Menu boczne

Treść strony

I rok, organizacja systemu ratownictwa medycznego

REGULAMIN ZAJĘĆ z PRZEDMIOTU

 ORGANIZACJA SYSTEMU RATOWNICTWA MEDYCZNEGO  
DLA STUDENTÓW I ROKU WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU
– KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE, STUDIA STACJONARNE II STOPNIA
w KLINICE ANESTEZJOLOGII, INTENSYWNEJ TERAPII
I MEDYCYNY RATUNKOWEJ

 

1.     Osobą odpowiedzialną za cykl zajęć jest dr hab. n. med. Cezary Pakulski, prof. w PUM – Kierownik Kliniki Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej.

2.     Na cykl zajęć składają się wykłady prowadzone zgodnie z harmonogramem opracowanym
przez Dziekanat WNOiZ PUM. Obecność studentów na Wykładach jest obowiązkowa.

3.     Nieobecność usprawiedliwiona studenta na wykładzie zobowiązuje Go do zaliczenia tematu
u prowadzącego zajęcia. Usprawiedliwienie nieobecności nastąpi wyłącznie po przedstawieniu właściwego dokumentu podpisanego przez Dziekana lub druku zwolnienia lekarskiego. W przypadku spóźnienia na zajęcia powyżej 15 minut student nie będzie wpuszczony na zajęcia. Każda nieobecność nieusprawiedliwiona i nieobecność usprawiedliwiona w wymiarze większym niż 30% godzin zajęć skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do zaliczenia przedmiotu.

4.     Zaliczeniem przedmiotu będzie egzamin testowy z zakresu organizacji zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego.

5.     Fakt zaliczenia przedmiotu zostanie potwierdzony właściwym wpisem do karty zaliczeń i indeksu.

Sylabus

A. INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa

Komentarz

Nazwa przedmiotu

Organizacja systemu ratownictwa medycznego

Kierunek studiów

Zdrowie publiczne

Jednostka prowadząca

Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej PUM

Kierownik jednostki

dr hab. n. med. Cezary Pakulski, prof. PUM

Osoba/y prowadzące

Monika Bułak, Maciej Denisiuk, Monika Mazurek, Cezary Pakulski, Kamila Pawłowicz, Beata Wudarska, Paulina Zielińska

Cykl dydaktyczny, w którym przedmiot jest realizowany

rok  akademicki 2011/2012, semestr letni

Przyporządkowanie do grupy przedmiotów

 Przedmiot

Skrócony opis przedmiotu

Zapoznanie i nauczenie zasad organizacji działań w ramach zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego w zachorowaniach oraz w zdarzeniach pojedynczych, mnogich i masowych spowodowanych dowolną przyczyną.

Forma zajęć dydaktycznych

Należy wskazać w jakiej formie przedmiot jest realizowany, np.:

- wykłady – 30 godz.

Metody dydaktyczne

Wykład informacyjny

Pełny opis przedmiotu /cele dydaktyczne wynikające z realizacji przedmiotu

·       Przygotowanie studentów do współdziałania z innymi służbami ratowniczymi w ramach jednolitego systemu ratowniczego;

·       Przedstawienie organizacji działań ratunkowych podczas zdarzeń masowych, zasad planowania akcji ratowniczej, działania w strefie zagrożenia w wypadkach drogowych, kolejowych, budowlanych, morskich, ekologicznych i lotniczych.

·       Przedstawienie zasad współdziałania i koordynacji służb ratowniczych na miejscu wypadku, zabezpieczenia imprez masowych;

·       Omówienie podstaw oceny jakości systemu ratownictwa medycznego.

Wymagania wstępne

 

brak

Wykaz uzyskanych umiejętności / Efekty uczenia się

W wyniku realizacji przedmiotu student  potrafi:

WIEDZA: Student zna strukturę zintegrowanego systemu ratownictwa, zasady planowania na wypadek sytuacji kryzysowej oraz kompetencje poszczególnych podmiotów ratowniczych i zasady ich współdziałania, podstawy legislacyjne w ratownictwie medycznym (podstawowe ustawy i rozporządzenia Ministra Zdrowia).

UMIEJĘTNOŚCI: Posiada umiejętność zarządzania akcją ratunkową, planowania na wypadek sytuacji kryzysowej, tworzenia i aktywowania planu ratowniczego dla szpitala.

POSTAWA: kształtowanie postawy osoby energicznej,  odpowiedzialnej, potrafiącej szybko i właściwie analizować sytuację i podejmować decyzje, które pozwolą zapanować nad sytuacją kryzysową.

Punkty ECTS

1 pkt.

Metody i kryteria oceniania

Głównym kryterium oceny jest fakt uczęszczania na zajęcia oraz wynik testu

Sposób i forma zaliczenia

 

Zaliczenie na ocenę

Rodzaj przedmiotu

- przynależność przedmiotu do wybranej grupy -

- na którym stopniu i roku studiów jest realizowany – stopień II rok I

- w jakiej formie studiów jest realizowany – studia stacjonarne.

Sposób realizacji przedmiotu

Sala dydaktyczna

Język wykładowy

polski

Literatura

 

Literatura podstawowa do 3 pozycji:

1.         Zawadzki A.: Medycyna ratunkowa i katastrof. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2006

2.         Jakubaszko J.: Ratownik medyczny. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2003

Literatura uzupełniająca do 5 pozycji:

1.         Konieczny J.: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach. Oficyna Wydawnicza Garmond  Poznań-Warszawa 2001

2.         Pousada L. Osborne HH. Levy DB.: Medycyna Ratunkowa. Urban & Partner, Wrocław 2000.

Praktyki  w ramach przedmiotu

nie

 

 

 

 

 

 

B1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Nazwa

Komentarz

Nazwisko i imię wykładowcy

Monika Bułak, Maciej Denisiuk, Monika Mazurek, Cezary Pakulski, Kamila Pawłowicz, Beata Wudarska, Paulina Zielińska

Stopień naukowy

 

Forma zajęć dydaktycznych

Wykłady

Cele dydaktyczne wynikające z realizacji wykładów

·       Przygotowanie studentów do współdziałania z innymi służbami ratowniczymi w ramach jednolitego systemu ratowniczego;

·       Przedstawienie organizacji działań ratunkowych podczas zdarzeń masowych, zasad planowania akcji ratowniczej, działania w strefie zagrożenia w wypadkach drogowych, kolejowych, budowlanych, morskich, ekologicznych i lotniczych.

·       Przedstawienie zasad współdziałania i koordynacji służb ratowniczych na miejscu wypadku, zabezpieczenia imprez masowych;

·       Omówienie podstaw oceny jakości systemu ratownictwa medycznego.

Efekty uczenia się zdefiniowane dla danej formy dydaktycznej zajęć w ramach przedmiotu

W wyniku realizacji przedmiotu student  potrafi:

WIEDZA: Student zna strukturę zintegrowanego systemu ratownictwa, zasady planowania na wypadek sytuacji kryzysowej oraz kompetencje poszczególnych podmiotów ratowniczych i zasady ich współdziałania, podstawy legislacyjne w ratownictwie medycznym (podstawowe ustawy i rozporządzenia Ministra Zdrowia).

UMIEJĘTNOŚCI: Posiada umiejętność zarządzania akcją ratunkową, planowania na wypadek sytuacji kryzysowej, tworzenia i aktywowania planu ratowniczego dla szpitala.

POSTAWA: kształtowanie postawy osoby energicznej,  odpowiedzialnej, potrafiącej szybko i właściwie analizować sytuację i podejmować decyzje, które pozwolą zapanować nad sytuacją kryzysową.

Metody i kryteria oceniania dla danej formy dydaktycznej zajęć

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie uczęszczania na zajęcia i pisemnego wyniku testu

Zakres tematów

Semestr zimowy: brak

Semestr letni:

1.     Medycyna ratunkowa, ratownictwo medyczne – pojęcie i funkcje. Podstawy legislacyjne w ratownictwie medycznym: podstawowe ustawy i rozporządzenia Ministra Zdrowia

2.     Epidemiologia stanów nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Ratownictwo medyczne – systemy organizacyjne, systemy edukacji. Organizacja struktur zintegrowanego ratownictwa medycznego w Polsce.

3.     Pojęcie ratownictwa medycznego, paramedycznego i pomocy doraźnej. Zakres działań ratunkowych w nagłym zagrożeniu życia lub zdrowia dla poszczególnych służb ratowniczych (pierwsza pomoc, kwalifikowana pierwsza pomoc, medyczne czynności ratunkowe, leczenie ratunkowe) – uprawnienia do ich stosowania.

4.     Rola i zadania ratownika medycznego w systemie ratownictwa medycznego. Dyspozytor medyczny – zadania ratownika  na stanowisku dyspozytora-koordynatora medycznego (rozporządzenia, regulaminy, zakres praw i obowiązków, metody i techniki zbierania wywiadu).

5.     Organizacja działań ratunkowych w przypadku oparzeń, ostrych zatruć, ostrych zespołów wieńcowych oraz obrażeń ciała.

6.     Organizacja i funkcjonowanie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – zasady użycia śmigłowca, sposoby wezwania

7.     Wypadki, wypadki masowe, katastrofy: definicje i klasyfikacje. Organizacja działań ratunkowych podczas zdarzeń masowych. Podstawy zarządzania w sytuacjach kryzysowych – pojęcie zarządzania i jego funkcje.

8.     Segregacja medyczna w zdarzeniu masowym i katastrofie – cele, rodzaje i charakterystyka segregacji. Zestaw do segregacji. Undertriage i overtriage. Pojęcie oceny wstępnej, wtórnej i ponownej poszkodowanego. Segregacja medyczna u dzieci – wskazanie odrębności.

9.     Patofizjologia śmierci w urazie wielonarządowym, szczyty śmiertelności, znaczenie czynnika czasu.

10.  Zasady bezpieczeństwa działań ratowniczych. Zabezpieczenia osobiste ratowników.

11.  Planowanie akcji ratowniczej, niezbędnych sił i środków technicznych, łączności ratowniczej.

12.  Organizacja ratownictwa medycznego w strefie zagrożenia w wypadkach drogowych, kolejowych, budowlanych, morskich, ekologicznych i lotniczych.

13.  Zasady współdziałania i koordynacji służb ratowniczych na miejscu wypadku.

14.  Ratownictwo medyczne w ratownictwie zintegrowanym.

15.  Procedury ratownictwa medycznego w ratownictwie zintegrowanym.

16.  Fazy akcji ratowniczej.

17.  Wypadek i katastrofa chemiczna. Zagrożenie radiacyjne.

18.  Zasady współdziałania i koordynacji służb ratowniczych na miejscu wypadku.

19.  Zabezpieczenie imprez masowych.

20.  Bioterroryzm. Zagrożenia środowiskowe.

21.  Dokumentacja medyczna w działaniach przedszpitalnych.

22.  Zasady łączności w systemie ratownictwa medycznego. Telekomunikacja medyczna. Łączność – sieć przywoławcza, sieć telefonii komórkowej, nowoczesne systemy łączności, Globalny System pozycjonowania.

23.  Centrum Powiadamiania Ratunkowego – struktura i funkcje. Typy ZRM i ich skład.

24.  Szpitalny Oddział Ratunkowy – struktura i funkcje. Struktura i funkcje zespołów ratownictwa medycznego.

25.  Podstawy oceny jakości systemu ratownictwa medycznego.

26.  Struktura działań operacyjnych w wypadkach masowych i katastrofach: zarządzający wypadkiem – dowódca, działania operacyjne, pomoc lekarska, transport, informacja medyczna, stan gotowości, ambulanse lotnicze i drogowe, zaopatrzenie w środki medyczne, diagnoza medyczna i segregacja.

27.  System powiadamiania i reagowania w zdarzeniu nagłym – informacja o zdarzeniu, dyspozycja do odpowiednich służb, dojazd na miejsce zdarzenia, działania na miejscu, transport poszkodowanego do SOR, współdziałanie ze służbami pokrewnymi.

28.  Koordynator medyczny – zadania, rola w systemie powiadamiania i reagowania.

29.  Szpital w sytuacji kryzysowej. Zasady tworzenia planu ratowniczego dla szpitala. Zasady aktywowania planu ratowniczego dla szpitala.

30.  Plan zabezpieczenia medycznych czynności ratowniczych dla powiatu, województwa, kraju. Plan zabezpieczenia medycznych czynności ratowniczych dla województwa zachodniopomorskiego.

Metody dydaktyczne

Wykład informacyjny

Literatura

Jak w części A

Powrót
do góry