Menu boczne

Treść strony

II rok PZ, organizacja ratownictwa medycznego

REGULAMIN ZAJĘĆ z PRZEDMIOTU

 ORGANIZACJA RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

DLA STUDENTÓW  II ROKU  WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU
– KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE, PROMOCJA ZDROWIA Z EDUKACJĄ ZDROWOTNĄ

w KLINICE ANESTEZJOLOGII, INTENSYWNEJ TERAPII

I MEDYCYNY RATUNKOWEJ

 

1.     Osobą odpowiedzialną za cykl zajęć jest dr hab. n. med. Cezary Pakulski, prof. w PUM – Kierownik Kliniki Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej.

2.     Na cykl zajęć składają się wykłady prowadzone zgodnie z harmonogramem opracowanym
przez Dziekanat WNOiZ PUM. Obecność studentów na Wykładach jest obowiązkowa.

3.     Nieobecność usprawiedliwiona studenta na wykładzie zobowiązuje Go do zaliczenia tematu
u prowadzącego zajęcia. Usprawiedliwienie nieobecności nastąpi wyłącznie po przedstawieniu właściwego dokumentu podpisanego przez Dziekana lub druku zwolnienia lekarskiego. W przypadku spóźnienia na zajęcia powyżej 15 minut student nie będzie wpuszczony na zajęcia. Każda nieobecność nieusprawiedliwiona i nieobecność usprawiedliwiona w wymiarze większym niż 30% godzin zajęć skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do zaliczenia przedmiotu.

4.     Zaliczeniem przedmiotu będzie egzamin testowy z zakresu organizacji zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego.

5.     Fakt zaliczenia przedmiotu zostanie potwierdzony właściwym wpisem do karty zaliczeń i indeksu.

Sylabus

A. INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa

Komentarz

Nazwa przedmiotu

Organizacja ratownictwa medycznego

Kierunek studiów

Zdrowie publiczne, Promocja zdrowia z edukacją zdrowotną

Jednostka prowadząca

Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej PUM

Kierownik jednostki

dr hab. n. med. Cezary Pakulski, prof. PUM

Osoba/y prowadzące

Monika Bułak, Maciej Denisiuk, Monika Mazurek, Cezary Pakulski, Kamila Pawłowicz, Beata Wudarska, Paulina Zielińska

Cykl dydaktyczny, w którym przedmiot jest realizowany

rok  akademicki 2011/2012, semestr letni

Przyporządkowanie do grupy przedmiotów

 Przedmiot

Skrócony opis przedmiotu

Zapoznanie i nauczenie zasad organizacji działań w ramach zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego w zachorowaniach oraz w zdarzeniach pojedynczych, mnogich i masowych spowodowanych dowolną przyczyną.

Forma zajęć dydaktycznych

Należy wskazać w jakiej formie przedmiot jest realizowany, np.:

- wykłady – 15 godz.

Metody dydaktyczne

Wykład informacyjny

Pełny opis przedmiotu /cele dydaktyczne wynikające z realizacji przedmiotu

·       Przygotowanie studentów do współdziałania z innymi służbami ratowniczymi w ramach jednolitego systemu ratowniczego;

·       Przedstawienie organizacji działań ratunkowych podczas zdarzeń masowych, zasad planowania akcji ratowniczej, działania w strefie zagrożenia w wypadkach drogowych, kolejowych, budowlanych, morskich, ekologicznych i lotniczych.

·       Przedstawienie zasad współdziałania i koordynacji służb ratowniczych na miejscu wypadku, zabezpieczenia imprez masowych;

·       Omówienie podstaw oceny jakości systemu ratownictwa medycznego.

Wymagania wstępne

brak

Wykaz uzyskanych umiejętności / Efekty uczenia się

W wyniku realizacji przedmiotu student  potrafi:

WIEDZA: Student zna strukturę zintegrowanego systemu ratownictwa, zasady planowania na wypadek sytuacji kryzysowej oraz kompetencje poszczególnych podmiotów ratowniczych i zasady ich współdziałania, podstawy legislacyjne w ratownictwie medycznym (podstawowe ustawy i rozporządzenia Ministra Zdrowia).

UMIEJĘTNOŚCI: Posiada umiejętność zarządzania akcją ratunkową, planowania na wypadek sytuacji kryzysowej, tworzenia i aktywowania planu ratowniczego dla szpitala.

POSTAWA: kształtowanie postawy osoby energicznej,  odpowiedzialnej, potrafiącej szybko i właściwie analizować sytuację i podejmować decyzje, które pozwolą zapanować nad sytuacją kryzysową.

Punkty ECTS

1 pkt.

Metody i kryteria oceniania

Głównym kryterium oceny jest fakt uczęszczania na zajęcia oraz wynik testu

Sposób i forma zaliczenia

Zaliczenie na ocenę

Rodzaj przedmiotu

- przynależność przedmiotu do wybranej grupy -

- na którym stopniu i roku studiów jest realizowany – stopień I rok II

- w jakiej formie studiów jest realizowany – studia stacjonarne.

Sposób realizacji przedmiotu

Sala dydaktyczna

Język wykładowy

Polski

Literatura

 

Literatura podstawowa:

1.   Zawadzki A.: Medycyna ratunkowa i katastrof. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2006

2.   Jakubaszko J.: Ratownik medyczny. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2003

 Literatura uzupełniająca:

1.   Konieczny J.: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach. Oficyna Wydawnicza Garmond  Poznań-Warszawa 2001

2.   Pousada L. Osborne HH. Levy DB.: Medycyna Ratunkowa. Urban & Partner, Wrocław 2000.

Praktyki  w ramach przedmiotu

Nie

 

 

 

 

 

B1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Nazwa

Komentarz

Nazwisko i imię wykładowcy

Monika Bułak, Maciej Denisiuk, Monika Mazurek, Cezary Pakulski, Kamila Pawłowicz, Beata Wudarska, Paulina Zielińska

Stopień naukowy

 

Forma zajęć dydaktycznych

Wykłady

Cele dydaktyczne wynikające z realizacji wykładów

·       Przygotowanie studentów do współdziałania z innymi służbami ratowniczymi w ramach jednolitego systemu ratowniczego;

·       Przedstawienie organizacji działań ratunkowych podczas zdarzeń masowych, zasad planowania akcji ratowniczej, działania w strefie zagrożenia w wypadkach drogowych, kolejowych, budowlanych, morskich, ekologicznych i lotniczych.

·       Przedstawienie zasad współdziałania i koordynacji służb ratowniczych na miejscu wypadku, zabezpieczenia imprez masowych;

·       Omówienie podstaw oceny jakości systemu ratownictwa medycznego.

Efekty uczenia się zdefiniowane dla danej formy dydaktycznej zajęć w ramach przedmiotu

W wyniku realizacji przedmiotu student  potrafi:

WIEDZA: Student zna strukturę zintegrowanego systemu ratownictwa, zasady planowania na wypadek sytuacji kryzysowej oraz kompetencje poszczególnych podmiotów ratowniczych i zasady ich współdziałania, podstawy legislacyjne w ratownictwie medycznym (podstawowe ustawy i rozporządzenia Ministra Zdrowia).

UMIEJĘTNOŚCI: Posiada umiejętność zarządzania akcją ratunkową, planowania na wypadek sytuacji kryzysowej, tworzenia i aktywowania planu ratowniczego dla szpitala.

POSTAWA: kształtowanie postawy osoby energicznej,  odpowiedzialnej, potrafiącej szybko i właściwie analizować sytuację i podejmować decyzje, które pozwolą zapanować nad sytuacją kryzysową.

Metody i kryteria oceniania dla danej formy dydaktycznej zajęć

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie uczęszczania na zajęcia i pisemnego wyniku testu

Zakres tematów

Semestr zimowy:

1.      Medycyna ratunkowa, ratownictwo medyczne – pojęcie i funkcje. Podstawy legislacyjne w ratownictwie medycznym: podstawowe ustawy i rozporządzenia Ministra Zdrowia

2.      Epidemiologia stanów nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Ratownictwo medyczne – systemy organizacyjne, systemy edukacji. Organizacja struktur zintegrowanego ratownictwa medycznego w Polsce.

3.      Pojęcie ratownictwa medycznego, paramedycznego i pomocy doraźnej. Zakres działań ratunkowych w nagłym zagrożeniu życia lub zdrowia dla poszczególnych służb ratowniczych (pierwsza pomoc, kwalifikowana pierwsza pomoc, medyczne czynności ratunkowe, leczenie ratunkowe) – uprawnienia do ich stosowania.

4.      Rola i zadania ratownika medycznego w systemie ratownictwa medycznego. Dyspozytor medyczny – zadania ratownika  na stanowisku dyspozytora-koordynatora medycznego (rozporządzenia, regulaminy, zakres praw i obowiązków, metody i techniki zbierania wywiadu).

5.      Organizacja działań ratunkowych w przypadku oparzeń, ostrych zatruć, ostrych zespołów wieńcowych oraz obrażeń ciała.

6.      Organizacja i funkcjonowanie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – zasady użycia śmigłowca, sposoby wezwania

7.      Wypadki, wypadki masowe, katastrofy: definicje i klasyfikacje. Organizacja działań ratunkowych podczas zdarzeń masowych. Podstawy zarządzania w sytuacjach kryzysowych – pojęcie zarządzania i jego funkcje.

8.      Segregacja medyczna w zdarzeniu masowym i katastrofie – cele, rodzaje i charakterystyka segregacji. Zestaw do segregacji. Undertriage i overtriage. Pojęcie oceny wstępnej, wtórnej i ponownej poszkodowanego. Segregacja medyczna u dzieci – wskazanie odrębności.

9.      Patofizjologia śmierci w urazie wielonarządowym, szczyty śmiertelności, znaczenie czynnika czasu.

10.   Zasady bezpieczeństwa działań ratowniczych. Zabezpieczenia osobiste ratowników.

11.   Dokumentacja medyczna w działaniach przedszpitalnych.

12.   Zasady łączności w systemie ratownictwa medycznego. Telekomunikacja medyczna. Łączność – sieć przywoławcza, sieć telefonii komórkowej, nowoczesne systemy łączności, Globalny System pozycjonowania.

13.   Centrum Powiadamiania Ratunkowego – struktura i funkcje. Typy ZRM i ich skład.

14.   Szpitalny Oddział Ratunkowy – struktura i funkcje. Struktura i funkcje zespołów ratownictwa medycznego.

15.   Podstawy oceny jakości systemu ratownictwa medycznego.

Semestr letni: brak 

Powrót
do góry