Menu boczne

Treść strony

II rok, ratownictwo medyczne jako system organizacyjny

REGULAMIN WEWNĘTRZNY DLA ZAJĘĆ z PRZEDMIOTU RATOWNICTWO MEDYCZNE JAKO SYSTEM ORGANIZACYJNY DLA STUDENTÓW  II ROKU  WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

– KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE w KLINICE ANESTEZJOLOGII, INTENSYWNEJ TERAPII I MEDYCYNY RATUNKOWEJ

 

1.     Osobą odpowiedzialną za cykl zajęć jest dr hab. n. med. Cezary Pakulski, prof. w PUM – Kierownik Kliniki Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej.

2.     Zajęcia prowadzone będą w sali nr 8 b w Szpitalu Klinicznym nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej 1 (IV piętro).

3.     Na cykl zajęć składają się wykłady i ćwiczenia, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Dziekanat WNoZ PUM i w miejscu wskazanym przez Dziekanat WNoZ PUM.

4.     W trakcie zajęć obowiązuje posiadanie czystego fartucha i obuwia zastępczego. Osoby nieprzygotowane nie będą mogły rozpocząć zajęć.

5.     Na zajęciach obowiązuje dbałość o sprzęt, po zajęciach studenci zobowiązani są do uporządkowania sprzętu.

6.     Nieobecność usprawiedliwiona studenta na ćwiczeniu zobowiązuje Go do zaliczenia tematu
u prowadzącego zajęcia, a w przypadku ćwiczeń również do odrobienia zajęć podczas 12 godzinnego dyżuru w SOR SPSK nr 1 w Szczecinie. Termin dyżuru student ustala z prowadzącym zajęcia po zaliczeniu tematu. O każdych zmianach terminów odrabiania zajęć, student zobowiązany jest powiadomić prowadzącego zajęcia. Usprawiedliwienie nieobecności nastąpi wyłącznie po przedstawieniu właściwego dokumentu podpisanego przez Dziekana lub druku zwolnienia lekarskiego. W przypadku spóźnienia na zajęcia powyżej 15 minut student nie będzie wpuszczony na zajęcia. Nieobecność studenta na seminariach i/lub ćwiczeniach w wymiarze większym niż 30% godzin skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do zaliczenia przedmiotu.

7.     Ćwiczenia rozpoczynają się sprawdzeniem przygotowania studentów do zajęć – tzw. „wejściówka”. Warunkiem zaliczenia „wejściówki” jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 70% pytań testu. W przypadku niezaliczenia wejściówki w dniu zajęć, studentowi przysługuje prawo jednokrotnego poprawienia w ostatnim dniu zajęć w semestrze.

8.     O uzyskaniu zaliczenia semestralnego decyduje fakt uzyskania wyników pozytywnych z wszystkich „wejściówek” oraz z zaliczenia końcowego oceniającego teoretyczne umiejętności z zakresu organizacji zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 70% pytań testu. W przypadku nie zaliczenia przedmiotu studentowi przysługuje prawo jednokrotnego poprawienia.

9.     Nie przewiduje się możliwości zwolnienia z części lub całości zaliczenia.

10.  Fakt zaliczenia  przedmiotu zostanie potwierdzony właściwym wpisem do indeksu. Termin dokonywania wpisów do indeksu przypada na każdy pierwszy poniedziałek po złożeniu indeksu w sekretariacie jednostki.

11.  W trakcie zajęć, „wejściówek” i zaliczenia końcowego obowiązuje całkowity zakaz posiadania urządzeń elektronicznych (Zarz. Nr 71/2012 Rektora PUM), w tym również rejestrujących.

Regulamin obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

 

SYLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU)

 

Informacje ogólne

 

Kod modułu

 

Nazwa modułu

Ratownictwo medyczne jako system organizacyjny

Rodzaj modułu

obieralny

Wydział PUM

Wydział Nauk o Zdrowiu (WNoZ)

Kierunek studiów

Ratownictwo medyczne (KRM)

Specjalność

Nie dotyczy

Poziom studiów

I stopień

Forma  studiów

Stacjonarne (s )

Rok studiów

 

II

Semestr studiów

3

Liczba przypisanych punktów ECTS

2

Formy prowadzenia zajęć

wykłady/ćwiczenia. (40 godzin: 30 h ćw; 10 h wyk;)

Osoba odpowiedzialna za moduł

dr hab. n. med. Cezary Pakulski; email: cluw@pum.edu.pl

Osoby prowadzące zajęcia

Monika Bułak, Maciej Denisiuk, Cezary Pakulski, Kamila Pawłowicz, Beata Wudarska, Paulina Zielińska

Strona internetowa

http://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-zdrowiu/oddzial-kliniczny-anestezjologii,-intensywnej-terapii-i-medycyny-ratunkowej

Język prowadzenia zajęć

polski,

Informacje szczegółowe

Cele  modułu

·     znajomość zasad funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

·     umiejętność współdziałania ratowników medycznych z innymi służbami ratowniczymi

·     umiejętność organizowania działań ratunkowych podczas zdarzeń masowych, planowania akcji ratowniczej

·     znajomość zasad współdziałania i koordynacji służb ratowniczych na m miejscu wypadku i katastrofy

·     znajomość zasad zabezpieczenia imprez masowych

Wymagania wstępne w zakresie

Wiedzy

Znajomość treści z zakresu przedmiotu pierwsza pomoc i kwalifikowana pierwsza pomoc 

Umiejętności

Posiadanie umiejętności wchodzących w zakres przedmiotu pierwsza pomoc i kwalifikowana pierwsza pomoc 

Kompetencji społecznych

Nawyk samokształcenia, umiejętność planowania, praca w grupie

 

Opis efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu)

numer efektu kształcenia

Student, który zaliczył moduł (przedmiot) wie/umie/potrafi:

SYMBOL

(odniesienie do) EKK

Sposób weryfikacji efektów kształcenia

(forma zaliczeń)

W01

Zna ogólne i szczegółowe zasady taktyki działań ratowniczych w każdym rodzaju zdarzenia

K1P_W52

Ćwiczenia rozpoczynają się sprawdzeniem przygotowania studentów do zajęć – tzw. „wejściówka”. Warunkiem zaliczenia „wejściówki” jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 70% pytań testu. W przypadku niezaliczenia wejściówki w dniu zajęć, studentowi przysługuje prawo jednokrotnego poprawienia w ostatnim dniu zajęć w semestrze. O uzyskaniu zaliczenia semestralnego decyduje fakt uzyskania wyników pozytywnych z wszystkich „wejściówek” oraz z zaliczenia końcowego oceniającego teoretyczne umiejętności z zakresu organizacji zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na 70% pytań testu. W przypadku nie zaliczenia przedmiotu studentowi przysługuje prawo jednokrotnego poprawienia.

W02

Zna organizacje systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego

K1P_W50

W03

Zna zasady badania, oceny parametrów życiowych w tym badania urazowego pacjentów

K1P_W44

W04

Zna historyczny rozwój ratownictwa medycznego

K1P_W49

W05

Zna zasady postępowania w wypadku jednostkowym, mnogim, masowym i katastrofie

K1P_W46

W06

Zna zasady dekontaminacji i postępowania w zdarzeniach chemicznych

K1P_W13

U01

Potrafi przeprowadzić segregacje na miejscu wypadku masowego z przydzieleniem właściwych priorytetów

K1P_U13

U02

Potrafi pełnić funkcje kierującego medycznymi działaniami ratunkowymi na miejscu zdarzenia

K1P_U16

U03

Potrafi zarządzać zespołami ratownictwa medycznego na miejscu wypadku masowego

K1P_U16

U04

Potrafi zdiagnozować obrażenia poszkodowanego celem przydzielenia odpowiedniego priorytetu transportu

K1P_U07

U05

Potrafi przygotować pacjenta do transportu z miejsca wypadku masowego

K1P_U15

K01

Potrafi zadbać o bezpieczeństwo własne i pozostałych członków zespołu na miejscu zdarzenia

K_K03

K02

Potrafi kontrolować stres

K_K02

 

Macierz efektów kształcenia dla modułu (przedmiotu) w odniesieniu do form zajęć

numer efektu kształcenia

Symbol modułu lub

Student, który zaliczył moduł (przedmiot)

wie/umie/potrafi:

Forma zajęć dydaktycznych

Wykład

Zajęcia seminaryjne

Ćw. laborat.

Ćw. projektowe

Ćwiczenia kliniczne

Ćwiczenia

Zajęcia praktyczne

inne ...

W01

Zna ogólne i szczegółowe zasady taktyki działań ratowniczych w każdym rodzaju zdarzenia

x

 

 

 

 

 

 

 

W02

Zna organizacje systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w Polsce i innych krajach

x

 

 

 

 

 

 

 

W03

Zna zasady badania, oceny parametrów życiowych w tym badania urazowego pacjentów

x

 

 

 

 

x

 

 

W04

Zna historyczny rozwój ratownictwa medycznego

x

 

 

 

 

x

 

 

W05

Zna zasady postępowania w wypadku jednostkowym, mnogim, masowym i katastrofie

x

 

 

 

 

x

 

 

W06

Zna zasady dekontaminacji i postępowania w zdarzeniach chemicznych

x

 

 

 

 

x

 

 

U01

Potrafi przeprowadzić segregacje na miejscu wypadku masowego z przydzieleniem właściwych priorytetów

 

 

 

 

 

x

 

 

U02

Potrafi pełnić funkcje kierującego medycznymi działaniami ratunkowymi na miejscu zdarzenia

 

 

 

 

 

x

 

 

U03

Potrafi zarządzać zespołami ratownictwa medycznego na miejscu wypadku masowego

 

 

 

 

 

x

 

 

U04

Potrafi zdiagnozować obrażenia poszkodowanego celem przydzielenia odpowiedniego priorytetu transportu

 

 

 

 

 

x

 

 

U05

Potrafi przygotować pacjenta do transportu z miejsca wypadku masowego

 

 

 

 

 

x

 

 

K01

Potrafi zadbać o bezpieczeństwo własne i pozostałych członków zespołu na miejscu zdarzenia

 

 

 

 

 

x

 

 

K02

Potrafi kontrolować stres

 

 

 

 

 

x

 

 

 

Treść modułu (przedmiotu) kształcenia

Symbol treści kształcenia

Opis treści kształcenia

Odniesienie do efektów kształcenia dla modułu

TK.01

Ratownictwo medyczne – struktury i funkcje

W02

TK.02

Rola i zadania ratownika medycznego w systemie ratownictwa medycznego

W02

TK.03

Organizacja i funkcjonowanie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

W02

TK.03

Wypadki, wypadki masowe, katastrofy – definicje i klasyfikacje

W01

TK.04

Organizacja działań ratunkowych podczas zdarzeń masowych

W01, U03, K02

TK.05

Segregacja medyczna w zdarzeniu masowym i katastrofie

W01, U01, U04, U03,

TK.06

Zasady bezpieczeństwa działań ratowniczych

W06, K01

TK.07

Wypadek i katastrofa chemiczna

W01, W05, W06

TK.08

Rozwój ratownictwa na przestrzeni wieków

W04

TK.09

Łączność – podstawowe pojęcia, zasady komunikacji

W03, U02

TK.10

Centrum powiadamiania ratunkowego – struktura i funkcje

W02

TK.11

Zestawy do segregacji, pojęcie overtriage, undertriage

W05, W03, U01

TK.12

Segregacja medyczna u dzieci

W04, U01, U04

TK.13

Skale ciężkości urazów

W03, U04, U05

TK.14

Zasady dokumentacji medycznej

U02, U05

TK.15

Finansowanie jednostek systemu ratownictwa

W01

TK.16

Wybór strategii postępowania

U04, U05

TK.17

Zarządzanie i dowodzenie akcją ratunkową

U03, U02

TK.18

Systemy medycyny ratunkowej

W02

TK.19

Szpitalny oddział ratunkowy – struktura i funkcje

W02

TK.20

Struktura i funkcje zespołów ratownictwa medycznego

W02

TK.21

Standardy wyposażenia ambulansów ratunkowych

W02

TK.22

Podstawy ratownictwa chemicznego

W05, W06, K01

 

 

 

Piśmiennictwo i pomoce naukowe

  1. Zawadzki A.: Medycyna ratunkowa i katastrof. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL
  1. Jakubaszko J.: Ratownik medyczny. Górnicki Wydawnictwo Medyczne
  1. Pousada L. Osborne HH. Levy DB.: Medycyna ratunkowa. Urban $ Partner
  1. Ciećkiewicz J. (red): Ratownictwo medyczne w wypadkach masowych, Wyd. Med. Górnicki

 

 

Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)

Forma nakładu pracy studenta

(udział w zajęciach, aktywność, przygotowanie sprawozdania, itp.)

Obciążenie studenta [h]

N

S

Średnia

Godziny kontaktowe z nauczycielem

 

40

 

Przygotowanie do ćwiczeń

15

20

 

Czytanie wskazanej literatury

10

20

 

Napisanie raportu z laboratorium/przygotowanie projektu

 

 

 

Przygotowanie do kolokwium

5

15

 

Inne

 

 

 

 

 

Sumaryczne obciążenie pracą studenta

 

95

 

Punkty ECTS za moduł

2

Uwagi

 

 

 

 

 

 

Powrót
do góry