Menu boczne

Treść strony

II rok PZ, podstawy ratownictwa medycznego

REGULAMIN ZAJĘĆ z PRZEDMIOTU

PODSTAWY RATOWNICTWA MEDYCZNEGO  

DLA STUDENTÓW II ROKU WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

– KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE, PROMOCJA ZDROWIA Z EDUKACJĄ ZDROWOTNĄ

w KLINICE ANESTEZJOLOGII, INTENSYWNEJ TERAPII

I MEDYCYNY RATUNKOWEJ

 

1.     Osobą odpowiedzialną za cykl zajęć jest dr hab. n. med. Cezary Pakulski, prof. w PUM – Kierownik Kliniki Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej.

2.     Na cykl zajęć składają się wykłady, seminaria i ćwiczenia, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Dziekanat WNOiZ PUM.

3.     W trakcie zajęć obowiązuje posiadanie czystego fartucha i obuwia zastępczego. Osoby nieprzygotowane nie będą mogły rozpocząć zajęć. W dniach ćwiczeń z fantomami strojem zalecanym są dresy.

4.     Na zajęciach obowiązuje dbałość o sprzęt, po zajęciach studenci zobowiązani są do uporządkowania sprzętu.

5.     Nieobecność usprawiedliwiona studenta na seminarium i ćwiczeniu zobowiązuje Go do zaliczenia tematu
u prowadzącego zajęcia. Usprawiedliwienie nieobecności nastąpi wyłącznie po przedstawieniu właściwego dokumentu podpisanego przez Dziekana lub druku zwolnienia lekarskiego. W przypadku spóźnienia na zajęcia powyżej 15 minut student nie będzie wpuszczony na zajęcia. Nieobecność studenta na seminariach i/lub ćwiczeniach w wymiarze większym niż 30% godzin skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do zaliczenia przedmiotu.

6.     Zaliczenie przedmiotu polegające na ocenie praktycznych i teoretycznych umiejętności wykonania medycznych czynności ratunkowych z zakresu pierwszej pomocy, odbędzie się w ostatnim dniu zajęć.

7.     Fakt zaliczenia przedmiotu zostanie potwierdzony właściwym wpisem do karty zaliczeń i indeksu.

Sylabus

A. INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa

Komentarz

Nazwa przedmiotu

Podstawy ratownictwa medycznego

Kierunek studiów

Zdrowie publiczne, Promocja zdrowia z edukacją zdrowotną

Jednostka prowadząca

Klinika Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej PUM

Kierownik jednostki

dr hab. n. med. Cezary Pakulski, prof. PUM

Osoba/y prowadzące

Monika Bułak, Maciej Denisiuk, Monika Mazurek, Cezary Pakulski, Kamila Pawłowicz, Beata Wudarska, Paulina Zielińska

Cykl dydaktyczny, w którym przedmiot jest realizowany

Rok akademicki 2011/2012, semestr letni

Przyporządkowanie do grupy przedmiotów

Przedmiot

Skrócony opis przedmiotu

Nauka i kształtowanie umiejętności wykonywania zabiegów medycznych z zakresu pierwszej pomocy  i kwalifikowanej pierwszej pomocy

Forma zajęć dydaktycznych

Należy wskazać w jakiej formie przedmiot jest realizowany, np.:

- wykłady – 5 godz.

- seminaria – 15 godz.

- ćwiczenia – 20 godz.

Metody dydaktyczne

Wykład informacyjny, seminarium, ćwiczenia, pokaz z objaśnieniem,  metoda sytuacyjna, metoda inscenizacji, symulacja

Pełny opis przedmiotu /cele dydaktyczne wynikające z realizacji przedmiotu

·       samodzielna ocena stanu zdrowia pacjenta wymagającego pierwszej pomocy kwalifikowanej, umiejętność rozpoznania stanu zagrożenia zdrowia lub życia, formułowania diagnozy ratowniczej i planowania pierwszej pomocy;

·       umiejętność przywracanie, podtrzymania i stabilizacji podstawowych funkcji życiowych, a w tym, przede wszystkim czynności układu oddechowego i krążenia;

·       podejmowanie kwalifikowanych działań ratunkowych w szczególnych rodzajach zagrożeń środowiskowych;

·       podejmowanie zabezpieczania i stabilizacji różnych obszarów ciała uszkodzonych w wyniku działania czynników zewnętrznych;

·       organizowanie i przeprowadzenie kwalifikowanego i bezpiecznego transportu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia

Wymagania wstępne

 

treści i umiejętności z zakresu przedmiotów: kwalifikowana pierwsza pomoc

Wykaz uzyskanych umiejętności / Efekty uczenia się

W wyniku realizacji przedmiotu student potrafi:

WIEDZA: Student zna teoretyczne podstawy i mechanizmy występowania nagłych stanów zagrożenia życia lub zdrowia.

UMIEJĘTNOŚĆ: Posiada umiejętność rozpoznawania nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia w sytuacjach symulowanych; dokonywania oceny podstawowych czynności życiowych; organizowania zabezpieczenia rejonu zdarzenia w symulowanych wypadkach; alarmowania otoczenia i wzywania pomocy zawodowej w warunkach symulowanych.

POSTAWA: kształtowanie postawy studenta jako osoby energicznej, potrafiącej szybko i właściwie analizować sytuację i szybko udzielić pomocy z zakresy pierwszej pomocy

Punkty ECTS

2 pkt.

Metody i kryteria oceniania

Głównym kryterium oceny jest fakt uczęszczania na zajęcia oraz wynik testu

Sposób i forma zaliczenia

Zaliczenie na ocenę

Rodzaj przedmiotu

- przynależność przedmiotu do wybranej grupy -

- na którym stopniu i roku studiów jest realizowany – stopień I rok II

- w jakiej formie studiów jest realizowany – studia stacjonarne.

Sposób realizacji przedmiotu

Sale dydaktyczne i pracownie jednostki

Język wykładowy

Polski

Literatura

 

Literatura podstawowa do 3 pozycji:

1.         Zawadzki A.: Medycyna ratunkowa i katastrof. Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2006

2.         Jakubaszko J.: Ratownik medyczny. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2003

Literatura uzupełniająca do 5 pozycji:

1.         Konieczny J.: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach. Oficyna Wydawnicza Garmond  Poznań-Warszawa 2001

2.         Pousada L. Osborne HH. Levy DB.: Medycyna Ratunkowa. Urban & Partner, Wrocław 2000.

Praktyki  w ramach przedmiotu

Nie

 

 

 

B1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Nazwa

Komentarz

Nazwisko i imię wykładowcy

Monika Bułak, Maciej Denisiuk, Monika Mazurek, Cezary Pakulski, Kamila Pawłowicz, Beata Wudarska, Paulina Zielińska

Stopień naukowy

 

Forma zajęć dydaktycznych

Wykłady

Cele dydaktyczne wynikające z realizacji wykładów

·   poznanie przez studentów teoretycznych podstaw i mechanizmów występowania nagłych stanów zagrożenia życia lub zdrowia.

·   nauka i kształtowanie umiejętności wykonywania zabiegów medycznych z zakresu pierwszej pomocy.

·   przygotowanie studentów do samodzielnego wykonywania podstawowych zabiegów medycznych z zakresu pierwszej pomocy.

·   praktyczna nauka resuscytacji bezprzyrządowej u dorosłych i u dzieci wg standardów Europejskiej Rady Resuscytacji.

·   podejmowanie samodzielnej oceny stanu zdrowia w przypadku zadziałania zagrożeń środowiskowych.

Efekty uczenia się zdefiniowane dla danej formy dydaktycznej zajęć w ramach przedmiotu

W wyniku realizacji przedmiotu student potrafi:

WIEDZA: Student zna teoretyczne podstawy i mechanizmy występowania nagłych stanów zagrożenia życia lub zdrowia.

UMIEJĘTNOŚĆ: Posiada umiejętność rozpoznawania nagłego stanu zagrożenia życia lub zdrowia w sytuacjach symulowanych; dokonywania oceny podstawowych czynności życiowych; organizowania zabezpieczenia rejonu zdarzenia w symulowanych wypadkach; alarmowania otoczenia i wzywania pomocy zawodowej w warunkach symulowanych.

POSTAWA: kształtowanie postawy studenta jako osoby energicznej, potrafiącej szybko i właściwie analizować sytuację i szybko udzielić pomocy z zakresy pierwszej pomocy

Metody i kryteria oceniania dla danej formy dydaktycznej zajęć

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie uczęszczania na zajęcia i aktywnego w nich udziału.

Zakres tematów

Semestr zimowy: brak

Semestr letni:

1.       Pierwsza pomoc – aspekty prawne i etyczne. Zabezpieczanie się przed zakażeniem.

2.       Rozpoznanie stanu zagrożenia życia lub zdrowia. Ocena i monitorowanie bezpieczeństwa w rejonie działania. Mechanizmy występowania nagłych stanów zagrożenia życia lub zdrowia i ich objawy.

3.       Plan działań ratowniczych w zakresie pierwszej pomocy. Uruchomienie „łańcucha przeżycia". Wsparcie psychiczne.

4.       Resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej.

5.       Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dziecka i niemowlęcia.

Metody dydaktyczne

Wykład informacyjny

Literatura

Jak w części A

 

 

 

B2. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Nazwa

Komentarz

Nazwisko i imię wykładowcy

Monika Bułak, Maciej Denisiuk, Monika Mazurek, Cezary Pakulski, Kamila Pawłowicz, Beata Wudarska, Paulina Zielińska

Stopień naukowy

 

Forma zajęć dydaktycznych

Seminaria

Cele dydaktyczne wynikające z realizacji seminariów

·       samodzielna ocena stanu zdrowia pacjenta wymagającego pierwszej pomocy kwalifikowanej, umiejętność rozpoznania stanu zagrożenia zdrowia lub życia, formułowania diagnozy ratowniczej i planowania pierwszej pomocy;

·       umiejętność przywracanie, podtrzymania i stabilizacji podstawowych funkcji życiowych, a w tym, przede wszystkim czynności układu oddechowego i krążenia;

·       podejmowanie kwalifikowanych działań ratunkowych w szczególnych rodzajach zagrożeń środowiskowych;

·       podejmowanie zabezpieczania i stabilizacji różnych obszarów ciała uszkodzonych w wyniku działania czynników zewnętrznych;

·       organizowanie i przeprowadzenie kwalifikowanego i bezpiecznego transportu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia

Efekty uczenia się zdefiniowane dla danej formy dydaktycznej zajęć w ramach przedmiotu

W wyniku realizacji przedmiotu student  potrafi:

WIEDZA: Student zna teoretyczne podstawy i mechanizmy występowania nagłych stanów zagrożenia życia lub zdrowia.

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi prowadzić bezprzyrządowe zabiegi resuscytacyjne- samodzielnie, wraz z innym ratownikiem; umie przejąć resuscytację od osób udzielających pierwszej pomocy;  potrafi transportować bezpiecznie poszkodowanego.

POSTAWA: kształtowanie postawy studenta jako osoby energicznej, potrafiącej szybko i właściwie analizować sytuację i szybko udzielić pomocy z zakresy kwalifikowanej pierwszej pomocy

Metody i kryteria oceniania dla danej formy dydaktycznej zajęć

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie uczęszczania na zajęcia i aktywnego w nich udziału.

Zakres tematów

Semestr zimowy: brak

Semestr letni:

1.     Rozpoznanie stanów zagrożenia zdrowia lub życia człowieka. Definicja stanów nagłych i ich diagnostyka. Monitorowanie pacjenta – 1 godzina;

2.     Ocena, przywrócenie, monitorowanie i podtrzymywanie podstawowych funkcji życiowych – przegląd i omówienie metod bezprzyrządowych i przyrządowych – 2 godziny;

3.     Układ krążenia i układ oddechowy w stanach nagłych: ocena, przywracanie i podtrzymywanie funkcji (bez NZK), monitorowanie – 2 godziny;

4.     Stany nagłe w chorobach układu krążenia – 1 godzina;

5.     Stany nagłe w chorobach układu oddechowego. Stany nagłe w chorobach przewlekłych – 1 godzina;

6.     Stany nagłe w urazach. Zabezpieczenie i stabilizacja różnych obszarów ciała uszkodzonych w wyniku działania czynników zewnętrznych z użyciem materiałów i sprzętu specjalistycznego – 2 godziny;

7.     Stany nagłe u dzieci – 1 godzina;

8.     Stany nagłe jako powikłanie czynności i zabiegów medycznych – 1 godzina;

9.     Podejmowanie kwalifikowanych działań ratunkowych w szczególnych rodzajach zagrożeń środowiskowych – 2 godziny;

10.  Organizacja i przeprowadzenie kwalifikowanego i bezpiecznego transportu osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia – 1 godzina;

11.  Dokumentacja zaawansowanej pierwszej pomocy. Łączność ratunkowa – 1 godzina.

Metody dydaktyczne

Seminarium

Literatura

Jak w części A

 

 

B3. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Nazwa

Komentarz

Nazwisko i imię wykładowcy

Monika Bułak, Maciej Denisiuk, Monika Mazurek, Cezary Pakulski, Kamila Pawłowicz, Beata Wudarska, Paulina Zielińska

Stopień naukowy

 

Forma zajęć dydaktycznych

Ćwiczenia

Cele dydaktyczne wynikające z realizacji ćwiczeń

·     Strategie postępowania ratunkowego.

·     Segregacja medyczna.

·     Skale medyczne w ratownictwie medycznym.

·     Podstawowe czynności resuscytacyjne bezprzyrządowe i z użyciem sprzętu specjalistycznego.

Efekty uczenia się zdefiniowane dla danej formy dydaktycznej zajęć w ramach przedmiotu

W wyniku realizacji przedmiotu student  potrafi:

WIEDZA: Student zna teoretyczne podstawy i mechanizmy występowania nagłych stanów zagrożenia życia lub zdrowia.

UMIEJĘTNOŚCI: Absolwent potrafi prowadzić bezprzyrządowe zabiegi resuscytacyjne- samodzielnie, wraz z innym ratownikiem; umie pokierować udzielaniem pierwszej pomocy przez telefon do czasu przybycia ambulansu; umie przejąć resuscytację od osób udzielających pierwszej pomocy;  rozpoznaje zagrożenia związane z udzielaniem pomocy; potrafi transportować bezpiecznie poszkodowanego- również przy pomocy transportu prowizorycznego.

POSTAWA: kształtowanie postawy ratownika jako osoby energicznej, potrafiącej szybko i właściwie analizować sytuację i szybko udzielić pomocy z zakresy pierwszej pomocy

Metody i kryteria oceniania dla danej formy dydaktycznej zajęć

Zaliczenie zajęć odbywa się na podstawie uczęszczania na zajęcia i pisemnego wyniku testu

Zakres tematów

Semestr zimowy: brak

Semestr letni:

1.       Wybór strategii postępowania: Scoop- and-Run czy Stay-and-Play ? analiza przypadków – 4 godziny.

2.       Segregacja medyczna – 4 godziny.

3.       Zastosowanie skal medycznych w ratownictwie medycznym – 2 godziny.

4.       Ocena i bezprzyrządowe przywracanie drożności dróg oddechowych – ćwiczenia fantomowe – 5 godzin;

5.       Podstawowe czynności resuscytacyjne z użyciem sprzętu specjalistycznego – 5 godzin

Metody dydaktyczne

Ćwiczenia, pokaz z objaśnieniem,  metoda sytuacyjna, metoda inscenizacji, symulacja

Literatura

Jak w części A

Powrót
do góry