Tamowanie krwotoku zewnętrznego i prowadzenie innych działań przeciwwstrząsowych;
  7. Półautomatyczna zewnętrzna defibrylacja;
  8. Algorytm postępowania w zadławieniu.
  9. Pierwsza pomoc w zagrożeniach środowiskowych
  10. Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia związanych ze schorzeniami przewlekłymi osób poszkodowanych
  11. Odrębności udzielania pierwszej pomocy u dzieci, u ciężarnych i u ludzi w podeszłym wieku

Wyniki nauczania przedmiotu (co student powinien wiedzieć, znać i umieć):

 1. potrafić rozpoznać stan nagłego zagrożenia życia lub zdrowia w sytuacjach symulowanych;
 2. dokonywać oceny podstawowych czynności życiowych;
 3. potrafić alarmować otoczenie i skutecznie wzywać pomoc zawodową w warunkach symulowanych;
 4. prowadzić bezprzyrządową resuscytację krążeniowo–oddechową na fantomach dorosłego, dziecka i niemowlęcia;
 5. nadawać optymalną pozycję ciała zależnie od schorzeń lub obrażeń;
 6. tamować krwotok zewnętrzny i prowadzić inne działania przeciwwstrząsowe;
 7. posiadać praktyczną umiejętność zastosowania algorytm postępowania w zadławieniu.

Literatura obowiązkowa:

 1. Zawadzki A.: Medycyna ratunkowa i katastrof. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2006
 2. Colquhoun M.C. i inni: ABC resuscytacji. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2006
 3. Wytyczne 2005 resuscytacji krążeniowo-oddechowej w wersji elektronicznej: www.prc.krakow.pl/wyt/wyt.htm Wyd. Polska Rada Resuscytacji. Kraków 2005

Literatura uzupełniająca:

 1. Sefrin P, Shuna R.: Postępowanie w nagłych przypadkach. Urban & Partner, Wrocław 2000.
 2. Szwałkiewicz E.: Zasady podnoszenia i przemieszczania pacjentów. Urban & Partner, Wrocław 2000.
 3. Pousada L. Osborne HH. Levy DB.: Medycyna Ratunkowa. Urban & Partner, Wrocław 2000.
Powrót
do góry